آموزش مذهبی

همه چیز در مورد قرآن

پيامبراني كه ببهترين شب در قرآن شب قدر است.
بهترين ماه در قرآن ماه رمضان است. بهترين سوره قرآن يس است.
سوره حمد به مادر قرآن معروف است.
سوره فجر به سوره امام حسين(ع)معروف است.
سوره‌هاي اسراء، حديد، حشر، صف، جمعه، تغابن واعلي به مسبحات مشهورند.
86 سوره مكي و 28 سوره مدني است.
سوره يس به قلب قرآن معروف است.
سوره‌هاي سجده، فصلت، نجم وعلق سجده واجب دارند.
سوره حمد به زبان بندگان نازل شده است.
قرآن كريم در سوره حمد خلاصه شده است.
سوره توبه «بسم الله الرحمن الرحيم» ندارد.
سوره الرحمن به عروس قرآن معروف است.
سوره نمل دو «بسم الله الرحمن الرحيم» دارد.
تعداد 29سوره قرآن با حروف مقطعه آغاز مي‌شوند.
سوره حمد دو مرتبه بر پيامبر اكرم  نازل شده يكبار در مدينه و يكبار در مكه.
سوره‌هاي فلق و ناس به معوذتين معروفند.
سوره عاديات منسوب به حضرت علي(ع)  است.
سوره اسرا به بني اسرائيل معروف است.
37سوره قرآن در جز 30 قرار دارند.
سورهايي كه توصيه شده در نماز جمعه خوانده شود عبارتند از منافقون و جمعه.
سوره‌اي كه در شان اهل البيت نازل شده سوره دهر است.
سوره حجرات  سوره اخلاق و ادب است.
داستان گوساله پرستي بني اسرائيل در سوره طه بيان شده است.
آيه الكرسي در سوره بقره قرار دارد.
آيه معروف «و إن يكاد الذين كفروا…» در سوره قلم قرار دارد.
دعاي «ربناآتنافي الدنيا حسنه…» در سوره بقره آيه 201 مي‌باشد.
در آيه 7 سوره احزاب نام پنج تن از پيامبران اولوالعزم بيان شده است.
آيه معروف «أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» در سوره نمل آيه 62 مي‌باشد.
آيه‌اي را كه سربريده امام حسين(ع)  در شام تلاوت فرمودند آيه 9 سوره كهف مي‌باشد.
آيه حجاب در سوره نور آيه 31 قرار دارد.
آيه مشهور ولايت در آيه 55 سوره مائده قرار دارد.
آيه‌اي كه پنج وقت نماز‌هاي يوميه در آن آمده است در سوره اسرا آيه 78 مي‌باشد.
در آيه 6 سوره مائده مراحل وضو بيان شده است.
آيه صلوات بر پيامبر(ص) در سوره احزاب آيه 56 مي‌باشد.
به آيه «إنالله و إانا إليه راحعون» استرجاع مگويند.
يه 282سوره بقره به آيه وام دادن نيز معروف است.
داستان معراح حضرت محمد(ص) در سوره اسراء بيان شده است.
پيامبري كه قومش به بهانه گيري معروفند قوم حضرت موسي(ع)  مي‌باشند.
حضرت عيسي( ع) هم اكنون زنده است. حضرت يحيي(ع)  به خاطر حمايت از عفت و حجاب به شهادت رسيد.
ه عنوان اسوه حسنه از آنان نام برده شده عبارتند از ابراهيم(ع)  و محمد(ص).
نام گرامي پيامبر 5 بار در قرآن آمده است 4 بار با نام محمد(ص) و يكبار با نام احمد در سوره صف آيه 6.
پيامبري كه به سخن خدا ملقب شده حضرت موسي(ع)  كليم الله مي‌باشد.
پيامبري كه مورد تمسخر قومش قرار گرفت حضرت نوح(ع)   بود.
حضرت نوح به شيخ الانبيا معروف است.
حضرت هود بر قوم عاد مبعوث شد.
لقب حضرت محمد(ص) حبيب‌الله است.
پيامبر اكرم(ص) هنگام تلاوت آيه 61 سورة يونس مي‌گريست.
پيامبراني كه با همديگر در يك زمان مي‌زيستند عبارتند از ابراهيم ولوط يوسف ويعقوب موسي وخضر.
حضرت ايوب(ع)  نمونه صبر و برد بباري بود.
كتاب حضرت داود(ع)  زبور بود.
حضرت ذكريا كفالت حضرت مريم را به عهده داشت.
آيه 86 سوره هود، اولين آيه‌اي است كه حضرت مهدي(ع) هنكام ظهورشان بر زبان مباركش جاري مي‌سازد.
آيه 35بقره اولين آيه است كه از بهشت ياد مي‌كند.
آيه3 سوره مائده كه دربارة خلافت و جانشيني علي(ع)  است آخرين آيه‌اي است كه نازل شده.
سوره‌اي كه در شان حضرت زهرا(س) نازل شده كوثر مي‌باشد. دختر حضرت شعيب(ع)  به عفت و حياء مشهور است.
دو زن نمونه كه در قرآن به آن‌ها اشاره شده است عبارتند از آسيه زن فرعون، مريم مادر عيسي(ع) .
زن ابولهب هيزم كش جهنم است.
حيواني كه نمرودرا به هلاكت رساند پشه بود.
پرندگاني كه لشگريان ابرهه را به هلاكت رساندند ابابيل نام داشتند.
اصحاب كهف 309 سال در غار خواب بودند.
حيواني كه همراه اصحاب كهف به غار پناه برد سگ بود.
لقب حضرت يعقوب(ع)  اسرائيل است.
قرآن طي 23سال بر پيامبر اكرم(ص) نازل شده است.
اولين گردآورنده قرآن حضرت علي(ع)  بود.
نخستين مفسر قرآن حضرت علي(ع)  بود.

و
قران داراي 114 سوره است
قران داراي  6236  ايه استت
قران 114 بسم الله الرحمن الرحيم دارد
قران داراي 120 حزب ميباشد
قران 30 جز  دارد
قران 115 بسم الله دارد
70بار نام قران در قران بكار رفته است
بزرگترين سوره قران بقره است
بهترين نوشيدني كه در قران به ان اشاره شده است شير ميباشد
كوچكترين سوره قران كوثر ميباشد
بهترين ايه  ايه  الكرسي است
ايه  282 سوره بقره بزرگترين ايه قران است
عظيم ترين ايات  بسم الله  الرحمن الرحيم ميباشد
بهترين خوردني كه در قران ذكر شده عسل ميباشد
منقورترين كار حلال نزد خداوند طلاق است
كوچكترين ايه قران  مدها متان  در سوره الرحمن  است
بهترين شب در قران  شب قدر است
بهترين ماه  در قران ماه رمضان  است
بهترين سوره قران  يسن است
سوره حمد  به مادر قران معروف است
سوره فجر به سوره امام حسين (  ع)  معروف است
سوره هاي اسرائ حديد  حشر  صف جمعه تغابن واعلي به مسبحات مشهورند
86 سوره مكي و 28 سوره مدني است
سوره  يسن به قلب قران معروف است
سوره هاي سجده  فصلت  نجم وعلق سجده واجب دارند
سوره حمد به زبان بندگان نازل شده است
قران كريم در سوره حمدد خلاصه شده است
سوره توبه بسم الله الرحمن الرحيم  ندارد
سوره الرحمن به عروس قران  معروف است
سوره نمل دو بسم الله  الرحمن الرحيم دارد
تعداد 29سوره قران با حروف مقطعه اغاز ميشوند
سوره حمد دو مرتبه بر پيامبر اكرم ( ص)  نازل شده يكبار در مدينه و يكبار در مكه
در سوره هاي فلق و ناس به معوذتين معروفند
سوره عاديات  منسوب به حضرت علي(ع)  است
سوره  اسرا به  بني اسرائيل معروف است
37سوره قران در جز  30 قرار دارند
سورهايي كه توصيه شده در نماز جمعه خوانده شود عبارتند از منافقون و جمعه
سوره اي كه در شان اهل البيت ( ع)  نازل شده  سوره دهر  است
سوره حجرات  سوره اخلاق و ادب است
داستان گوساله پرستي بني اسرائيل در سوره طه بيان شده است
ايه الكرسي در سوره بقره قرار دارد
ايه معروف و ان يكاد الذين كفروا… در سوره قلم قرار دارد
دعاي ربنا اتنافيالدنيا حسنه …در سوره بقره ايه 201 ميباشد
در ايه 7 سوره احزاب نام پنج  تن از پيامبران اولوالعزم بيان شده است
ايه معروف امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف اسو در سوره نمل ايه 62 ميباشد
ايه اي كه سربريده امام حسين ( ع)  در شام تلاوت فرمودند ايه 9 سوره كهف ميباشد
ايه حجاب در سوره نور ايه 31 قرار دارد
ايه مشهور ولايت در ايه 55 سوره مائده قرار دارد
ايه اي كه پنج وقت نماز هاي يوميه در ان امده است در سوره  اسرا  ايه 78 ميباشد
در ايه 6 سوره  مائده مراحل وضوبيان شده است
ايه صلوات بر پيامبر (ص)  در سوره احزاب  ايه 56 ميباشد
به ايه انالله وانااليه راحعون  استرجاع مگويند
ايه 282سوره بقره به ايه وام دادن نيز معروف است
داستان معراح حضرت محمد ) ص)  سوره اسرا بيان شده  است
پيامبري كه قومش به بهانه گيري معروفند  قوم حضرت موسي ( ع)  ميباشند
حضرت عيسي (  ع)  هماكنون زنده است
حضرت يحيي( ع)  به  خاطر حمايت از عفت و حجاب به شهادت رسيد
پيامبراني كه بعنوان  اسوه حسننننه از انان برده شده عبارتند از  ابراهيم ( ع)  و  محمد ص)
نام گرامي پيامبر 5 بار در قران  امد ه  است 4 بار با نام محمد ( ص)  و يكباربا نام احمد در سوره صف ايه 6
پيامبري كه به سخن خدا ملقب شده  حضرت  موسي(  ع)  كليم الله  ميباشد
پيامبري كه  مورد تمسخر قومش قرار گرفت حضرت  نوح( ع)  بود
حضرت  نوح به شيخ النبيا معروف است
حضرت هود بر قوم عاد مبعوث شد
لقب حضرت محمد( ص)  حبيب الله است
پيامبر اكرم( ص)  هنگام تلاوت  ايه 61 سوره يونس ميگريست
پيامبراني كهبا همديگر در يك زمان مي زيستند عبارتند  از ابراهيم ولوط  يوسف ويعقوب  موسي وخضر
حضرت ايوب ( ع)  نمونه صبر و برد بباري بود
كتاب حضرت داود ( ع)  زبور بود
حضرت ابراهيم ( ع)  جد  اول حضرت محمد(ص)  بوده اند
حضرت  ذكريا كفالت حضرت مريم را به عهده داشت
ايه 86 سوره هوداولين ايه اي است كه حضرت مهدي (ع)  هنكام ظهورشان بر زبان مباركش جاري مي سازد
ايه 35بقره اولين ايه است كه از بهشت ياد ميكند
ايه  3 سوره مائده كه درباره خلافت و جانشيني علي(ع)  است اخرين ايه اي است كه نازل شده
سوره اي كه در شان حضرت زهرا س نازل شده كوثر ميباشد
دختر حضرت شعيب /ع/ به عفت وحيا مشهور  است
دوزن نمونه كه در قران به انها اشاره نموده است عبارتند از اسيه زن فرعون مريم مادر عيسي /ع
زن ابولهب هيزم كش جهنم است
دوزن كه  در قران به زشتي از انها نام برده شده عبارتند از جالوت هامان سامري نمرود فرعون  قارون وابولهب
حيواني كه نمرودرا به هلاكت رساند پشه بود
پرندگاني كه لشگريان ابرهه را به هلاكت رساندند ابابيل نام  داشتند
اصحاب كهف 309 سال در غار خواب بودند
حيواني كخ همراه اصحاب كهف به غار پناه برد سگ بود
لقب  حضرت يعقوب/ع/ اسرائيل است
قران طي مدت23سال بر پيامبر اكرم/ص/نازل شده است
اولين گرداورنده قران حضرت علي//ع/بود
نخستين مفسر قران حضرت  علي /ع/ بود
نگاه كردن به قران عبادت است
نه صفت نمازگزار:1-مداومت بر نماز2-به محرومان انفاق ميكنند3-تصديق به روز قيامت ميكنند
4-ترس از عذابقيامت دارند 5-دامنشان را از بي عفتي حفظميكنند
6-بهعهدهخودوفاميكنند 7-گواهي به حق مي دهند 8-ترس از عذاب قيامت دارند 9-ترس ازعذاب قيامت دارند
سوال شد:چرا به كسي كه نماز نمي خواند عنوان كافر داه شده است
امام صادق/ع/فرمودند:تاركالصلوه نماز را از روي بي اعتنائي به فرمان خدا ان را ترك ميكند
امام صادق/ع/:هرگزشفاعت ما به كساني كه نماز را سبك بشمارند نخواهد رسيد
اولين فرمان از طرف خداوند به موسي عبادت بود
انانكه از عبادت كردن به خداوند تكبر مي ورزند هرچه زودتر ذليلانه به جهنم فرو خواهند رفت //سورهغافر ايه 660
نماز را برپا دار زيرا نماز انسان را از كارهاي زشت باز ميدارد و ياد خدا بسيار بزرگتر است /سور عنكبوت ايه 45
از مجرمان سوال ميكنند چه چيزشما را به دوزخ فرستاد گويند ما از نمازگزاران نبوديم //سورهمدثر ايات 40تا 43//
ركوع به معناي خشوع و از اركان نماز است قنوت در لغت به معناي اطاعت همراه با خضوع است
امام صادق/ع/ فرمود:وقتيبنده به نماز ايستاد خداوند متعال به او  توجه ميكندوتوجهش را از او قطع نمي كندتا موقعيكه
3مرتبه از يادخدا غافل گردد در اين هنگام خداوند نيز اغز او اعراض خواهد كرد
پيامبر اكرممم /ص/ فرمود خشوع زينت نماز است
نيت يعني قصد انجام كاري كه در ان نزديك شدن به خداي بزرگ و اطاعت از فرمان او باشد
نيت ركن نماز است
قيام متصل به ركوع يعني چند لحظه ابستادن همرااه با ارامش واجب است
سبحان ربي الاعلي وبه حمده :منزه است پرورگار من كه از همه والاتر است و من به ستايش ان مشغولم
از نشانه هاي ياران با وفاي پيامبر /ص/ان است كه  اثار سجده در سيماي انان ديده مي شود
بهترين راه نزديكي به خداوند از طريق سجده  است
پامبر /ص/ فرمود من در قيامت امت خود را از اثار سجده كه بر پيشاني دارند مي شناسم
سجده كمر شيطان را مي شكندباعث محو گناهان مي شود و انسان را بهشتي ميكند
وحدهلاشريك له:يعني خداي  واحدي است  كه  همتا ندارد
مستحب است كه در تشهد اول بعد از صلوات بر محمدو المحمدگفته شود :وتقبلشفاعتهفي امتهوارفعدرجته
چند پيام از تشهد :بندگي بالاترين مقام انبيا است عبوديت است كخ پيامبر رابه معراجميبرد شهذدت به رسالت پيامبر به معناي نفي تمام مكاتب بشري است
قران مجيد امر صلوات بر محمد /ص/راصراحتا اعلام فرموده  است
ياايهاالذين امنواصلو عليهوسلمواتسليما
سلام نخستين در نمازبه رسول خدا/ص/
سلام دوم به خودماوبندگان شايسته خدا
سلام سوم به فرشتگان و مومنان است
پيامبر فرمودند: بهترين نماز ان است كه قنوت طولاني داشته باشد
قنوت به معناي دعا است در نماز درحال ابستادن
اولين نماز جماعتي كه  تشكيل شده به امامت رسول خدا/ص/و شركت  حضرت علي /ع/و جعفر طياربرادر حضرت/ع/بود
اثارو فوايد دنيوي نماز جماعت خوشنامي درمان نفاق  در پناه خداقرار گرفتن كفاره گناهان
اثار و فوايد اخروي نماز جماعت :عبور از صراط ترفيع مقام نجات از ترس قيامت
نماز شب 11 ركعت است
رسول خدا /ص/فرمود:برترين نماز بعد  ازنماز واجب نماز شب است
طبق ايه 91 سوره مائده از اهداف شيطان باز داشتن از نماز است
وضو كليد نماز است
وضو در لغت نظافت و نيكوئي و  در حديثي به  معناي نور و روشنائي امده  است
وضو سبب پاگيزگي بدن وصفاي روان ادمي است
رسول/ص/فرمودك كسي كه شب را با وضوبيارامد گويي تمام شب را به احياو عبادت گذرانده است
رسولخدا/ص/فرمودمسواك كردن جزئي از وضو است
امام علي چيزي از امور دنيا شما را از خواندن نماز اول وقت باز ندارد
پيامبر اكرم /ص/:نماز اول وقت  برترين اعمال است
دو ركعت نماز همراه با تفكر و حضور قلب ارزشمندتر از يك شب زند داري با  دلسرگردان و بدون توجه  است
رسول خدا /ص/فرمودند:هركس مقيد به حضور در نماز جماعت است تحت هر شرايطي كه باشد از صراط عبور
كرده وبه بهشت ميرود
امام صادق /ع/:خداوند نسبت به تمام مخلوقات رحمان است امارحيم به مومنان اختصاص دارد
يكي از نامهاي قيامت  يوم الدين ميباشد
مقصوداز صراط مستقيم همان طريق خداشناسي و دين وپاي بند بودن به انجام دستورات خدا است
صراط در قيامت نام پلي است بر روي دوزخ كه همه مردم بايد از روي ان عبور كنند
گمراهان //ضالين//كساني هستند كه  از ايمان به كفر تبديل يافته اند . كساني كه از خداوپيامبرش نافرماني ميكنند. كساني كه اخرت را باور ندارندو از رحمت الهي نوميدند
سبحان ربي العظيم وبحمده : پروردگار من عظيم واز هر عيبي منزه است و  ممن به ستايش او مشغولم
ايه 60 سوره غافر :انانكه از عبادت كردن به خداوندتكبر مي ورزند هرچه زودتر ذليلانه به جهنم فرو  خواهند رفت
ايه 31 سوره مريم :عيسي گفت :خداوند من سفارش كرده تا زنده امنماز وزكات را انجام دهم
بهترين چيزي كه بنده بعداز شناخت خداوند بوسله ان به درگاه الهي تقرب پيدا مي كند نماز است
براي نماز گزاري كه نمازش را در اول  وقت به جا مي اورد :پيامبر/ص/ راحتي در دم مرگ نجات از اتش رفع و دفع اندوه را ضمانت كرده  است
پيامبر /ص/فرمود شيطان تا وقتي انسان نمازهاي پنجگانه را در وقتش مي خواند خائف وترسناك است و از انسان هابركنار است
پيامبر فرمود كفرداي قيامت شفاعت من به كي كه نماز واجب را تاپس از وقت ان به تاخير اندازدنخواهد  رسيد
اذان واقامه براي نمازهاي پنجگان مستحب موكد است
مهمترين شرط قبول نماز حضور قلب در نماز است
اداب حضور قلب در نماز: توجهكامل به نماز داشته باد  در حالت كسالت وچرت ردن نماز نخواند در نماز خميازهنكشد
كسي كه درنماز خشوع بدنش بهتر از خشوع قلب باشد اين عمل نزد ائمه نفاق است
اداب مستحبات قيام انست كه جاي سجده را نگاه كند پاها را پس وپيش نگذارد  دستها را روي رانهابگذارد
وبه راست و چپ و اسمان نگاه نكند
دانستني هايي از قران و نماز
اين مطالب از کانالها مختلف جمع اوري شده است که يکي از انها دوست عزيزم حاج وحيد مرتضوي ميباشد

و

مهم ترين و اساسي ترين مورد در قرائت صحيح آموزش تجويد مي باشد

آيات حکيمانه قرآن راجع به پنج مطلب مي باشد.

4 سوره از قرآن مجيد داراي سجده واجب مي باشند.

3 سوره از سوره هاي قرآن مجيد با « الحمدالله » شروع مي شود.

در 7 سوره از قرآن کريم،اسرار خلقت آدم است.

کلمه « اسم » در قرآن 19 بار تکرار شده است.

سوره بقره 86 آيه بيشتر از سوره آل عمران دارد.

خواندن سوره قدر در حال وضو گرفتن مستحب است.

واژه « زقوم » 3 بار در قرآن کريم آمده است.

آيه 31 از سوره نور در مورد « توبه » آمده است.

تنها ماهي که در قرآن آمده است،« رمضان » است.

کلمه « شهر » 12 بار در قرآن کريم،تکرار شده است.

آيه 33 از سوره احزاب به آيه « تطهير » معروف است.

در آيه از سوره لقمان امده است که :« زشت ترين صداها صداي خران است»

آيات 11تا12 از سوره حجرات به گناهان « مسخره کردن_ عيب جويي_دادن لقبهاي زشت به يکديگر_بدگماني_غيبت » اشاره نموده است.

در آيه 29 از سوره فرقان « خوار کردن انسان توسط شيطان » آمده است.

سوره توبه با « بسم الله » آغاز نمي شود.

نام « سليمان (ع) » 17 بار در قرآن ذکر شده است.

5 تا از سوره هاي قران کريم با « قل » شروع مي شود.

نام « حضرت يوسف(ع) » 37 بار در قرآن آمده است.

11 آيه از آيات قرآن کريم سجده مستحبي دارد.

 غفور رحيم » 63 بار در قرآن کريم ذکر شده است.

سوره بقره اولين سوره سري ميادين قرآن است.

تعداد کسره هاي به کار رفته در قرآن کريم برابر است با 39586.

سوره صف از سوره هاي قرآن مجيد به « الحواريون،عيسي » معروف است.

اولين سوره نازله مربوط به شراب سوره بقره،آيه 219 است.

کلمه « اَنَّ » در قرآن کريم 360 بار به کار رفته است.

کلمه « بقره » 4 بار در قرآن کريم به کار رفته است.

آيه 159 بقره به آيه کتمان معروف است.

آيه 180 بقره به آيه وصيت معروف است.

طبق فرموده رسول اکرم (ص) بهترين سوره اي که خداوند در کتابش نازل فرموده حمد است.

نام يکي از جنگهاي صدر اسلام را که در سوره توبه وارد شده است حنين است.

آيه 35 از سوره نساء درباره حل اختلافات زن و شوهر است.

وره بقره به « فسطاط القرآن » معروف است.

تعداد آياتي که درباره « تورات » است 1025تا مي باشد.

آيه 5 از سوره بقره دعايي است.

نام « يحيي (ع) » در قرآن 5 بار تکرار شده است.

قرآن کتاب هدايت است.

نام حضرت « داوود (ع) » در قرآن کريم،16 بار آمده است.

تعداد حرف هاي سوره بقره 25500تا است.

سوره حج نام يکي از فروع دين مي باشد.

آيه 174 سوره بقره درباره حضرت علي (ع) مي باشد.

332بار کلمه « قل » در قرآن مجيد تکرار شده است.

کلمه « امام » به صورت مفرد و جمع،12 بار در قرآن کريم تکرار شده است.

در قرآن کريم 58 بار کلمه « قرآن » به کار رفته است.

تعداد سوره های مدنی برابر است با 28.

4 سوره از سوره های قرآن مجید با « انا » شروع می شود.

نام مبارک « زکریا » 7 بار در قرآن تکرار شده است.

سوره بقره رکن قرآن است.

کلمه « قال » 529 بار در قرآن مجید بکار رفته است.

سوره آل عمران دارای 200 آیه می باشد.

 بزرگترین کلمه در قرآن کریم در سوره حجر و آیه 22 واقع شده است.

سوره یس به « ریحانةُ القرآن » معروف است.

سوره تحریم دارای 12 آیه می باشد که برابر با تعداد امامان معصوم ما است.

سوره توحید نام یکی از اصول دین می باشد.

کلمه « صبر » در قرآن 103 بار در تکرار شده است.

سوره حمد از سوره های قرآن به « ام القرآن » معروف است.

تعداد کسره هایی که در قرآن مجید به کار رفته است برابر است با 39586تا.

سوره های طلاق، تحریم و احراب با « یا ایها النبی » شروع می شوند.

اسم « الیاس (ع) » 2 بار در قرآن تکرار شده است.

اسامی پیامبران الهی 518 بار در قرآن تکرار شده است.

کلمه « عاد » 24 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

110 آیه از آیات قرآن کریم در مورد « بنی اسرائیل » نازل شده است.

کلمه « الارض » 451 بار در قرآن مجید،ذکر شده است.

اولین سوره ای که دارای حروف مقطعه است،بقره است.

در سوره مبارکه بقره نام جالوت حکمران متکبر بنی اسرائیل آمده است.

مهمترین نوع امامت از دیدگاه قرآن،عبارتست از حکومت و قضاوت.

ناس و فلق هر دو سوره دعائی هستند.

نام « حضرت هود (ع) » 7بار در قرآن کریم ذکر شده است.

کلمه « جحیم » 26 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

کلمه وسط قرآن کریم در سوره کهف واقع شده است.

شعار نخستین قرآن کریم « لا اله الا الله » می باشد.

سوره نمل از سوره های قرآن مجید دارای دو « بسم الله … » می باشد.

سوره بقره طولانی ترین سوره قرآن و همچنین اولین سوره ای می باشد که در مدینه نازل شده است.

نام حضرت « نوح (ع) » 43 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

سوره فاطر از سوره های قرآن کریم،به « الملائکه » شهرت دارد.

تعداد آیات قرآن کریم : 6236

هر جزء قرآن به 4 حزب تقسیم می شود.

سوره توحید از سوره های قرآن کریم،به شناسنامه خداوند،معروف است.

آیه 36 از سوره نمل،از زبان حضرت سلیمان (ع) می باشد.

نام 15 سوره از سوره های قرآن کریم،با حرف « میم » شروع می شود.

نام 6 سوره از سوره های قرآن کریم به نام پیامبران است.

نام مبارک پیامبر (ص)،5 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

در سوره مجادله،در تمام آیاتش کلمه « الله » آمده است.

هنگام نزول سوره انعام هفتاد هزار فرشته آن را همراهی کرده اند.

داستان حضرت یوسف (ع)،از ذاستان های مهم و طولانی قرآن کریم می باشد.

قرآن کریم می فرماید علم خداوند متعال کامل ترین علم هاست.

خداوند در سوره مطفّفین کم فروشان را سرزنش کرده است.

داستان قوم عاد در سوره شعرا از سوره های قرآن مجید آمده است.

نام 14 سوره از سوره های قرآن مجید با حرف « الف » شروع می شود.

لفظ جلاله « الله » در قرآن کریم،2699 بار به کار رفته است.

سوره شمس از سوره های قرآن کریم،به « صالح » شهرت دارد.

طولانی ترین سوره قرآن بقره نام دارد.

سوره الرحمن به « عروس قرآن » مشهور است.

لفظ « ابلیس » 11 بار در قرآن آمده است.

واژه « شکر » 75 بار در قران آمده است.

کوتاه ترین سوره قرآن کوثر نام دارد که در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) می باشد.

کلمه « انجیل » 12 بار در قرآن آمده است.

نام مبارک « اسحاق (ع) » 17 بار در قرآن آمده است.

تعداد « نقطه های » بکار رفته در قرآن کریم،برابر است با 1.015.030تا.

سوره های نمل، شعرا و قصص به « طواسین » معروف هستند.

آیه « قل هو الله احد » بیانگر توحید ذاتی می باشد.

کاربرد کلمه « عذاب » در قرآن کریم،264 مرتبه وارد شده است.

826 آیه در مورد دین بحث می کند.

نام حضرت « یعقوب (ع) » 16 بار در قرآن کریم،ذکر شده است.

کلمه « خیانت » 16 بار در قرآن،ذکر شده است.

با توجه به سوره واقعه،مردم در روز قیامت به 3 دسته تقسیم می شوند.

خدای بزرگ در قرآن کریم نتیجه روی گردانی از دعا را دخول در آتش دانسته است.

قرآن ناطق به امامان معصوم می گویند.

قرآن کریم،خوردن مال یتیم را به خوردن آش تشبیه کرده است.

کلمه « ایوب (ع) » 4 بار در قرآن تکرار شده است.

کلمه « رحمن » 57 بار در قرآن کریم،ذکر شده است.

405 آیه از آیات قرآن کریم،در مورد « حضرت محمد (ص) » بحث می کند.

کلمه « الی » 737 بار در قرآن کریم به کار رفته است.

در سوره توحید از سوره های قرآن کریم فقط یک بار کسره به کار رفته است.

تلاوت سوره حمد در نماز میت واجب نیست.

کاربرد کلمه « هذا » در قرآن کریم 221 مرتبه می باشد.

قرآن کریم قمر(ماه) را به « کالعرجون القدیم » تشبیه می کند.

آیه « …و اصطفک علی نساء العالمین » در مورد حضرت مریم (ع) می باشد.

کاربرد کلمه « حق » در قرآن کریم 227 بار است.

تعداد حرف های سوره بقره،برابر است با 25.500.

تعداد فتحه به کار رفته در قرآن مجید برابر است با 93.243.

واژه « نفع » و « فساد » هر کدام در قرآن مجید 50 بار ذکر شده است.

کلمه های « دنیا » و « آخرت » هر دو در قرآن کریم 115 بار ذکر شده است

اسماء سوره حمد (1)

ازاسماء سوره حمد می توان فاتحة الکتاب، حمد، أم الکتاب، سبع المثانی، الشفاء، الصلاة، الکافیه، الوافیه، المناجات،

(4 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها