اطلاعات خوزستان

لیست مدارس ابتدایی خوزستان (اهواز)

برای مشاهده کامل مدارس خوزستان از بخش جستوجوی تخصصی زیر استفاده کنید.همچنین ما می توانیم یک برگه سفارشی برای شما در بخش زیر ایجاد کنیم.با پرداخت از طریق بخش تماس با ما می توانید قرار دادن شماره تماس ،فیلم و عکس ،موقعیت مکانی روی نقشه ،منوی کاری خود و همچنین سفارشی کردن این صفحه با ما در ارتباط باشید.

جنسیتنامنوعناحیهآدرستلفن
پسرانهاستادشهریارعادی-دولتی۱گلستان پیچ شهرک دانشگاه۳۳۲۰۰۸۲
پسرانهدوشهیدطیبیعادی-دولتی۱کوى پردیس مقابل مجموعه مسکونی پردیس یک۳۳۲۸۵۵۰
پسرانهشهداى نوردولولهعادی-دولتی۱اهواز روبروى فرهنگ شهربهارستان۳۳۲۰۳۱۱
پسرانهشهیدعباسپورعادی-دولتی۱گلستان ک بوستان۳۳۴۳۸۹۵
پسرانهعباس شریف زادهعادی-دولتی۱اهوازگلستان روبروى سردخانه۳۳۴۵۹۷۱
پسرانهمالک اشترعادی-دولتی۱جاده گلستان خ منازل مخابرات خ زمزم۳۳۲۷۵۵۳
پسرانهحافظعادی-دولتی۱جاده گلستان فرهنگ شهرخ سوم۳۳۲۰۲۵۰
پسرانهنواب صفوىعادی-دولتی۱جاده گلستان کوى استادان دانشگاه شهیدچمران۳۳۳۱۹۴۴
پسرانهبعثتعادی-دولتی۱اهوازشهرک آب وبرق خ چهارم۳۳۲۵۳۵۸
پسرانهسهیل منشی زادهعادی-دولتی۱نهضت آبادخ انوشه انتهاى ابومسلم۳۳۳۵۹۹۸
پسرانهشایع آل مهدىعادی-دولتی۱نهضت آبادخ ملک الشعرائ۳۳۳۵۷۲۹
پسرانهشرافتعادی-دولتی۱امانیه خ صدرروبروى دادگسترى۳۳۳۲۳۹۰
پسرانهکمال الملکعادی-دولتی۱نهضت آبادخیابان پیشاهنگی۳۳۳۱۳۶۸
پسرانهپوشینه بافتعادی-دولتی۱گلستان ک سعدى خ شهیدپوید۳۳۴۳۲۰۵
پسرانهسهیل منشی زادهعادی-دولتی۱نهضت آبادخ انوشه انتهاى ابومسلم۳۳۳۵۹۹۸
پسرانهشرافتعادی-دولتی۱امانیه خ صدرروبروى دادگسترى۳۳۳۲۳۹۰
پسرانهعلامه طباطبائیعادی-دولتی۱روستاى بیت المقدس۳۳۹۲۵۴۸
پسرانهمهاجرینعادی-دولتی۱شهرک رزمندگان۳۳۹۲۸۴۵
پسرانهدکترهوشیارعادی-دولتی۱امانیه خ جندى شاپورروبروى ناحیه انتظامی۳۳۳۲۶۹۴
پسرانهسیزده آبانعادی-دولتی۱روستاى ملاشیه۳۳۱۲۸۲۸
پسرانهدوازده فروردینعادی-دولتی۱کلستان فازدوم منازل ارتش خ ۱۱۶۳۳۴۱۰۸۸
پسرانهامام رضاعادی-دولتی۱روستاى تل سبعه۳۳۴۰۰۶۰
پسرانهدوشهیدطیبیعادی-دولتی۱کوى پردیس مقابل مجموعه مسکونی پردیس یک۳۳۲۸۵۵۰
پسرانهمالک اشترعادی-دولتی۱فرهنگ شهرخامنیت ۴۳۳۲۷۵۵۳
دخترانهشمسعادی-دولتی۱کوى سعدى گلستان۳۳۴۶۲۰۰
دخترانهمرضیهعادی-دولتی۱جاده گلستان ک مجاهد۳۳۲۱۵۰۵
دخترانهاندیشهعادی-دولتی۱جاده گلستان ک استادان دانشگاه شهیدچمران۳۳۶۲۸۴۲
دخترانهمائدهعادی-دولتی۱اهوازروبروى فرهنگ شهربهارستان۳۳۲۰۳۱۱
دخترانهفردوسعادی-دولتی۱گلستان شهرک دانشگاه۳۳۲۱۸۸۹
دخترانهگلستانعادی-دولتی۱گلستان جاده بوستان منازل سازمان آب وبرق۳۳۲۸۶۸۷
دخترانهزینبعادی-دولتی۱جاده گلستان خ منازل مخابرات خ زمزم۳۳۲۷۵۵۳
دخترانهتلاشعادی-دولتی۱جاده گلستان فرهنگشهرخ سوم۳۳۲۰۲۵۰
دخترانهنیروعادی-دولتی۱اهوازشهرک آب وبرق خ چهارم۳۳۲۵۳۵۸
دخترانهحضرت سکینه (س)عادی-دولتی۱خ انقلاب خ دژبان نبش خ وحدت۳۷۷۱۳۵۱
دخترانهدکترخانعلیعادی-دولتی۱خشایارخ کسائی نبش غزنوى۳۷۷۳۱۵۰
دخترانهعفتعادی-دولتی۱خ انوشه ک وى گلستان جنب حسینیه امام مهدى(عج)۳۳۳۸۰۳۷
دخترانهغزالیعادی-دولتی۱نهضت آبادخ پیشاهنگی روبروى مسجدآذربایجان۳۳۳۱۷۵۰
دخترانهشمسعادی-دولتی۱کوى سعدى گلستان۳۳۴۶۲۰۰
دخترانهشهیدصدوقیعادی-دولتی۱روستاى ملاشیه کیلومتر۷جاده خرمشهر۳۳۱۲۶۵۸ ۳۳۱۰۲۶۶
دخترانهبوعلیعادی-دولتی۱امانیه خ سقراطپ ۳۱۳۳۳۲۱۱۳
دخترانهمهدیهعادی-دولتی۱شهرک نورد۳۳۹۲۵۲۲
دخترانهرضوىعادی-دولتی۱گلستان فازدوم منازل ارتش خ ۱۱۶۳۳۴۱۰۸۸
دخترانهنجمهعادی-دولتی۱روستاى ملاشیه۳۳۱۲۶۶۴
دخترانهفردوسعادی-دولتی۱گلستان شهرک دانشگاه۳۳۲۱۸۸۹
دخترانهحدیثعادی-دولتی۱خشایارخ فراهانی نبش شهردارى۳۷۷۴۲۶۳
دخترانهآسیهعادی-دولتی۱شهرک رزمندگان۳۷۸۶۸۹۶
دخترانهفاطمیهعادی-دولتی۱روستاى تل سبعه۳۳۴۰۰۶۰
دخترانهشکوفهعادی-دولتی۱گلستان۳۳۴۳۰۹۰
پسرانهامام علی (ع )غیردولتی۱انتهاى خ کیان ک علوى خ ۳۰مترى علوى پ ۰۳۳۹۴۰۰۰
پسرانهپارساغیردولتی۱گلستان ک سعدى خ همدان۳۳۲۸۸۹۷
پسرانهفیض کاشانیغیردولتی۱ک فرهنگ شهرخ دوم پ ۱۰۵۳۳۴۸۷۱۶
پسرانهمهددانشغیردولتی۱گلستان جاده بوستان خ اردیبهشت منزل ۶۳۳۲۵۰۵۹
پسرانهنوآورانغیردولتی۱خ ولیعصرنبش خ ویلا۳۷۷۱۶۹۶
پسرانهرشدغیردولتی۱شهرک دانشگاه بلواراصلی پ ۳۰۷۰۳۳۲۲۳۸۵
پسرانهشهیدوحیدغیردولتی۱کوى مجاهدخ ۲۵مترى ایستگاه اخراتوبوس۳۳۲۵۰۳۰
پسرانهفتحغیردولتی۱بهارستان خیابان سروپلاک ۹۷۳۳۲۷۲۹۵
پسرانهراه علامهغیردولتی۱بهارستان بلوارنخلستان خیابان ۳پژوهش۳۳۲۶۶۴۸
پسرانهسراى دانشغیردولتی۱کوى علوى خ شهیدکردونی بالاتردبستان احرارپ ۶۶۳۳۹۲۳۰۴
پسرانهفدکغیردولتی۱اهوازپردیس زمین شهرى خ سپهر ۲۳۳۴۷۸۱۴
پسرانهمبینغیردولتی۱شهرک دانشگاه بلواراصلی خ ۵پلاک ۲۳۳۲۱۶۷۸
پسرانهرشد (۲)غیردولتی۱گلستان خ فروردین نبش دى پلاک ۲۸۱۳۳۲۳۶۲۲
پسرانهاندیشه سبزغیردولتی۱کوى علوى خ مدارس بین کیان وفراهانی پلاک ۱۶۲۳۳۹۲۲۰۸
پسرانهشیخ اشراقغیردولتی۱گلستان۳۳۶۵۳۰۵
پسرانهپارسغیردولتی۱پردیس ۲۴مترى گلدسته ۵۳۳۴۹۳۳۹
پسرانهلقمان حکیمغیردولتی۱امانیه خ دزجنب پاسگاه ۱۶۳۳۶۸۸۱۵
پسرانهجاویدانغیردولتی۱اهوازفرهنگ شهرمقابل دانشگاه آزادمنازل کشاورزى خ ارس پ ۱۷۳۳۵۱۳۱۱
دخترانهعاطفهغیردولتی۱گلستان ک سعدى خ همدان۳۳۴۳۷۹۸
دخترانهفرهنگ بانوغیردولتی۱ک گلستان خ فروردین بین دى وبهمن۳۳۴۲۷۵۵
دخترانهمطهرهغیردولتی۱شهرک دانشگاه خ اول پلاک ۱۵۸۳۳۴۹۴۳۵
دخترانهسراى علمغیردولتی۱گلستان خ فروردین وبین اسفندواقبال اسفندواقب۳۳۴۴۴۵۰
دخترانهباغ معلمغیردولتی۱پردیس خ ۲۴مترى بارازپشت بنگاه نخلک۳۳۵۱۹۰۴
پسرانه-دخترانهادبعادی-دولتی۲ک شهیدباهنرصددستگاه خ ایثار۲۲۷۳۷۹۸
پسرانه-دخترانهپژوهشعادی-دولتی۲زیتون کارگرى جنب دبستان شیخ بهائی۴۴۴۹۰۲۰
پسرانهشهیدعباسپورعادی-دولتی۲ک نیروخ ۴۴۴۴۰۱۱۲
پسرانهشهیدمصطفائیعادی-دولتی۲کوى ملت خ ۱۰عامرى۴۴۷۰۲۵۹
پسرانه-دخترانه۱۲فروردینعادی-دولتی۲ملی راه خ فردوس بین زاویه وزیبا۴۴۵۹۰۳۰
پسرانه-دخترانه۱۵خردادعادی-دولتی۲منبع آب خ ۱۸۲۲۵۴۶۹۶
پسرانهبدرعادی-دولتی۲سیصددستگاه صنایع فولاد۲۲۷۸۹۲۵
پسرانهدکترمفتحعادی-دولتی۲کوى الصافی ۴۰۰دستگاه۲۲۵۴۸۴۶
پسرانه-دخترانهرازىعادی-دولتی۲کوى عابدى سه راه فرودگاه۴۴۵۹۰۶۸
پسرانهرسالتعادی-دولتی۲کوى رسالت۲۲۷۳۶۶۹
پسرانهشرفعادی-دولتی۲حصیرآبادانتهاى خ ۲فرعی جنب درمانگاه شماره ۱۱۲۲۵۱۹۸۷
پسرانهشهداى معلمعادی-دولتی۲کوى باهنرخیابان دانش روبروى منطقه ۱۲۲۷۲۰۶۵
پسرانهشهداى مکهعادی-دولتی۲ک ابوذرخ ۱۴جنب پیچ کارون۲۲۴۱۹۴۰
پسرانهشهیدجلالیعادی-دولتی۲حصیرآبادخ ۷۲۲۴۰۹۹۸
پسرانهشهیدحاج علی شریف زادهعادی-دولتی۲زویه روبروى کوى ملت۴۴۶۱۷۰۸
پسرانهشهیددستجردىعادی-دولتی۲جنب زندان کارون ک پلیس۲۲۷۱۳۳۷
پسرانهشهیدمحمدمهدى حلاجپورعادی-دولتی۲منبع آب ایستگاه اول۲۲۴۰۲۱۳
پسرانهشهیدناصرقبیتیعادی-دولتی۲عامرى خ شهیدخیطان۴۴۳۰۶۵۰
پسرانهشیخ بهائیعادی-دولتی۲زیتون کارگرى خ رازى۲۲۶۶۵۱۳
پسرانهفضیلتعادی-دولتی۲شهرک نفت فاز ۴۹۲۶۲۳۰۳
پسرانهکرامتعادی-دولتی۲کوى ملت فاز ۴خ ۸۴۴۴۹۹۷۳
پسرانهکوشاعادی-دولتی۲چهارصدروبروى کارخانه یخ۲۲۴۸۷۰۸
پسرانهکوشاعادی-دولتی۲چهارصدروبروى کارخانه یخ۲۲۴۸۷۰۸
پسرانهمشعرعادی-دولتی۲منطقه کارون سپیدارجنب مسجدبلال۲۲۷۰۰۵۰
پسرانهمهزیارعادی-دولتی۲عامرى خ شهیدخیطان۴۴۴۰۹۹۱
پسرانه-دخترانهنیکانعادی-دولتی۲باهنرمستغلات شرکت نفت۲۲۷۳۷۹۴
پسرانهعلامهعادی-دولتی۲دروازه روبروى آتش نشانی شرکت نفت۲۲۵۵۹۹۸
پسرانه-دخترانهاحدعادی-دولتی۲جاده ماهشهرروستاى کریت برومی۴۴۲۷۶۹۶
پسرانهشهیددیلمیعادی-دولتی۲زرگان جنب پل هوایی۴۴۶۳۲۲۰
پسرانه-دخترانهستایشعادی-دولتی۲روستاى غیزانیه۶۴۵۶۵۴۱
پسرانهاروندعادی-دولتی۲ک فدائیان اسلام خ تیر۴۴۴۶۳۴۶
پسرانهمحتشم کاشانیعادی-دولتی۲کوى ملت فاز ۳۴۴۶۸۵۳۰
پسرانهفرهنگعادی-دولتی۲کوى فرهنگیان روبروى پاستوریزه۴۴۶۳۶۸۸
پسرانه-دخترانهرهنماعادی-دولتی۲شهرک نفت فاز ۴۹۲۶۲۸۷۷
پسرانه-دخترانهتزکیهعادی-دولتی۲کوى نفت خ ۲۴مترى دوم۹۲۶۳۸۶۱
پسرانهیادگارامامعادی-دولتی۲پشت فرودگاه روستاى منتظرى۴۴۶۷۱۳۳
پسرانهفروغیعادی-دولتی۲بیست مترى شهردارى خ ۳۲۲۴۵۸۷۵
پسرانه-دخترانهآفرینشعادی-دولتی۲کوى مجاهدین خ ۳خالدى۲۲۴۹۵۱۸
پسرانهسردارشهیدمسعودعمورىعادی-دولتی۲حصیرآبادانتهاى خ ۲فرعی جنب درمانگاه شماره ۱۱۲۲۵۱۹۸۷
پسرانهظهراب حاتم پورعادی-دولتی۲شهرک آغاجرى۴۴۱۰۰۴۴
پسرانهحضرت قائم (عج )عادی-دولتی۲ملی راه جنب سازمان آب۴۴۵۱۶۹۱
پسرانهامیدآیندهعادی-دولتی۲زیتون کارمندى خ شهیدبندربین زمزم وزمرد۴۴۴۶۳۶۸
پسرانهحاج فاخرحیدرى زادهعادی-دولتی۲کوى نبوت خ الوندجنب دبیرستان پیشتازان۲۲۸۳۸۰۰
پسرانهشهیدمصطفی چمرانعادی-دولتی۲ک طالقانی جنب مسجدفاطمه الزهرا۲۲۴۷۳۳۷
پسرانهحاج محمدرضاهدایتعادی-دولتی۲کوى رمضان خ اصلی کارمندى۲۲۹۹۷۵۵
پسرانهامیدآیندهعادی-دولتی۲زیتون کارمندى خ زمردنبش فاطمی۴۴۵۸۷۹۹
دخترانهشهیدبهمن رستمیعادی-دولتی۲کوى ملت فاز ۴خ ۸۴۴۶۹۱۳۶
دخترانهفرزانهعادی-دولتی۲ک سلطان منش پشت انبارجهاد۴۴۴۳۶۸۶
دخترانهنجمهعادی-دولتی۲سپیدارپشت پمپ بنزین۲۲۷۱۱۶۰
دخترانه۱۳آبانعادی-دولتی۲آسیه آبادلین ۶۲۲۴۳۸۳۱
دخترانهآزادىعادی-دولتی۲کوى ملت خ دانیال۴۴۶۱۸۹۶
دخترانهاروندعادی-دولتی۲نیوسایدخ تیر۴۴۴۴۵۴۵
دخترانهاستادشهریارعادی-دولتی۲شهرک نفت فاز ۱۹۲۶۲۳۱۲
دخترانهامتعادی-دولتی۲عامرى روبروى بانک ملی۲۲۵۹۴۷۹
دخترانهایرانعادی-دولتی۲حصیرآبادلین ۳۲۲۴۱۷۹۰
دخترانهایمانعادی-دولتی۲حصیرآبادلین ۱۱۲۲۴۰۷۸۳
دخترانهحضرت رقیهعادی-دولتی۲زیتون کارمندى خ شهیدبندربین زمزم وزمرد۴۴۴۶۳۳۷
دخترانهحضرت شهربانوعادی-دولتی۲ک الصافی۲۲۵۲۶۲۵
دخترانهحضرت مریمعادی-دولتی۲منبع آب ایستگاه اول۲۲۴۰۲۱۳
دخترانهراضیهعادی-دولتی۲ک رسالت۲۲۷۷۸۷۵
دخترانهشهیدجهان آراعادی-دولتی۲ک طالقانی جنب مسجدفاطمه الزهرا۲۲۴۷۳۳۷
دخترانهشهیدسهیلاقشقائیعادی-دولتی۲زیتون کارگرى خ شهیدقشقائی۲۲۴۴۹۵۲
دخترانهکوثرعادی-دولتی۲ک شهیدباهنر۲۲۷۲۹۹۹
دخترانهمهرعادی-دولتی۲حصیرآبادخ ۳چهارراه سوم۲۲۴۸۰۳۸
دخترانهنرجسعادی-دولتی۲آسیه آبادلین ۲۲۲۴۴۴۰۵
دخترانه۱۹دىعادی-دولتی۲کوى نیروخ سوم۴۴۴۲۵۹۷
دخترانهپرورشعادی-دولتی۲سیصددستگاه صنایع فولاد۲۲۲۶۲۵۵
دخترانهگلستانعادی-دولتی۲جنب زندان کارون ک پلیس۲۲۷۱۳۳۷
دخترانهشهیدمزرعهعادی-دولتی۲زویه روبروى کوى ملت۴۴۶۱۷۰۸
دخترانهشایستهعادی-دولتی۲جاده مسجدسلیمان زرگان جنب پل هوائی۴۴۶۱۰۶۳
دخترانهخردعادی-دولتی۲کوى ملت فازسه بین خ ۶و ۷کمربندى۴۴۵۷۹۴۲
دخترانهفرهنگعادی-دولتی۲کوى فرهنگیان روبروى پاستوریزه۴۴۶۷۷۸۸
دخترانهپروین اعتصامیعادی-دولتی۲کارون جنب دبستان ولی عصر۲۲۵۲۰۴۴
دخترانهشقایقعادی-دولتی۲سپیدارکوى محلاتی خ ۶۲۲۷۷۳۰۰
دخترانهمهدیهعادی-دولتی۲شهرک آغاجرى۴۴۱۰۰۴۴
دخترانهمیناعادی-دولتی۲سپیدارخ ۲۷۲۲۷۰۰۳۴
دخترانهنرگسعادی-دولتی۲ملی راه جنب سازمان آب۲۲۴۸۷۰۷
دخترانهصفاعادی-دولتی۲زویه ۲پشت فرودگاه کوى منتظرى۴۴۶۷۴۱۳
دخترانهحاج محمدرضاهدایتعادی-دولتی۲کوى رمضان خ اصلی کارمندى۲۲۹۹۷۵۵
دخترانهسلسلهعادی-دولتی۲رویه روبروى کوى ملت۴۴۶۱۷۰۸
پسرانهشهداى ملی حفارىغیردولتی۲شهرک قائم دبستان پسرانه۴۴۵۸۰۹۱
پسرانهحضرت امام حسین (ع )غیردولتی۲منازل سازمانی ۲۰۰دستگاه صنایع فولاداهواز۲۲۸۴۱۰۲
پسرانهمحمدیانغیردولتی۲ک شهیدباهنرمنطقه ۵خ ۴پ ۲و ۴۲۲۷۸۶۷۶
پسرانهنورعلمغیردولتی۲کوى ملت خ ۱۶عامرى پ ۱۰۲۴۴۴۲۲۶۵
پسرانهمهرغیردولتی۲ک ملت خ دانیال خ سیمین۴۴۶۲۳۲۵
پسرانههاتف اصفهانیغیردولتی۲زیتون کارمندى خ فیلسوف بین زاهدوزاویه۴۴۵۲۶۰۱
پسرانهنوبهارانغیردولتی۲آسیابادنبش خ یک ۴۸۲۲۴۵۰۲۰
پسرانهامام رضا(ع )غیردولتی۲کوى سلطان منش بلوارنبوت نبش خ۲۲۶۲۰۰۷
پسرانهحجتغیردولتی۲کوى طالقانی پشت پارک علامه پ ۶۲۲۵۲۸۸۴
پسرانهاحرارغیردولتی۲زیتون کارگرى خ شهیدطاهرى پ ۸۲۴۴۴۳۷۱۶
پسرانهامام حسن (ع )غیردولتی۲آسیابادخ ۸سمت اتوبان پ ۱۲۲۲۲۴۷۹۲۳
پسرانههادىغیردولتی۲کوى شهیدباهنر۲۲۷۴۰۷۷
پسرانهگلچینغیردولتی۲بیست مترى شهردارى نبش دوم۲۲۴۳۰۳۰
پسرانهراه دانشغیردولتی۲کوى ملت خ کارون۴۴۶۱۵۹۶
پسرانهسنائیغیردولتی۲رسالت خ – ۵پلاک ۶۸۲۲۷۵۸۴۹
پسرانه۲۲بهمن ۵۷غیردولتی۲سپیدارکوى محلاتی خ ۷۲۲۷۱۸۱۹
پسرانهکیهانغیردولتی۲فولادشهرخ باباطاهرکوچه ۲۲۲۷۱۲۷۴
پسرانهآیندگانغیردولتی۲زیتون کارمندى خ کمیل بین زیتون وزمزم پلاک ۱۲۹۴۴۴۷۰۰۸
پسرانهامیدروشنغیردولتی۲کوى بعثت منازل زمین شهرى صنایع فولادآیت ۲پ ۱۴۲۲۷۲۷۸۴
پسرانهگلهاى امیدغیردولتی۲زیتون کارمندى خ فیروزنوبین زمزم وزمردپ ۸۵۴۴۴۷۵۷۱
پسرانهشباهنگغیردولتی۲کوى جواهرى نبش خ شهیدمنجزى پ ۵۶۴۴۶۴۰۴۰
دخترانهشهداى ملی حفارىغیردولتی۲شهرک قائم۴۴۵۸۰۹۱
دخترانهاحرارغیردولتی۲زیتون کارمندى خ فردوس بین زیتون وزیبا۴۴۴۴۳۳۴
دخترانهاخلاصغیردولتی۲زیتون کارمندى خ فردوسی بین زمزم وزمردپ ۱۳۲۰۴۴۴۶۵۶۷
دخترانهامام حسین (ع )غیردولتی۲منازل صنایع فولادویلایی۲۲۸۴۱۰۵
دخترانهشهداى صنعت نفتغیردولتی۲ک ملت خ ۱۹عامرى نبش فرعی ۲۱۹۱۲۴۶۰۵
دخترانهفردوسغیردولتی۲کوى ملت فلکه عامرى ۷۹۴۴۴۸۸۸۲
دخترانهوفاغیردولتی۲کوى ملت فازسه خ ۶۴۴۶۴۳۹۶
دخترانهشریعتغیردولتی۲باهنرمنطقه ۷خ یک ش ۲۵۲۲۷۴۷۲۴
دخترانهدختران امامغیردولتی۲کوى ملت ۲۰مترى مقیمی ۵۴۴۴۷۰۲۰۲
دخترانهآفاقغیردولتی۲زیتون کارمندى خ شهیدصالحپور۴۴۴۰۶۶۰
دخترانهمعصومینغیردولتی۲کوى نبوت خ فجر۴پ ۳۰۲۲۷۶۱۶۲
دخترانهمجذوب عالمغیردولتی۲زیتون کارگرى خ ۳پ ۶۷۲۲۴۱۰۱۰

لیست مدارس ابتدایی خوزستان

 

لیست مدارس ابتدایی خوزستان

 

لیست مدارس ابتدایی خوزستان

(1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها