گیم

رمز جی تی ای 5 سونی 2

رمز جی تی ای 5 سونی 2

رمز ها را از راست به چپ وارد کنید

 

ماشین مسابقه اي 1 ………….. آر یک ، دایره،آر دو،راست،ال یک،الدو،ضربدر،ضربدر،مربّع،آر یک

ماشین مسابقه ای2 ………………. آر دو،ال یک،دایره،راست،ال یک،آریک،راست،بالا،دایره،آر دو

سري تفنگ 1………………. آر یک،آر دو،ال یک،آردو،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست،بالا

سري تفنگ 2 …………….. آر یک،آر دو،ال یک،آردو،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،پایین،پایین

سري تفنگ3 ……………… آر یک،آر دو،ال یک،آردو،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،پایین،چپ

پول و خون ………………. آر یک،آر دو،الیک،ضربدر،چپ،پایین،راست،بالا،چپ،پایین،راست،بالا

خون بي نهایت …………………. پایین،ضربدر،راست،چپ،راست،آریک،راست،پایین،بالا،مثلّث

شش ستاره شدن ………………. آر یک،آر یک،دایره،آردو،چپ،راست،چپ،راست،چپ،راست

بدون ستاره ………………………………. آر یک،آر یک،دایره،آردو،بالا،پایین،بالا،پایین،بالا،پایین

خودکشي ………………………. راست،ال دو،پایین،آر یک،چپ،چپ،آر یک،ال یک،ال دو،ال یک

حرکت ماشین ها روي آب ……………………. راست،آر دو،دایره،آر یک،الدو،مربّع،آر یک،آر دو

نیتروژن دار شدن ماشینها . چپ،مثلث،آر یک،الیک،بالا،مربّع،مثلّث،پایین،دایره،ال دو،ال یک،ال یک

موتور چهار چرخ …………………. چپ،چپ،پایین،پایین،بالا،بالا،مربّع،دایره،مثلّث،آر یک،آر دو

ماشین های صورتي …………. دایره،ال یک،پایین،ال دو،چپ،ضربدر،آر یک،ال یک،راست،دایره

ماشین هاي سیاه ………………… دایره،ال دو،بالا،آر یک،چپ،ضربدر،آر یک،ال یک،چپ،دایره

بالا رفتن سرعت ساعت . دایره،دایره،ال یک،مربّع،ال یک،مربّع،مربّع،مربّع،ال یک،مثلّث،دایره،مثلّث

کم شدن سرعت بازي ………………………………. مثلّث،بالا،راست،پایین،مربّع،آر دو،آر یک

منفجر شدن همه ماشینها . آر دو،ال دو،آر یک،ال یک،ال دو،آردو،مربّع،مثلّث،دایره،مثلّث،ال دو،ال یک

ستاره دار شدن پیاده ها …………………….. آر دو،آریک،ضربدر،مثلّث،ضربدرمثلّث،بالا،پایین

پیاده هاي دیوانه ………………………….. پایین،چپ،بالا،چپ،ضربدر،آر دو،آریک،ال دو،ال یک

قایق ……………………………….. آر دو،دایره،بالا،ال یک،راست،آریک،راست،بالا،مربّع،مثلّث

رانندگان پر رو …………………………… آر دو،دایره،آر یک،ال دو،چپ،آر یک،الیک،آر دو،ال دو

گرسنه نشدن ………………………………………. مثلّث،بالا،راست،پایین،ال دو،ال یک،مربّع

صبح ………………………………………….. آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،مربّع

ظهر …………………………………………  آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،پایین

شب ………………………………………… آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،مثلّث

طوفان ……………………………………….. آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،دایره

مه ………………………………………….. آر دو،ضربدر،ال یک،ال یک،ال دو،الدو،ال دو،ضربدر

تیر بي نهایت/ ال یک، آر یک، مربّع، آر یک، چپ، آر دو ،آر یک ،چپ ،مربّع ،پایین ،ال یک، ال یک

شهر آزاد …………………………………… دایره، راست، دایره، راست، چپ، مربّع، مثلّث، بالا

تانک …. دایره، دایره، ال یک، دایره، دایره، دایره، ال یک. ال دو، آر یک، مثلث، دایره، مثلث، دایره

هلکوپتر …… دایره، ضربدر، ال یک، دایره، دایره، ال یک، دایره، آر یک، آر دو. ال دو، ال یک، ال یک

دواسلحه شدن /پایین، مربع، ضربدر، چپ، آر یک، آر دو، چپ، پایین، پایین، ال یک، ال یک، ال یک

هواپیما ……………………………. مثلث، مثلث، مربع، دایره، ضربدر، ال یک، ال یک، پایین، بالا

ماشین اسپورت ……………. بالا، ال یک، آر یک، بالا، راست، بالا،ضربدر، ال دو، ضربدر، ال یک

نفس بیشتر ………………………. پایین. چپ، ال یک. پایین، پایین، آر دو، پایین، ال دو، پایین

پرش بلند بادوچرخه / مثلث، مربع، دایره، دایره، مربع، دایره، دایره، ال یک، ال دو، ال دو، آر یک، آر دو 

قایق ………………………… مثلث، مثلث، مربع، دایره، ضربدر، ال یک، ال دو، پایین، پایین

فضاپیما ………. بالا، پایین. چپ، راست. ال یک، ال دو، آر یک، آر دو، بالا، پایین، چپ، راست

(2 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها