آموزش قوانین و حقوق و قضا

شرح وظایف مدیر مدرسه

شرح وظایف مدیر مدرسه

ـ شرح وظایف مدیر مدرسه در بخش  آموزشي و پرورشي : 

ـ كليه كارها و اقداماتي كه در محيط مدرسه انجام مي پذيرد زير نظر مدير مدرسه خواهد بود و مدير مدريه از نظر حسن اجراي امور پرورشي ، آموزشي و اداري در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسئوليت تام دارد وظايف او بشرح زير ميباشد .

ـ نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليتهاي فوق برنامه و مراقبت در پيشرفت امور آموزشي ، پرورشي و اداري مدرسه بر مبناي برنامه هاي مصوب .

ـ هدايت و همكاري با كاركنان آموزشي و اداري در حسن اجراي برنامه ها و وظايف مصوب و راهنمائي آنان در جهت هماهنگ ساختن فعتليتهاي روزانه و نيل به كيفيت مطلوي جريان كار آموزشي ، تربيتي و اداري مدرسه .

ـ اقدام به تشكيل شوراها بويژه شوراي معلمان و گروههاي آموزشي ، پرورشي و نظارت مستقيم بر فعاليت آنان از طريق شركت مستمر در جلسات مربوط و ارسال پيشنهادهاي ارائه شده به اداره متبوع جهت اقدام لازم .

ـ تشكيل جلسات عمومي اولياء دانش آموزان و كلاسهاي آموزش خانواده براي آنان .

ـ اقدام به تشكيل انجمن اولياء و مربيان كشور در جلب مشاركت اولياء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشي و تشكيل جلسات و انجام فعاليتهاي مربوط به ان بر طبق اساسنامه و دستورالعملهاي صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت برحسن اجراي وظايف انجمن اولياء و مربيان .

ـ حضور در كلاس درس معلمان ومربيان ومشاهده روش كاروتدريس آنان و مشاوره براي اصلاح پيشبرد روشها .

ـ دعوت از روحانيوين و صاحبنظران و اساتيد متعهد و اگاه به مسائل تعليم و تربيت بمنظور انجام مشاوره و راهنمائي و ايجاد هماهنگي بين اولياء و مربيان در اجراي شيوه هاي تربيتي و ارتقاء فكري علمي و ايمان كاركنان مدرسه با هماهنگي منطقه ذيربط .

ـ بررسي و شناسائي معلمان و مربيان و ديگر كاركنان مدرسه كه نيازمند به دوره هاي بازآموزي و كار آموزش هستند و معرفي آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم .

ـ كوشش و تلاش مستمر در جهت رعايت موازين اسلامي از سوي كاركنان و دانش آموزان و آشنا كردن دانش آموزان با مسائل مذهبي و اخلاقي و ترغيب آنان در اين زمينه .

ـ شركت فعال در دوره هاي كارآموزي و گردهم آئيها جلسات پرورشي ، آموزشي و اداري كه از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي مربوط تشكيل ميشود و كوشش در بهره گيري از نتايج بررسيها براي بهبود امور آموزشي ، پرورشي و اداري مدرسه از طريق طرح مسائل مربوط در شوراهاي معلمان و مربيان و ديگر كاركنان .

ـ نظارت بر رفتار و رابط دانش اموزان و كاركنان مدرسه و اتخاذ روشها و تدابيري كه همكاري و هماهنگي صميمانه بين آنان را فراهم اورد .

ـ كسب اطلاع مستمر و دقيق از پيشرفت يا عقب ماندگي تحصيلي دانش آموزان و همكاري و تبادل نظر با اولياء و راهنمائي انان جهت نيل به پيشرفت كار مدرسه و رفع دشواريها .

ـ ابلاغ كتبي نتايج امتحان دانش آموزان و اعلام نظريات معلمين به اولياء دانش آموزان بمنظور بررسي علل رشد يا افت تحصيلي .

ـ كوشش در گسترش فضاي مدرسه و تجهيز آن به نمازخانه ، سالن سخنراني ، كتابخانه و وسايل ورزشي بهداشتي و وسايل آموزشي ، پرورشي ديگر با بهره گيري از همكاري و خدمات فكري و اجرائي اولياء و انجمن اولياء و مربيان و افراد خير .

ـ نظارت و مراقبت در استفاده از وسايل كمك آموزشي و ثبت فعاليتهاي انجام شده از سوي معلمان در دفاتر ذيربط و اهتمام در آماده نگهداشتن تجهيزات وسايل كار و امكانات براي استفاده مطلوب دانش آموزان و دخالت دادن و چگونگي فعاليت در دروس عملي در ارزشيابي .

ـ كوشش در انجام فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي دانش آموزان از طريق تشكيل گروهها و انجمنها دانش آموزي با رعايت مقررات .

ـ همكاري و هماهنگي با ساير سازمانها و نهادها براساس ضوابط مقرر .

ـ اقدام به ايجاد محيطي كاملاً مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان به خدا و تقوي و پيشگيري از نفوذ آفات فكري و اخلاقي و شكوفا شدن استعدادها .

ـ نظارت دقيق بر نحوه رفتار و كردار و پوشش اسلامي دانش اموزان در داخل و خارج از مدرسه براساس موازين و دستورالعملهاي مربوط .

ـ نظارت براجراي مراسم صبحگاهي و برگزاري نماز جماعت .

ـ سعي در شناخت دانش آموزان كم بضاعت و ايجاد زمينه كمك با حفظ شئون و شخصيت آنان .

ـ نظارت برحسن اجراي امتحانات كتبي ، شفاهي و عملي و نحوه تصحيح اوراق امتحاني دانش آموزان از سوي معلمان .

ـ اهتمام در مورد شناسائي دانش آموزاني كه ناهنجاريهاي رفتاري ، نارسائيهاي اخلاقي و مشكلات خانوادگي دارند با همكاري معلمان و ادقام در اصلاح و رفع مشكلات آنان به طرق مقتضي .

ـ نظارت بر حسن اجراي امتحانات تشخيصي ، تدريجي ، پاياني دانش اموزان با رعايت مفاد آئين نامه و دستورالعملها .

شرح وظایف مدير مدرسه 

شرح وظایف مدیر مدرسه در بخش  وظايف اداري

ـ ثبت نام بموقع دانش آموزان براساس آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده .

ـ پيشنهاد سازمان آموزشي ، پرورشي و اداري مدرسه حداقل يكماه قبل از شروع سالتحصيلي به اداره آموزش و پرورش محل با توجه به درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازماني .

ـ تقسيم كار با توجه به شرح وظايف افراد و تنظيم برنامه كار هفتگي كلاسها و ابلاغ بموقع ان به معلمان و دانش آموزان .

ـ ابلاغ مفاد آئين نامه ها و شرح وظايف معلمان و كاركنان و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي واصله به افراد ذيربط و نظارت و مراقبت كامل در اجراي آنها .

ـ رسيدگي به حضور و غياب كاركنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام بموقع غيبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و كوشش در اداره كلاسها در صورت غيبت معلمان با همكاري معاون و ديگر معلمان و مربيان .

ـ حضور در مدرسه حداقل نيمساعت قبل از شروع كار مدرسه و عدم خروج از آن ماداميكه تمام دانش آموزان و كاركنان خارج نشده اند مگر در موارد ضروري و استثنائي .

ـ داير نگهداشتن مدرسه در ايام تعطيلات فصلي طبق مقررات و دستورالعمل هاي صادره از وزارت آموزش و پرورش .

ـ نظارت مستقيم و دقيق بر تهيه و تنظيم دفتر امتحانات ، دفتر آمار ، ليست مشخصات دانش آموزان و نتايج امتحانات و كارنامه تحصيلي و ارسال بموقع گزارشهاي لازم به اداره آموزش و پرورش و تاييد مندرجات دفاتر و بستن بموقع آنها و مراقبت و دستورالعمل هاي مربوط .

ـ مراقبت در حفظ ساختمان و اموال و نظارت بر حسن اجراي امور مالي مدرسه و تنظيم دفاتر مربوط و اسناد لازم بر مبناي مقررات مالي ، كوشش در آماده بودن سوابق براي بررسي مقامات مربوط .

ـ مراقبت كامل در تامين شرايط مطلوب بهداشتي و ايمني دانش آموزان و كاركنان مدرسه و اهتمام در پيشگيري از سوانح و رساندن كمكهاي اوليه براي افراد سانحه ديده و مطلع ساختن هرچه سريعتر اولياء دانش آموزان و اداره آموزش و پرورش از جريان امر در هر مورد كه اتفاقات غير منتظره در مدرسه وقع يابد .

ـ اتخاذ تدابير لازم بمنظور مراقبت بر جريان فعاليتهاي رسمي و جنبي آموزشي ، پرورشي دانش آموزان اوقات رسمي و فوق برنامه .

ـ نظارت بر حسن انجام وظايف كليه كاركنانا مدرسه و تنظيم پرونده خدمت براي هر يك و ثبت چگونگي كار و رفتار و حضور و غياب آنان بمنظور فراهم ساختن موجبات ارزشيابي مداوم كامل .

ـ تشكيل جلسه شوراي معلمان قبل از امتحانات ثلث سوم و انتخاب يكي از معلمان يا معاونين مدرسه بعنوان ناظر بر برگزاري امتحانات و همكاري با مدير بمنظور حسن اجراي امتحانات .

ـ تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش بمنظور رفع مشكلات احتمالي كاركنان مدرسه و كوشش در زمينه رفع گرفتاري ها در حد اماكن .

ـ شناسائي كاركنان علاقه مند ، شايسته و فعال و معرفي به مقامات ذيربط جهت تقدير و تشويق انان و همچنين شناسائي افراد كم كار و سهل انگار و خاطي و معرفي آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم .

ـ پاسخگوئي به سئوالات اولياي دانش آموزان و ديگر مراجعان مربوط .

ـ نظارت بر تنظيم و استفاده صحيحي و كامل از دفتر كلاسي روزانه دانش آموزان از سوي معلمان و مراقبت در نگهداري آن .

ـ انجام وظايف كاركنان اداري مدرسه در غياب انان با همكاري ديگر كاركنانا و اتخاذ تدابير لازم در اين زمينه .

 

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها