استخدام در زمینه آموزشی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول(جذب ماما)

 

۱۶ مرداد ۹۷ – تغییر تاریخ مصاحبه آزمون شركتي جذب ماما

به علت تعطیلی روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۷/۰۵/۱۷  تاریخ مصاحبه آزمون جذب شرکتی مامایی به روز دیگری موکول گردیده که تاریخ آن در سایت دانشگاه علوم پزشکی دزفول اطلاع رسانی می شود.


۱۳ مرداد ۹۷ – اطلاعيه دريافت مدارك (سه برابر ظرفیت) جهت احراز موضوع آزمون شركتي رشته مامایی در تاریخ (۱۴/۰۴/۹۷)

پذیرفته شدگان در مرحله اول با دردست داشتن مدارک ذیل در مورخ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و شنبه ۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۸ لغایت ۱۲ به ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول به آدرس بلوار ۱۵ خرداد خیابان پست مراجعه نمایند.

۱-بدیهی است عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف از فرایند جذب تلقی می گردد.

۲- تاریخ مصاحبه تخصصی روز های ۱۷ و ۲۰ و ۲۱ مرداد ماه می باشد، که افراد براساس تاریخ های ذکر شده در همین سایت که اعلام خواهد شد باید مراجعه نمایند.

۳- نتیجه نهایی بعد از مصاحبه تخصصی اعلام می گردد.

**مدارک مورد نیاز :

۱-اصل و تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد مامایی

۲ -اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

۳- مدارک دال بر بومی بودن (طبق مفاد آگهی منتشره جذب مامائی )

۴- یک قطعه عکس ۴*۳ زمینه سفید

۵-داشتن گواهی پایان طرح و یا در حال گذراندن طرح از واحد مربوطه

۶- تصویر از کارت ایثارگری و یا نامه بنیاد شهید شهرستان

۷- تکمیل فرم اطلاعات فردی

جهت دانلود فايل فرم مشخصات فردی اینجا کلیک نمایید

ردیفمحلشماره ملیردیفمحلشماره ملی
۱بیمارستان گنجویان۵۲۶۰۰۷۹۴۱۸۱۰بیمارستان گنجویان۱۸۷۰۳۰۸۹۵۶
۲بیمارستان گنجویان۱۹۲۰۱۲۲۴۳۵۱۱بیمارستان گنجویان۱۸۷۰۲۱۱۹۸۷
۳بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۴۰۷۰۲۱۱۲بیمارستان گنجویان۱۹۲۰۱۲۷۸۸۷
۴بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۴۳۴۴۵۲۱۳بیمارستان گنجویان۱۹۳۰۹۶۶۸۴۹
۵بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۴۱۳۹۹۴۱۴بیمارستان گنجویان۱۹۲۰۲۶۹۴۲۸
۶بیمارستان گنجویان۴۵۱۰۰۴۹۳۷۴۱۵بیمارستان گنجویان۱۹۷۲۴۶۰۱۰۲
۷بیمارستان گنجویان۲۰۰۳۴۵۳۵۲۰۱۶بیمارستان گنجویان۴۵۱۰۰۸۸۰۷۸
۸بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۴۷۲۱۱۷۱۷بیمارستان گنجویان۲۰۰۳۳۴۱۵۸۷
۹بیمارستان گنجویان۱۹۳۰۸۳۷۰۳۸۱۸بیمارستان گنجویان۱۹۳۱۰۹۵۵۸۲
۱۹بیمارستان گنجویان۲۰۰۳۲۹۱۳۱۸۵۵بیمارستان گنجویان۱۸۷۰۱۹۸۸۷۵
۲۰بیمارستان گنجویان۴۵۴۰۰۶۶۱۱۰۵۶بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۳۴۶۰۳۰
۲۱بیمارستان گنجویان۲۰۰۳۲۳۰۸۸۲۵۷بیمارستان گنجویان۱۷۴۱۵۲۸۰۷۰
۲۲بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۳۵۶۲۹۱۵۸بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۴۷۸۱۹۰
۲۳بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۰۵۴۳۶۶۵۹بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۴۳۸۴۶۶
۲۴بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۳۸۲۲۲۳۶۰بیمارستان گنجویان۱۹۲۰۰۹۸۴۱۰
۲۵بیمارستان گنجویان۱۹۷۲۴۴۹۲۵۷۶۱بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۳۰۸۸۶۴
۲۶بیمارستان گنجویان۲۰۰۳۴۸۱۶۸۰۶۲بیمارستان گنجویان۲۰۰۳۵۴۵۰۰۱
۲۷بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۴۰۹۷۱۷۶۳بیمارستان گنجویان۱۹۲۰۲۴۳۴۷۱
۲۸بیمارستان گنجویان۱۸۷۰۲۲۵۱۲۰۶۴بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۱۱۲۸۸۹
۲۹بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۳۵۸۵۶۱۶۵بیمارستان نظام مافی۵۲۶۰۰۶۸۴۴۰
۳۰بیمارستان گنجویان۱۹۲۰۱۹۸۱۳۱۶۶بیمارستان نظام مافی۵۲۶۰۰۵۳۰۵۲
۳۱بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۱۰۵۸۰۷۶۷بیمارستان نظام مافی۵۲۶۰۰۹۱۹۱۴
۳۲بیمارستان گنجویان۱۹۲۰۱۸۳۳۹۶۶۸بیمارستان نظام مافی۴۵۴۰۰۲۱۷۰۲
۳۳بیمارستان گنجویان۱۹۲۰۱۰۸۳۰۰۶۹بیمارستان نظام مافی۱۷۴۰۰۰۷۳۸۷
۳۴بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۲۳۰۳۱۸۷۰بیمارستان نظام مافی۱۹۹۰۱۱۶۹۴۹
۳۵بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۴۵۲۴۱۸۷۱بیمارستان نظام مافی۵۲۶۹۸۱۶۵۹۸
۳۶بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۵۶۲۸۸۴۷۲بیمارستان نظام مافی۴۵۱۰۰۷۸۲۴۲
۳۷بیمارستان گنجویان۱۹۲۰۰۱۲۲۴۹۷۳بیمارستان نظام مافی۵۲۶۰۰۰۶۹۴۱
۳۸بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۵۵۱۹۵۵۷۴بیمارستان نظام مافی۱۹۹۰۱۵۸۹۶۱
۳۹بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۴۷۰۰۱۷۷۵بیمارستان نظام مافی۵۲۶۰۱۸۰۵۸۵
۴۰بیمارستان گنجویان۵۲۶۰۱۹۴۵۰۰۷۶بیمارستان نظام مافی۵۲۶۹۸۳۵۰۶۱
۴۱بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۲۳۲۳۴۵۷۷بیمارستان نظام مافی۵۲۶۰۰۸۶۹۳۷
۴۲بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۵۴۶۱۴۵۷۸بیمارستان نظام مافی۵۲۶۰۱۸۰۷۸۱
۴۳بیمارستان گنجویان۴۱۸۰۰۵۱۱۵۱۷۹بیمارستان نظام مافی۵۲۶۹۸۳۳۵۱۴
۴۴بیمارستان گنجویان۲۰۰۳۳۶۷۸۲۹۸۰بیمارستان نظام مافی۵۲۶۰۰۰۶۹۲۵
۴۵بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۰۳۶۷۰۸۸۱بیمارستان نظام مافی۵۲۶۰۱۴۴۹۰۲
۴۶بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۵۵۶۲۰۵۸۲بیمارستان نظام مافی۱۹۹۰۴۰۸۳۲۱
۴۷بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۶۰۵۹۲۳۸۳بیمارستان نظام مافی۵۲۶۰۰۷۹۶۲۰
۴۸بیمارستان گنجویان۱۹۲۰۲۱۰۰۹۱۸۴بیمارستان نظام مافی۵۲۶۰۰۵۸۴۱۰
۴۹بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۵۹۴۳۴۴۸۵بیمارستان نظام مافی۱۹۲۰۱۵۱۸۳۴
۵۰بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۵۷۳۳۴۷۸۶بیمارستان نظام مافی۱۹۹۰۵۵۳۷۲۹
۵۱بیمارستان گنجویان۲۰۰۳۲۴۰۹۱۸۸۷بیمارستان نظام مافی۴۵۱۰۰۸۷۲۹۲
۵۲بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۲۴۴۵۳۱۸۸بیمارستان نظام مافی۵۲۶۰۱۰۷۶۰۸
۵۳بیمارستان گنجویان۱۹۹۰۶۲۶۰۵۱
۵۴بیمارستان گنجویان۲۰۰۳۲۸۲۳۱۹

۳۰ تیر ۹۷ – اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه (سه برابر ظرفیت)آزمون جذب نیروهای شرکتی مامایی
کارجویان گرامی به اطلاع می رساند؛ اسامی پذیرفته شدگان اولیه (سه برابر ظرفیت) آزمون جذب نیروهای شرکتی مامایی مورخ ۹۷/۴/۱۴ اعلام شد.
تذکر ۱ : از تاریخ یکشنبه ۹۷/۰۴/۳۱ لغایت سه شنبه ۹۷/۰۵/۰۲ مهلت رسیدگی اعتراضات با ارائه درخواست به اداره بازرسی دانشگاه از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲:۳۰ می باشد.
تذکر ۲ : اسامی بدون هیچ گونه چیدمان می باشند. ضمنا تاریخ احراز مدارک و نیز مدارکی که می بایست ارائه گردد از طریق همین سایت بزودی اعلام می گردد.
تذکر ۳ : نتایج نهایی بعد از احراز مدارک و تاریخ مصاحبه متعاقبا اعلام می گردد.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید


۲۷ خرداد ۹۷ – توزیع کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول

کارجویان گرامی به اطلاع می رساند؛لینک دریافت کارت آزمون استخدام ماما داننشگاه علوم پزشکی دزفول فعال شد.

جهت دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید


۲۷ خرداد ۹۷: اعلام منابع آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول

کارجویان گرامی به اطلاع می رساند؛ منابع آزمون جذب شرکتی ماما مورخ (۹۷/۴/۱۴) در دانشگاه علوم پزشکی دزفول اعلام شد.

جهت مشاهده منابع آزمون اینجا کلیک نمایید


دانشگاه علوم پزشکي دزفول در نظر دارد جهت تامین مامایی در بیمارستانهای گنجویان دزفول و نظام مافی شهرستان شوش، از بین افراد بومی شهرستان که دارای شرایط احراز مندرج در این آگهی می باشند. از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه ، بصورت شرکتی پیمانکاری (خرید خدمات) بکار گیری نمايد.

جدول رشته شغلی مورد نیاز

عنوان شغلیمحل جغرافيايي خدمتتعداد مورد نيازجنسيتشرايط احراز از نظر مدرك  تحصیلی و سایر شرایطتوضيحات
زنمرد
مامابیمارستان گنجویان۲۰ نفر* لیسانس و یا فوق لیسانس رشته تحصیلی مامایی 
مامابیمارستان نظام مافی۸ نفر* لیسانس و یا فوق لیسانس رشته تحصیلی مامایی

۱- شرایط عمومی

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

۲/۱- داشتن تابعیت ایران

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۶/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی

۷/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۹/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام میشوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه

۲- شرایط اختصاصی

۱/۲- داشتن حداکثر ، ۳۰ سال سن برای مقطع کارشناسی و ۳۲سال سن برای مقطع کارشناسی ارشد ،

تبصره: مدت لایحه نیروی انسانی به سن مقرر اضافه خواهد شد.

۲/۲- ملاک محاسبه تاريخ فراغت از تحصيل، سن حداکثر تا پايان مهلت ثبت نام(۹۷/۰۳/۲۶)

۳ – نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:

۱/۳- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۹۷/۰۳/۱۹ لغایت تا تاریخ ۹۷/۰۳/۲۶ از طریق لینک مربوطه که بر روی پورتال دانشگاه بارگذاری میگردد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

۲/۳ -الف – اسکن رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال ( ۵۰۰٫۰۰۰ ریال) به حساب شماره ۲۳۱۴۴۵۹۶۹ دانشگاه/ نزد بانک رفاه کارگران بهعنوان حق شرکت درآزمون کتبی و مصاحبه

۳/۳_ب- مشمولین ۲۵%سهمیه بنیاد شهید با قراردادن تصویرکارت ایثارگری و یا مدرک مربوطه به جایگزینی اسکن رسید بانکی، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تبصره۲: شرايط بومي شهرستان بودن: افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي دهگانه زير باشند، حسب مورد داوطلب بومي استان يا شهرستان تلقي ميگردند.

يك- شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب يكي باشد.

دو- همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه شهرستان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب آنان يكي باشد.

سه- داوطلب حداقل چهار ( ۴) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان) را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب طي كرده باشد.

چهار- داوطلب حداقل چهار( ۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب را داشته باشد.

پنج- پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار( ۴) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب را داشته باشند..

تذكر ۱: مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در زمان ثبت نام ميباشد..

۴-زمان،مکان و موارد آزمون:

تاریخ اخذ کارت ورود به جلسه آزمون۹۷/۰۴/۱۰ لغایت۹۷/۰۴/۱۳ از طریق پورتال و تاریخ برگزاری آزمون کتبی پنج شنبه۹۷/۰۴/۱۴ در دانشگاه جندی شاپور دزفول ، راس ساعت۹صبح میباشد. و نتایج آزمون و تاریخ مصاحبه متعاقباٌ از طریق سایت دانشگاه علوم دزفول اطلاع رسانی می گردد.

سوالات آزمون شامل: سوالات تخصصی۴۵سوال و ۵سوال زبان تخصصی با ضریب دو، به صورت چهارگزینه ای می باشد. ضمناً یک پاسخ صحیح به ازای هر سه پاسخ غلط، حذف خواهد شد.

سرفصل های مباحث آزمون تخصصی شامل:

· کتاب راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی وزایمان ( چاپ چهارم۱۳۹۶بازنگری سوم )

· کتاب اورژانس های حیاتی مامایی فصلهای ۱و۳و۵و۶و۹و۱۰و۱۵ چاپ تابستان۱۳۹۳

· بسته ترویج زایمان طبیعی ۱۳۹۷

· دستورالعمل سزارین ومراقبت پس ازسزارین ۱۳۹۴

· دستورالعمل تماس پوست به پوست وتغذیه باشیرمادر

· دستورالعمل سندروم پرهیزنوزادی(مادرونوزادباشرایط خاص)۱۳۹۴

· دستورالعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی وبیماریهای قلبی دربارداری

· دستورالعمل غربالگری وتشخیص ناهنجاری جنین ۱۳۹۰

· دستورالعمل غربالگری وتشخیص دیابت بارداری ۱۳۹۲

· داروهادربارداری دهمین چاپ

· زبان انگلیسی (اصطلاحات تخصصی مامایی)

تذکرات مهم :

۱- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، آزمون و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت اشتغال، و امکان استرداد وجه پرداختی امکان پذیر نخواهد بود..

۲- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود.

۳- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر جهت حضور برای مصاحبه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده می گردد.

۴- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان(بعد از مصاحبه) طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

۵- هر گونه تغییر در مفاد مندرج از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی می گردد.

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

.تذکر پلیس فتا: لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید. تذکر خوزستان خبر: “خوزستان خبر” هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد،لطفا دقت نمایید.

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها