هیوندای سانتافه 2019

SE                     مدل محور جلو 25,500 دلار  | مدل چهار چرخ محرک 27,200 دلار
SEL                   مدل محور جلو 27,600 دلار  | مدل چهار چرخ محرک 29,300 دلار
SEL Plus           مدل محور جلو 29,800 دلار  | مدل چهار چرخ محرک 31,500 دلار
Limited            مدل محور جلو 32,600 دلار  | مدل چهار چرخ محرک 34,300 دلار
Limited 2.0T    مدل محور جلو 34,200 دلار  | مدل چهار چرخ محرک 35,900 دلار
Ultimate           مدل محور جلو 35,450 دلار  | مدل چهار چرخ محرک 37,150 دلار
Ultimate 2.0T  مدل محور جلو 37,100 دلار  | مدل چهار چرخ محرک 38,800 دلار

ادامه مطلب