استخدام در زمینه آموزشی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول(پذیرش بهورز)

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني دزفول برای تامين بهورز مورد نياز خود در خانه های بهداشت روستاهای تابعه طبق مفاد دستورالعمل اجرايي پذيرش و استخدام بهورز مطابق تبصره ۶ ماده ۳۴ آيين نامه اداری استخدامي و تشکيلاتی كارمندان غيرهيات علمي، مصوبه هيات امناء دانشگاهها از محل مجوز موضوع مصوبه شماره ۱۱ جلسه هیات محترم امنای دانشگاه منعقده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ تعداد ۷۲ نفر بهورز بشرح ذیل از بين افراد واجد شرايط و بومي روستاهای مندرج در جداول ذیل از طريق آزمون عمومي، تخصصي، مصاحبه و گزينش پذيرش مي نمايد. پذيرفته شدگان پس از طي دوره بهورزی و قبولي به صورت قراردادی و صرفاً جهت خدمت در خانه های بهداشت/تیم سیار به شرح جداول ذیل به كارگيری خواهند شد.

خانه های بهداشت دارای پذیرش بهورز شهرستان دزفول
ردیفخانه بهداشتبهورز زنبهورزمرد
۱بنوت علیایک نفر
۲توت علیایک نفریک نفر
۳عدالت ۱یک نفر
۴عدالت ۲یک نفر
۵شهید کریمییک نفر
۶مرکز خدمات جامع سلامت سردشت

(تیم سیار)

۳ نفر
۷خانه بهداشت باغچه بانیک نفریک نفر
۸مرکز خدمات جامع سلامت باغچه بان

(تیم سیار)

۶ نفر
۹کوثریک نفر
۱۰کول سیرایک نفریک نفر
۱۱دره کایدیک نفریک نفر
۱۲حسین کلولییک نفریک نفر
۱۳انجیرک ۲یک نفر
۱۴انجیرک ۱یک نفر
۱۵شهرک زراعییک نفر
۱۶مهاجرین ۲یک نفر
۱۷لیوسیک نفر
۱۸دیونییک نفریک نفر
۱۹آبید سرهیک نفر۲ نفر
۲۰آزنکیک نفریک نفر
۲۱مازه پاریابیک نفریک نفر
۲۲حمزه کارونیک نفر
۲۳منتظری ۱یک نفر
۲۴لب سفیدیک نفریک نفر
۲۵المهدییک نفر
۲۶جاتهیک نفر
۲۷دله چناریک نفر
۲۸گاومیریک نفر
۲۹قلعه نویک نفر
               جمع کل ۲۱ نفر  ۲۶ نفر
خانه های بهداشت دارای پذیرش بهورز شهرستان شوش
ردیفخانه بهداشتبهورز زنبهورز مرد
۱خلف مسلمیک نفر
۲سن بهادریک نفر
۳مالک اشتریک نفر
۴مهاجرین بنادریک نفر
۵سید عبدالهیک نفر
۶سید حمادییک نفر
۷سید عباس(عبدالخان پایین)یک نفر
۸ردادهیک نفر
۹زبید دباتیک نفر
۱۰جوی مجیدیک نفر
۱۱خویس ۲یک نفریک نفر
۱۲مزرعه شطیک نفر
۱۳شیخ حسنیک نفر
۱۴حمزهیک نفر
۱۵شیخ فالحیک نفر
۱۶خسرج راضی حمدیک نفر
        جمع کل۶ نفر۱۱ نفر
خانه های بهداشت دارای پذیرش بهورز شهرستان گتوند
ردیفخانه بهداشتبهورز زنبهورز مرد
۱سیدانیک نفریک نفر
۲ایستادگییک نفر
۳بدیلیک نفر
۴دهلرانیک نفر
۵ماندنییک نفر
۶پشت دربیک نفر
۷سلامگاهیک نفر
            جمع کل۶ نفر۲ نفر

شرایط مورد نیاز برای شرکت در آزمون:

۱- شرایط عمومی:

۱-۱- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱-۲- التزام عملی به احکام اسلام

۱-۳- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۱-۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق

۱-۵- عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروه هایی که غیر قانونی بودن آن ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است

۱-۶- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

۱-۶-۱٫ تبصره – معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.

۱-۷- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان

۱-۸- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

۱-۹- داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن ازجمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش (به تایید پزشک معتمد شهرستان یا حسب مورد با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

۱-۱۰- نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه

۱-۱۱- نبودن در استخدام رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاههای دولتی

۱-۱۲- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

۲- شرایط اختصاصی:

۲-۱- الف- برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم:

داشتن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يکي از رشته های بهداشت عمومي )بهداشت خانواده( و يا مامايي برای داوطلبان زن و داشتن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يکي از رشته های بهداشت عمومي )مبارزه با بيماريها(، بهداشت محيط، بهداشت حرفه ای برای داوطلبان مرد

۲-۱- ب- برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم:

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم در رشته های مورد تائید آموزش و پرورش بترتیب اولویت شامل : علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، علوم انسانی، معارف اسلامی، کار و دانش، فنی و حرفه ای

۲-۲- چنانچه تعداد داوطلبان واجد شرايط با مدرك فوق ديپلم كمتر از ۲ نفر در هر روستا باشد از افراد دارای مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه نيز ثبت نام و آزمون به عمل خواهد آمد.

تبصره : چنانچه از يک روستا افراد فوق ديپلم و ديپلم ثبت نام نمايند و تعداد داوطلبان فوق ديپلم واجد شرايط ۲ نفر و بيشتر باشد از داوطلبان ديپلم آزمون به عمل نخواهد آمد.

۲-۳- داوطلبان دارای مدرك تحصيلي بالاتر از مقطع فوق ديپلم در رشته های مندرج در بند ۲-۱- الف- و دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته های غيرمرتبط با رشته های مندرج در بند ۲-۱- الف- مجاز به شركت در آزمون نمي باشد.

۲-۴- شركت دانشجويان حائز شرايط در آزمون پذيرش بهورز بلامانع است لیکن در صورت احراز قبولي در آزمون، پذيرش و ثبت نام آنان مستلزم ارائه انصراف قطعي و گواهي دانشگاه محل تحصيل مبني بر عدم امکان دريافت هرگونه مدرك دانشگاهي قبل از شروع دوره بهورزی مي باشد.

۲-۵- داوطلبان الزماَ بايد بومي باشند و از افراد غيربومي به هيچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

داوطلبان بايد يکي از شرايط زير را داشته باشند تا به عنوان بومي تلقي گردند:

الف- محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه ) با روستا يا شهرستان مورد تقاضای پذيرش بهورز يکي باشد و همچنين سکونت داوطلب در دو سال اخير تا اولين روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد ( بر اساس فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی) .

ب- حداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي )ابتدايي، راهنمايي و متوسطه (را در روستا و يا شهرستان مورد تقاضای پذيرش بهورز طي كرده باشد و همچنين سکونت داوطلب در دو سال اخير تا اولين روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد ( بر اساس فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی) .

تبصره ۱: داوطلبان زن كه شرايط بند الف و ب را نداشته باشند ولي با فرد واجد شرايط مطابق بند الف يا ب بخش ۲-۵ ازدواج كرده و در حال حاضر در روستا ساكن هستند، به عنوان بومي تلقي مي شوند و پذيرش آنان بلامانع است.

تبصره ۲: احراز شرايط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای الف و ب و تبصره ۱ از طريق شورای اسلامي روستا و خانه بهداشت با تاييد مركز بهداشت شهرستان ( براساس فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی) صورت مي پذيرد.

تبصره ۳: چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دليل ادامه تحصيل، گذراندن طرح و يا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن كه شورای اسلامي سکونت آنها را گواهي كند و خانه بهداشت و مركز بهداشت شهرستان بومي بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعيت های فوق الاشاره در روستای اصلي يا قمر منطقه مورد تقاضا، وفق فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی تاييد نمايد، پذيرش آنها بلامانع است. لذا برای گروههای مذكور اقامت در دو سال اخير در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط براينکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و شرکت در آزمون پذیرش شغل بهورزی:

الف. تکميل برگ درخواست شغل بشرح پیوست

ب. تکمیل فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی بشرح پیوست

پ.رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ريال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۲۲۱۰۷۶۲۸۱ شناسه ۹۷۰۴۲۳۱۲۱۸۴۳۰۰۰۷۰ نزد بانک رفاه تحت عنوان درآمد های بهداشتی دانشگاه، قابل پرداخت در كليه شعب بانک رفاه به عنوان حق شركت در امتحان عمومي و تخصصي. (داوطلبان ايثارگر ۵۰ درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف هستند).

ت.۴ قطعه عکس ۴*۳ جديد تمام رخ پشت نويسي شده (يک قطعه عکس روی برگ درخواست شغل الصاق شود).

ث. تصوير و اصل آخرين مدرك تحصيلي (اصل مدرك در محل ثبت نام پس از مطابقت دادن عودت داده مي شود).

ج. تصوير تمام صفحات شناسنامه و هر دو طرف كارت ملي (اصل شناسنامه و كارت ملي بايد به همراه داوطلب باشد كه پس از مطابقت دادن در روز ثبت نام عودت داده مي شود).

چ. اصل و تصویر کارت پایان خدمت سربازی برای آقایان.

ح. تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان يا معافيت از آن.

تبصره: مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان واجد شرايط كه در حين انجام خدمت قانوني در واحدهای تابعه دانشگاه مي باشند، مي توانند درآزمون پذيرش بهورز شركت نمايند. ارسال گواهي اشتغال به طرح اين افراد الزامي است.

خ. حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم ۱۶ سال و حداکثر ۲۶ سال(۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم ۱۸ سال و حداکثر ۲۸ سال(۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز). تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد .

تبصره۱- موارد ذيل(*) به شرط ارائه تاييديه های معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب دارای مدرك تحصيلي ديپلم با درنظرگرفتن موارد زير نبايد از ۲۸ سال ( ۲۷سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز ) و سن داوطلب دارای مدرك فوق ديپلم نبايد از ۳۰ سال ( ۲۹سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز ) تجاوز نماید.

* داوطلباني كه طرح خدمت نيروی انساني را به استناد قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق، بر اساس گواهي وضعيت طرح.

* مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقايان بر اساس كارت پايان خدمت.

تبصره ۲- ایثارگران از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د. مدارك دال بر بومي بودن شامل:

۱٫ اصل و كپي دفترچه بيمه روستايي

۲٫ ارائه فرم تکمیل شده تائیدیه محل سکونت داوطلب بهورزی

ح. مدارک دال بر ایثارگری از مراجع زیربط.

نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام:

متقاضيان واجد شرايط مي توانند با در دست داشتن مدارك مورد نياز وفق مندرجات این آگهی جهت ثبت نام از تاريخ ۹۷/۰۵/۰۷ لغايت ۹۷/۰۵/۲۱ با توجه به شهرستان محل تقاضا به یکی از آدرس های ذیل مراجعه نمایند و پس از تحویل مدارک، رسید دریافت شده را نزد خود نگه دارند:

پذیرش در شهرستان دزفول: جاده ساحلی، خیابان داعی دزفولی (ساختمان سابق دبیرستان مطهره)، مرکز آموزش بهورزی، شماره تماس: ۴۲۲۲۹۴۴۹

پذیرش در شهرستان شوش: بلوار پیروزی، جنب اورژانس ۱۱۵، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوش، مرکز آموزش بهورزی، شماره تماس: ۴۲۸۱۶۰۲۸

پذیرش در شهرستان گتوند: ستاد مرکز بهداشت شهرستان گتوند، واحد گسترش، شماره تماس: ۳۶۳۲۴۶۳۳ داخلی:۱۵

تذکر: به مدارك ناقص و مداركي كه بعد از مهلت ياد شده تحويل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارك تحويلي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

زمان و محل توزيع كارت:

-كارت ورود به جلسه امتحان توانمندی های عمومي و تخصصي در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الي ۱۲ در محل تحویل مدارک توزيع خواهد شد.

-زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام توزيع كارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

-تحويل كارت فقط به خود داوطلب و با ارائه اصل شناسنامه يا اصل كارت ملي امکان پذير است.

مواد امتحانی عبارتند از:

– برای سنجش داوطلبان دارای مدرك فوق ديپلم:

الف) آزمون توانمندي های عمومي برای كليه داوطلبان به صورت كتبي به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون توانمندي های عمومي از دروس معارف اسلامي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني، هر درس ۱۵ سوال و مجموعا ۶۰ سوال خواهد بود كه به صورت چهارگزينه ای ( با اعمال یک نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحي مي شود. آزمون توانمندي های عمومي مجموعا ۶۰ نمره (معادل ۳۰ % از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.

تبصره : متقاضيان اقليت های مذهبي به ۱۵ سوال معارف اسلامي پاسخ نداده و امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.

ب) آزمون تخصصي برای كليه داوطلبان به صورت كتبي به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون اختصاصي از واحدهای درسي اختصاصي شامل نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني(۳۰ سوال)، آمار حياتي و اپيدميولوژی ( ۱۵ سوال)، آموزش بهداشت ( ۱۵ سوال ) جمعا ۶۰ سوال تهيه مي گردد كه به صورت چهارگزينه ای (با اعمال يک نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحي خواهد شد. آزمون توانمندي های تخصصي مجموعا ۶۰ نمره ( معادل ۳۰ % از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص مي دهد.

ج) مصاحبه: از ۳ نفر از پذيرفته شدگان به ترتيب نمره فضلي، مصاحبه به عمل خواهد آمد كه ۸۰ نمره (معادل ۴۰ % از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص مي دهد.

– برای سنجش داوطلبان دارای مدرك تحصيلي ديپلم:

الف) جهت سنجش توانمندي های عمومي، آزمون كتبي به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون عمومي از دروس ديپلم كامل متوسطه شامل: دروس ادبيات فارسي، زبان انگليسي و دين و زندگي و همچنین اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانون، هر درس ۱۵ سوال و مجموعا ۶۰ سوال خواهد بود كه به صورت چهارگزينه ای ( با اعمال يک نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط ) طراحي مي شود. آزمون توانمندي های عمومي مجموعا ۶۰ نمره ( ۶۰% از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.

تبصره : متقاضيان اقليت های مذهبي به ۱۵ سوال دين و زندگي پاسخ نداده و امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.

ب) مصاحبه : از ۳ نفر از پذيرفته شدگان به ترتيب نمره فضلي مصاحبه به عمل خواهد آمد كه ۴۰ نمره (معادل ۴۰ % از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص مي دهد.

توضیحات ضروری:

-مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود. چنانچه در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب، محرز شود داوطلب، اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتي در صورت پذيرفته شدن در آموزشگاه بهورزی و يا صدور حکم استخدامي، حکم مزبور لغو و بلااثر مي گردد.

-با توجه به اينکه ملاك ثبت نام از متقاضيان شرکت در آزمون، تکميل برگ درخواست شغل و تکمیل فرم تایید محل سکونت داوطلب بهورزی مي باشد لازم است در تکميل فرم های مورد نظر نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتي پس از تحويل فرم های مذکور قابل پذيرش نخواهد بود.

-پذيرفته شدگاني كه پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه تحصيل انصراف دهند، ضمن پرداخت هزينه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهي های بعدی پذيرش بهورز این دانشگاه نمي باشند.

-پذیرفته شدگان اصلی پس از اعلام نتایج نهائی، حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمایند.

-داوطلب در زمان ثبت نام متعهد خواهد شد در صورت قبولي در هر كدام از مراكز آموزش بهورزی شهرستانهای تابعه كه معاونت بهداشتي دانشگاه تعيين نمايد، مشغول به تحصيل گردد. از پذيرفته شدگان برای الزام به ارائه خدمت به مدت حداقل ۱۵ سال و بصورت شيفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بيتوته در همان روستای محل پذيرش تعهد محضری اخذ خواهد شد.

-پذيرفته شدگان در مقطع فوق دیپلم به مدت ۶ ماه آموزش تطبيقي مهارت های بهورزی و دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم به مدت ۲ سال دوره آموزش بهورزی را در مراكز شبانه روزی طي خواهند نمود.

-تیم سیار: پذیرفته شدگانی که پس از طی دوره آموزش بهورزی به عنوان بهورز تیم سیار مراکز خدمات جامع سلامت سردشت/ باغچه بان بکارگیری گردند، موظف به ارائه خدمت در تمامی روستاهای سیاری تحت پوشش مراکز مذکور خواهند بود.

-هر گونه تغییر در مفاد این آگهی رسماً از طریق وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول به آگاهی خواهد رسید.

جهت دانلود فایل های پیوست اینجا کلیک نمایید

.تذکر پلیس فتا: لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید. تذکر خوزستان خبر: “خوزستان خبر” هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد،لطفا دقت نمایید.

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها