انتخابات خوزستان

اسامی نمایندگان رد صلاحیت شده | لیست نمایندگان تایید صلاحیت شده

اسامی نمایندگان رد صلاحیت شده | لیست نمایندگان تایید صلاحیت شده

 

شمارهنام نمایندهحوزه انتخابیهوضعیت صلاحیت
1علی مطهریتهران، ری شیمیرانات و اسلامشهرتایید نشده
2کورش کرم‌پورفیروزآبادتایید نشده
3سبحانی‌فرسبزوار، جغتای، جوین و خوشابتایید نشده
4غلامرضا کاتبگرمسارتایید نشده
5علی ساریاهوازتایید نشده
6عباسعلی پوربافرانیمردم نائین و خور و بیابانکتایید نشده
7بهرام پارساییشیرازتایید نشده
8جلیل رحیم آبادیتربت جام، تایبادتایید نشده
9مهدی شیختهران،ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده
10حسین مقصودیسبزوار، جغتای، جوین و خوشابتایید نشده
11معصومه آقاپور علیشاهینماینده مردم شبسترتایید نشده 
12شهاب نادریپاوه جوانرود ثلاث باباخانی روانسر و دهستانهای سرقلعهتایید نشده 
13مجید ناصری‌نژادشادگانتایید نشده   
14حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید خدریبوشهرتایید نشده   
15عامر کعبیخوزستانتایید نشده   
16سلام امینیایلام و ایوان و شیروان و چرداول وملکشاهی و مهرانتایید نشده   
17مسعود گودرزیمردم ممسنی و رستمتایید نشده   
18مسعود رضایینماینده شیرازتایید نشده    
19محمد دامادیساریتایید نشده    
20علی‌اصغر یوسف‌نژادساریتایید شده
21حسین نیازآذریبابلتایید نشده    
22عزت‌الله یوسفیان ملاآملتایید نشده    
23قاسم احمدی لاشکینوشهر و چالوستایید نشده    
24علی محمد شاعریبهشهرتایید نشده    
25شمس اله شریعت نژادرامسرتایید نشده    
26سید علی ادیانی رادقائمشهرپیامک نیامده
27طیبه سیاووشیتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده    
28سیدعلاءالدین خادمسپیدانتایید نشده    
29علی اکبریشیرازتایید نشده    
30ابوالفضل موسوییزدتایید نشده    
31سیده حمیده زرآبادیقزوینتایید نشده  
32ناصر شریفیبندرلنگه، بستک و پارسیانتایید نشده   
33روح‌الله حضرت‌پورارومیهتایید شده
34حسن کامراناصفهانتایید شده 
35علیرضا رحیمیتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید شده  
36اسماعیل سعیدیتبریزتایید شده   
37حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مازنیتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید شده
38هدایت الله خادمیایذه و باغملکتایید شده 
39سید محسن علویلامردتایید شده 
40ولی الله نانواکناریبابلسرتایید شده 
41عبدالله رضیانقائمشهرتایید شده  
42علی اسماعیلینور و محمودآبادتایید شده  
43حمید بناییگناباد و بجستانتایید نشده   
44حسین مقصودیسبزوارتایید نشده  
45محمدعلی وکیلیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده  
46محمدجواد کولیوندالبرزتایید نشده  
47عزیز اکبریانالبرزتایید نشده  
48احمد امیرآبادی‌فراهانیقمتایید شده  
49حجت‌الاسلام ذوالنوریقمتایید شده  
50علی گلمرادیماهشهرتایید نشده  
51بهروز نعمتیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده  
52محمدرضا تابشاردکانتایید نشده  
53سیدحسین نقوی حسینیورامینتایید نشده   
54نادر قاضی‌پورارومیهتایید نشده  
55احمد انارکی محمدیانار و رفسنجانتایید شده   
56اکبر رنجبرزادهاسدآبادتایید شده  
57محمد خدابخشیالیگودرزتایید شده   
58الیاس حضرتیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده 
59محمود صادقیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده 
60فرهاد تجریگیلانغرب و قصرشیرینتایید نشده 
61بهمن طاهرخانیتاکستانتایید نشده  
62اصغر سلیمیسمیرمتایید شده 
63علی ابراهیمیشازندتایید شده
64سیدتقی کبیریخوی و چایپارهتایید شده
65علی کردخاش و میرجاوهتایید شده
66هادی بهادریارومیهتایید نشده 
67جلال محمودزادهمهابادتایید نشده
68عبدالکریم حسین‌زادهاشنویه و نقدهتایید نشده  
69رسول خضریپیرانشهرتایید نشده 
70شهروز برزگرسلماستایید نشده 
71عین‌الله شریف‌پورماکو و چالدرانتایید نشده
72زهرا ساعیتبریزتایید نشده
73ناهید تاج‌الدیناصفهانتایید شده 
74محسن کوهکنلنجانتایید نشده 
75مهرداد لاهوتیلنگرودتایید شده 
76محمد حسینیتفرشتایید شده 
77سیدجواد ساداتی‌نژادکاشانتایید شده  
78اکبر ترکیفریدن و چادگانتایید شده  
79محمدجواد جمالیفساتایید شده  
80حجت‌الاسلام ذوالقدرمیناب و رودانتایید نشده 
81فاطمه ذوالقدرتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید شده 
82شهروز برزگرسلماستایید نشده 
83ابراهیم رضاییخمینتایید نشده 
84غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادیرشتتایید نشده
85حجت‌الاسلام محمدمهدی افتخاریفومن و شفتتایید نشده 
86داوود محمدیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده 
87عین الله شریف پورماکوتایید نشده 
88محمدباقر سعادتبوشهرتایید نشده 
89علی کاظمی بابا حیدراردلتایید نشده 
90اقبال محمدیانرامهرمز و رامشیرتایید شده 
91عبدالله سامریخرمشهرتایید نشده 
92مصطفی کواکبیانتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید شده  
93جواد کریمی‌قدوسیمشهد و کلاتتایید شده  
94حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفرمشهد و کلاتتایید شده  
95امیرحسین‌ قاضی‌زاده هاشمیمشهد و کلاتتایید شده  
96حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینیمشهد و کلاتتایید شده  
97یحیی کمالی‌پورجیرفتانصراف داده
98علی قربانیبجنوردتایید شده 
99زهرا سعیدیمبارکهتایید شده  
100محمدرضا پورابراهیمیکرمانتایید شده  
101محمدمهدی زاهدیکرمانتایید شده  
102هاجر چنارانینیشابورتایید شده  
103مسعود پزشکیانتبریزتایید شده
104پروانه مافیتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده
105سهیلا جلودارزادهتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده
106سیدفرید موسویتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده
107فریده اولاد قبادتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده
108ابوالفضل سروشتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده
109حمیدرضا حاجی‌باباییهمدانتایید شده
110علیرضا محجوبتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده
111محمدرضا رضایی کوچیجهرمتایید شده
112محمدرضا بادامچیتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده
113عبدالرضا عزیزینماینده شیروانتایید شده
114جبارکوچکی نژادرشتتایید شده
115جلال میرزاییایلامتایید شده
116حسینعلی حاجی دلیگانیشاهین شهر، میهمه و برخوارتایید شده
117موسوی لارگانیفلاورجانتایید شده
118کاظم دلخوشصومعه سراتایید شده
119حمدالله کریمیبیجارتایید شده
120محسن بیگلریسقزتایید شده
121احسن علویسنندجتایید شده
122فرشادانسنندجتایید شده
123امیرحسنخانیفردوس، طبس، سرایان و بشرویهتایید شده
124منصور مرادیقروهتایید نشده 
125غلامرضا حیدریتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید نشده 
126محمد بیرانوندیخرم آبادتایید نشده 
127فاطمه سعیدیتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید نشده 
128میرزایی نیکودماوندتایید نشده 
129غلامرضا تاجگردونگچسارانتایید نشده 
130سکینه الماسیکنگانتایید نشده 
131بهروز بنیادیکاشمرتایید نشده 
132رحیم زارعآبادهتایید نشده 
133محمود نگهبان سلامیخواف و رشتخوارتایید نشده 
134محمد علی پورمختارکبودر اهنگتایید نشده 
135محمدباسط دورازهیسراوانتایید نشده
136سیدقاسم جاسمینماینده کرمانشاهتایید شده
137عدل هاشمی‌پورکهکیلویه و بهمئیتایید شده  

 

 

 

اسامی نمایندگانی که تأیید صلاحیت شده‌اند:

 • محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مردم جهرم
 • سکینه الماسی، نماینده مردم عسلویه
 • محسن علیجانی، نماینده مردم تهران
 • هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک
 • قاسم میرزایی نکو، نماینده مردم دماوند
 • محمد عزیزی، نماینده مردم ابهر و خردمدره
 • جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و کلات
 • سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد
 • حجت‌الاسلام حسین بحرینی، نماینده مردم مشهد
 • جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت
 • ولی‌الله داداشی، نماینده مردم آستارا
 • اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم همدان
 • علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران
 • محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مردم فسا
 • احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم
 • اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم
 • ولی‌الله نانواکناری، نماینده مردم بابلسر
 • حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم
 • احمد انارکی محمدی، نماینده انار و رفسنجان
 • حجت‌الاسلام احمد مازنی، نماینده مردم تهران
 • روح‌الله حضرت‌پور نماینده ارومیه
 • حسن کامران نماینده اصفهان
 • اسماعیل سعیدی نماینده تبریز
 • سید محسن علوی نماینده لامرد
 • علی اسماعیلی نماینده نور و محمودآباد
 • سیدتقی کبیری نماینده خوی و چایپاره
 • علی کرد نماینده خاش و میرجاوه
 • ناهید تاج‌الدین نماینده اصفهان
 • مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود
 • محمد حسینی نماینده تفرش
 • فاطمه ذوالقدر نماینده تهران
 • مصطفی کواکبیان نماینده تهران
 • حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفرنماینده مشهد و کلات
 • زهرا سعیدی نماینده مبارکه
 • محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان
 • محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان
 • پروانه مافی نماینده تهران
 • سهیلا جلودارزاده نماینده تهران
 • حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده همدان
 • علیرضا محجوب نماینده تهران
 • محمدرضا بادامچیتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ری  از نمایندگانی بودند که به گفته خودشان صلاحیت آنان احراز شده است.

اسامی نمایندگانی که صلاحیت آنان احراز نشده است:

 • همچنین محمد دامادی، نماینده مردم ساری
 • علی مطهری، نماینده مردم تهران
 • سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین
 • معصومه آقاپور، نماینده مردم شبستر
 • محمود صادقی، نماینده مردم تهران
 • فرهاد تجری، نماینده مردم گیلانغرب و قصرشیرین
 • حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب
 • حسین نیازآذری، نماینده مردم بابل
 • طیبه سیاووشی، نماینده مردم تهران
 • ابوالفضل موسوی بیوکی، نماینده مردم یزد
 • علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مردم ساری
 • حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید خدری
 • نماینده مردم بوشهر
 • حمید بنایی نماینده گناباد و بجستان
 • عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل
 • قاسم احمدی لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس
 • الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران
 • عزیز اکبریان، نماینده مردم کرج
 • محمدجواد کولیوند، نماینده مردم کرج
 • محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران
 • سیده حمیده زرآبادی، نماینده قزوین
 • شمس‌الله شریعت‌نژاد، نماینده مردم رامسر
 • شهاب نادری، نماینده مردم پاوه، جوانرود
 • ثلاث باباجانی و روانسر؛ جلیل رحیم آبادی
 • نماینده تربت جام و تایباد
 • بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز
 • کورش کرم‌پور، نماینده مردم فیروزآباد
 • غلامرضا کاتب نماینده گرمسار
 • سبحانی‌فر نماینده مردم سبزوار
 • علی ساری نماینده اهواز
 • عباسعلی پوربافرانی نماینده نائین و خور و بیابانک
 • مهدی شیختهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر
 • مجید ناصری‌نژاد نماینده شادگان
 • عبدالله کعبی نماینده خوزستان
 • سلام امینی نماینده ایلام
 • مسعود گودرزی نماینده ممسنی

از نمایندگانی هستند که صلاحیت آنان احراز نشده است.

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها