برنامه حرکت قطار

برنامه حرکت قطار | بهار 1397

اگر با موبایل این برگه را مشاهده می کنید برای دیدن کامل جدول از تنظیم مرورگر خود گزینه DESKTOP SITE یا request to desktop site را انتخاب کنید تا تمام جدول دیده شود.

برنامه حرکت | بهار 1397

 

مبدامقصدمسافتنوع قطارقیمت بلیتمالکشماره قطارروزهای حرکتساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
مبدامقصدمسافتنوع قطارقيمت بليتشركتشماره قطار از مبداروز حركتساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
تهرانمشهد۹۲۶پرديس (تندرو)۹۶۸۰۰۰رجا۳۷۲همه روزه۰۶:۰۰۱۴:۰۵
تهرانمشهد۹۲۶صبا اتوبوسي۵۷۲۰۰۰رجا۳۱۸همه روزه۰۹:۴۵۲۲:۱۰
تهرانمشهد۹۲۶پرديس (تندرو)۹۶۸۰۰۰رجا۳۷۶همه روزه۱۱:۵۵۲۰:۱۵
تهرانمشهد۹۲۶لوكس چهار تخته توس۹۲۶۰۰۰رجا۳۳۴همه روزه۱۴:۴۵۰۰:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶لوكس چهار تخته اكسپرس۹۶۲۰۰۰رجا۳۳۴همه روزه۱۴:۴۵۰۰:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶شش تخته کویر۶۸۰۰۰۰جوپار۳۳۰همه روزه۱۵:۵۰۰۱:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶شش تخته لوکس مهتاب۷۴۰۰۰۰مهتاب سير جم۳۵۰همه روزه۱۶:۰۵۰۲:۲۵
تهرانمشهد۹۲۶درجه يك شش تخته كوثر۷۰۵۵۰۰ريل سير كوثر۳۷۰یکروز در میان۱۶:۵۰۰۲:۵۰
تهرانمشهد۹۲۶چهارتخته پلور سبز۱۰۱۱۵۰۰رجا۳۸۰یکروز در میان۱۶:۵۰۰۲:۵۰
تهرانمشهد۹۲۶شش تخته پارسی۶۲۰۰۰۰رجا۳۸۰یکروز در میان۱۶:۵۰۰۲:۵۰
تهرانمشهد۹۲۶پرستو۸۷۵۰۰۰بن ریل۳۳۲یکروز در میان۱۷:۱۰۰۳:۱۰
تهرانمشهد۹۲۶چهار تخته سیمرغ۹۶۲۰۰۰رجا۳۳۶همه روزه۱۷:۵۵۰۴:۰۵
تهرانمشهد۹۲۶پنج ستاره ويژه فدك۲۰۵۴۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۳۴۶همه روزه۱۸:۵۰۰۴:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶پنج ستاره بيزنس فدك۱۷۳۶۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۳۴۶همه روزه۱۸:۵۰۰۴:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶پنج ستاره اكونومي فدك۱۴۸۶۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۳۴۶همه روزه۱۸:۵۰۰۴:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶پنج ستاره فدك با عصرانه۱۲۰۰۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۳۴۶همه روزه۱۸:۵۰۰۴:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶پنج ستاره بیزنس+ هتل۵ ستاره کوثر ناب۴۱۲۹۰۰۰۰ریل پرداز نوآفرین۳۴۶همه روزه۱۸:۵۰۰۴:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره شاکر۲۴۰۰۰۰۰ریل پرداز نوآفرین۳۴۶همه روزه۱۸:۵۰۰۴:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶پنج ستارهاکونومی + هتل ۵ ستاره سی نور۳۳۵۵۰۰۰ریل پرداز نوآفرین۳۴۶همه روزه۱۸:۵۰۰۴:۵۵
تهرانمشهد۹۲۶چهارتخته ویژه نور۱۰۹۴۰۰۰نورالرضا۳۶۶همه روزه۱۹:۴۵۰۶:۰۵
تهرانمشهد۹۲۶چهار تخته vip نور۱۳۹۵۵۰۰نورالرضا۳۶۶همه روزه۱۹:۴۵۰۶:۰۵
تهرانمشهد۹۲۶زندگي با شام ويژه۱۹۵۰۰۰۰رجا۳۲۰همه روزه۲۰:۲۵۰۶:۵۰
تهرانمشهد۹۲۶زندگي با شام۱۵۷۷۰۰۰رجا۳۲۰همه روزه۲۰:۲۵۰۶:۵۰
تهرانمشهد۹۲۶زندگي با عصرانه۱۳۳۷۰۰۰رجا۳۲۰همه روزه۲۰:۲۵۰۶:۵۰
تهرانمشهد۹۲۶چهارتخته پلور سبز۱۰۱۱۵۰۰رجا۳۲۰همه روزه۲۰:۲۵۰۶:۵۰
تهرانمشهد۹۲۶غزال بنیاد۱۰۳۶۰۰۰بن ریل۳۴۰همه روزه۲۱:۲۰۰۷:۴۵
تهرانمشهد۹۲۶غزال بنياد(vip)۱۲۲۴۵۰۰بن ريل۳۴۰همه روزه۲۱:۲۰۰۷:۴۵
تهرانمشهد۹۲۶درجه یک چهار تخته سروش۸۷۵۰۰۰بن ریل۳۱۶یکروز در میان۲۰:۴۵۰۷:۱۰
تهرانمشهد۹۲۶چهار تخته لوکس سپهر۹۴۴۰۰۰رجا۳۶۸یکروز در میان۲۱:۵۵۰۸:۰۰
تهرانمشهد۹۲۶لوکس چهار تخته غدیر۹۴۴۰۰۰ریل ترابر سبا۳۴۸همه روزه۲۲:۱۵۰۸:۱۵
تهرانمشهد۹۲۶چهار تخته vip غدیر۱۳۱۴۰۰۰ریل ترابر سبا۳۴۸همه روزه۲۲:۱۵۰۸:۱۵
تهرانمشهد۹۲۶درجه یک چهار تخته سروش۸۷۵۰۰۰بن ریل۳۶۰یکروز در میان۲۳:۳۰۰۹:۳۵
تهرانمشهد۹۲۶چهار تخته سبز۹۶۲۰۰۰رجا۳۳۸همه روزه۲۳:۵۰۰۹:۵۵
تهرانسمنان۲۲۸اتوبوسي(صبا)۸۵۰۰۰رجا۹۵۲همه روزه۱۵:۰۰۱۷:۴۵
تهرانخواف۸۷۰شش تخته پارسی۶۵۱۵۰۰رجا۳۵۶یکروز در میان۱۲:۵۰۰۱:۵۰
تهرانطبس۱۳۲۳لوكس شش تخته پارسي۷۴۰۰۰۰رجا۳۵۸يكروز در ميان۱۲:۵۰۰۳:۵۰
تهرانطبس۱۳۲۳چهار تخته پلور سبز۱۰۳۵۵۰۰رجا۳۵۸يكروز در ميان۱۲:۵۰۰۳:۵۰
آزادورمشهد۳۳۳اتوبوسي صبا۱۵۱۰۰۰رجا۹۷۰همه روزه۰۴:۴۰۰۸:۵۵
طبسمشهد۵۸۶لوكس چهار نفري سفير۲۸۶۵۰۰بن ريل۹۷۴يكروز در ميان۲۰:۴۵۰۳:۳۵
طبسمشهد۵۸۶كوپه اي مبله سفير۲۲۱۵۰۰بن ريل۹۷۴يكروز در ميان۲۰:۴۵۰۳:۳۵
طبسمشهد۵۸۶اتوبوسي درجه يك سفير۱۷۸۰۰۰بن ريل۹۷۴يكروز در ميان۲۰:۴۵۰۳:۳۵
اصفهانمشهد۱۴۸۴چهار تخته غزال۱۱۵۳۰۰۰رجا۵۸۰همه روزه۱۵:۱۰۰۸:۳۰
اصفهانمشهد۱۴۸۴چهار تخته ویژه نور۱۲۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۰همه روزه۱۵:۱۰۰۸:۳۰
اصفهانمشهد۱۴۸۴چهار تخته vip نورالرضا۱۵۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۰همه روزه۱۵:۱۰۰۸:۳۰
اصفهانمشهد۱۴۸۴چهار تخته ویژه نور۱۲۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۴همه روزه۱۶:۰۰۱۰:۲۵
اصفهانمشهد۱۴۸۴چهار تخته vip نورالرضا۱۵۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۴همه روزه۱۶:۰۰۱۰:۲۵
اصفهانمشهد۱۴۸۴لوكس چهار نفري غدير۱۴۳۵۰۰۰ريل ترابر سبا۵۸۴همه روزه۱۶:۰۰۱۰:۲۵
شيرازمشهد۲۰۰۰چهار تخته پلور سبز۱۲۷۳۰۰۰رجا۵۸۶يكروز در ميان۱۵:۳۵۱۵:۰۰
تبريزمشهد۱۶۶۲لوكس چهار تخته توس۱۲۹۱۰۰۰رجا۴۸۰همه روزه۱۴:۲۵۱۳:۰۵
تبريزمشهد۱۶۶۲لوكس چهار تخته اكسپرس۱۳۶۹۰۰۰رجا۴۸۰همه روزه۱۴:۲۵۱۳:۰۵
تبريزمشهد۱۶۶۲چهار تخته خليج فارس۱۱۱۷۰۰۰رجا۴۸۸همه روزه۲۱:۰۰۱۹:۴۵
تبريزمشهد۱۶۶۲شش تخته ميلاد۹۴۹۰۰۰رجا۴۸۸همه روزه۲۱:۰۰۱۹:۴۵
اهوازمشهد۱۷۴۲شش تخته لوكس مهتاب۱۱۰۵۰۰۰مهتاب سير جم۱۸۰همه روزه۱۰:۲۵۱۲:۳۵
اهوازمشهد۱۷۴۲شش تخته پارسي۱۲۶۱۰۰۰رجا۱۸۸همه روزه۱۶:۳۰۱۹:۲۵
اهوازمشهد۱۷۴۲چهار تخته پلور سبز۱۶۳۳۰۰۰رجا۱۸۸همه روزه۱۶:۳۰۱۹:۲۵
زنجانمشهد۱۲۴۱پنج ستاره ویژه فدک۲۴۷۸۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۰همه روزه۱۶:۰۵۰۷:۲۵
زنجانمشهد۱۲۴۱پنج ستاره بیزنس فدک۱۸۲۳۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۰همه روزه۱۶:۰۵۰۷:۲۵
زنجانمشهد۱۲۴۱پنج ستاره اکونومی فدک۱۷۲۰۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۰همه روزه۱۶:۰۵۰۷:۲۵
زنجانمشهد۱۲۴۱پنج ستاره عصرانه و هتل شاکر۲۸۱۲۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۰همه روزه۱۶:۰۵۰۷:۲۵
زنجانمشهد۱۲۴۱غزال بنیاد۱۳۸۷۵۰۰بن ریل۴۹۰همه روزه۱۶:۰۵۰۷:۲۵
زنجانمشهد۱۲۴۱چهارتخته اكسپرس۹۸۶۰۰۰رجا۴۸۲همه روزه۲۱:۲۰۱۱:۴۰
قزوينمشهد۱۰۷۰درجه يك شش تخته ميلاد۷۷۶۰۰۰رجا۴۸۴يكروز در ميان۲۲:۱۰۱۱:۰۰
قزوينمشهد۱۰۷۰درجه يك چهار تخته خليج فارس۸۱۹۵۰۰رجا۴۸۴يكروز در ميان۲۲:۱۰۱۱:۰۰
كرجمشهد۹۶۷شش تخته پارسي۷۱۷۵۰۰رجا۴۸۶همه روزه۱۷:۰۵۰۴:۳۰
كرجمشهد۹۶۷چهار تخته پلور سبز۹۵۷۵۰۰رجا۴۸۶همه روزه۱۷:۰۵۰۴:۳۰
كرجمشهد۹۶۷چهار تخته ویژه نور۱۱۴۶۵۰۰نورالرضا۴۹۶يكروز در ميان۲۱:۴۰۰۹:۱۰
كاشانمشهد۱۲۱۳چهار تخته پلور سبز۱۰۲۲۰۰۰رجا۵۸۲يكروز در ميان۱۵:۳۰۰۵:۴۵
قممشهد۱۱۰۶لوكس شش تخته پارسي۸۱۲۰۰۰رجا۱۸۴همه روزه۱۱:۲۵۰۰:۳۰
قممشهد۱۱۰۶پنج ستاره ويژه فدك۲۳۳۷۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۰همه روزه۱۷:۲۰۰۶:۳۵
قممشهد۱۱۰۶پنج ستاره بيزنس فدك۱۷۰۰۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۰همه روزه۱۷:۲۰۰۶:۳۵
قممشهد۱۱۰۶پنج ستاره اكونومي فدك۱۵۹۸۵۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۰همه روزه۱۷:۲۰۰۶:۳۵
قممشهد۱۱۰۶پنج ستاره فدك با عصرانه۱۴۳۲۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۰همه روزه۱۷:۲۰۰۶:۳۵
قممشهد۱۱۰۶۵ستاره با عصرانه+ هتل چهار ستاره فردوسی۲۶۰۴۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۰همه روزه۱۷:۲۰۰۶:۳۵
قممشهد۱۱۰۶سروش۱۱۵۲۵۰۰بن ريل۱۸۶همه روزه۲۲:۲۰۱۱:۲۰
قممشهد۱۱۰۶چهار تخته اكسپرس۹۵۰۰۰۰رجا۱۸۶همه روزه۲۲:۲۰۱۱:۲۰
ملاير-اراكمشهد۱۳۵۳سروش۱۴۱۰۵۰۰بن ريل۱۸۲همه روزه۱۳:۱۰۰۷:۱۰
ملاير-اراكمشهد۱۳۵۳چهار تخته پلور سبز۱۳۷۷۵۰۰رجا۱۸۲همه روزه۱۳:۱۰۰۷:۱۰
يزدمشهد۱۶۷۹غزال ريل سير۱۰۶۸۰۰۰ريل سير كوثر۶۸۰یکروز در میان۱۶:۲۵۰۶:۲۰
يزدمشهد۱۶۷۹چهارتخته VIP کوثر۱۲۸۸۵۰۰ريل سير كوثر۶۸۰یکروز در میان۱۶:۲۵۰۶:۲۰
كرمانمشهد۲۰۳۱لوكس شش نفري۷۲۸۰۰۰جوپار۷۸۰همه روزه۱۳:۱۵۰۵:۳۰
كرمانمشهد۲۰۳۱غزال بنياد۱۱۵۷۰۰۰بن ريل۷۸۰همه روزه۱۳:۱۵۰۵:۳۰
بندرعباسمشهد۲۴۰۹غزال ريل سير۱۳۳۹۰۰۰ریل سیر کوثر۸۸۰همه روزه۱۳:۴۰۱۲:۰۰
بندرعباسمشهد۲۴۰۹چهار تخته VIP کوثر۱۵۴۷۰۰۰ريل سير كوثر۸۸۰همه روزه۱۳:۴۰۱۲:۰۰
بندرعباسمشهد۲۴۰۹درجه يك خواب-تهويه دار۱۱۸۸۵۰۰ريل سير كوثر۸۸۰همه روزه۱۳:۴۰۱۲:۰۰
ساريمشهد۱۰۵۲شش تخته پارسي۷۷۱۵۰۰رجا۲۸۰یکروز در میان۱۵:۰۰۰۵:۴۵
ساريمشهد۱۰۵۲چهار تخته پلور سبز۱۰۱۱۵۰۰رجا۲۸۰یکروز در میان۱۵:۰۰۰۵:۴۵
همدانمشهد۱۲۳۵چهار تخته پلور سبز۱۱۹۱۵۰۰رجا۱۹۲یکروز در میان۱۷:۳۰۰۹:۱۰
همدانمشهد۱۲۳۵شش تخته پارسي۷۸۳۵۰۰رجا۱۹۲یکروز در میان۱۷:۳۰۰۹:۱۰
تهراناهواز۸۱۶لوکس چهار تخته نگین۸۱۳۵۰۰ريل ترابر سبا۱۳۲همه روزه۱۳:۴۵۰۵:۴۰
تهراناهواز۸۱۶چهار تخته البرز۸۳۷۵۰۰رجا۱۱۸همه روزه۱۶:۰۵۰۷:۴۵
تهراناهواز۸۱۶لوکس چهار تخته نگین۸۱۳۵۰۰ريل ترابر سبا۱۱۸همه روزه۱۶:۰۵۰۷:۴۵
تهرانخرمشهر۹۳۷شش تخته لوکس مهتاب۶۵۶۰۰۰مهتاب سیرجم۱۳۰همه روزه۱۲:۴۰۰۷:۲۵
تهرانانديمشك۶۷۵شش تخته لوكس مهتاب۵۵۳۵۰۰مهتاب سيرجم۱۵۰یکروز در میان۱۸:۲۰۰۷:۱۵
تهرانتبريز۷۳۶چهار تخته خلیج فارس۴۶۲۵۰۰رجا۴۳۲همه روزه۱۶:۰۰۰۴:۳۰
تهرانتبريز۷۳۶شش تخته میلاد۴۳۲۵۰۰رجا۴۳۲همه روزه۱۶:۰۰۰۴:۳۰
تهرانتبريز۷۳۶درجه یک شش تخته تبدیلی۴۱۳۵۰۰رجا۴۳۲همه روزه۱۶:۰۰۰۴:۳۰
تهرانتبريز۷۳۶شش نفره۳۷۲۵۰۰رعد۴۳۰همه روزه۱۹:۱۵۰۸:۰۰
تهرانتبريز۷۳۶درجه یک سهند۵۱۶۰۰۰رعد۴۳۰همه روزه۱۹:۱۵۰۸:۰۰
تهرانمراغه۶۰۷چهار تخته خليج فارس۵۰۷۰۰۰رجا۴۲۲همه روزه۲۰:۳۰۰۷:۰۰
تهرانمراغه۶۰۷شش تخته زاگرس۳۰۳۰۰۰رجا۴۲۲همه روزه۲۰:۳۰۰۷:۰۰
تهرانزنجان۳۱۵درجه یک اتوبوسی ماهان۲۱۰۰۰۰جوپار۴۶۲همه روزه۰۶:۵۵۱۱:۲۰
تهرانزنجان۳۱۵ارم۲۲۲۰۰۰رجا۴۶۰همه روزه۱۳:۴۰۱۸:۳۰
تهرانميانه۴۳۹اتوبوسي نگين۲۷۵۰۰۰ريل ترابر سبا۴۵۰همه روزه۰۶:۰۵۱۱:۵۵
تهرانميانه۴۳۹معمولی صندلی درجه دو۲۰۲۰۰۰رجا۴۵۴همه روزه۰۷:۵۰۱۴:۰۰
تهرانميانه۴۳۹اتوبوسي نگين۲۷۵۰۰۰ريل ترابر سبا۴۵۲همه روزه۱۵:۱۵۲۱:۳۰
تهراناصفهان۵۴۸]چهار تخته خلیج فارس۴۷۳۵۰۰رجا۵۲۰یکروز در میان۲۱:۴۰۰۴:۴۰
تهراناصفهان۵۴۸درجه یک شش تخته میلاد۴۵۳۰۰۰رجا۵۲۰یکروز در میان۲۱:۴۰۰۴:۴۰
تهرانشيراز۱۰۷۴لوکس چهار تخته البرز۸۰۰۰۰۰رجا۵۲۶یکروز در میان۱۵:۴۵۰۶:۴۵
تهرانشيراز۱۰۷۴چهارتخته پلور سبز۹۳۸۰۰۰رجا۵۲۴همه روزه۱۶:۴۰۰۸:۲۵
تهرانشيراز۱۰۷۴نور۱۰۵۸۰۰۰نورالرضا۵۲۴همه روزه۱۶:۴۰۰۸:۲۵
تهرانيزد۷۵۳پرديس تندرو۴۷۸۵۰۰رجا۶۲۶همه روزه۰۵:۵۵۱۲:۱۰
تهرانيزد۷۵۳پرديس تندرو۴۷۸۵۰۰رجا۶۲۴همه روزه۱۵:۳۰۲۱:۳۰
تهرانیزد۷۵۳لوکس ۴نفری غدیر۸۳۲۵۰۰ریل ترابر سبا۶۲۰همه روزه۱۹:۵۰۰۳:۵۵
تهرانيزد۷۵۳اتوبوسي نگين۴۱۷۰۰۰ريل ترابر سبا۶۲۰همه روزه۱۹:۵۰۰۳:۵۵
تهرانيزد۷۵۳شش تخته مهتاب۴۵۴۵۰۰مهتاب سير جم۶۲۰همه روزه۱۹:۵۰۰۳:۵۵
تهرانكرمان۱۱۰۵غزال بنیاد۱۰۸۶۵۰۰بن ریل۷۲۲همه روزه۱۷:۱۵۰۷:۰۵
تهرانكرمان۱۱۰۵لوكس شش نفري۶۹۲۰۰۰جوپار۷۲۰همه روزه۱۸:۵۵۰۹:۰۵
تهرانزاهدان۱۶۵۸لوكس شش نفري۸۷۱۰۰۰جوپار۷۲۴همه روزه۱۱:۲۰۰۹:۱۵
تهرانزاهدان۱۶۵۸لوکس ۶ نفری۸۷۷۰۰۰رجا۷۲۴همه روزه۱۱:۲۰۰۹:۱۵
تهرانزاهدان۱۶۵۸چهار تخته البرز۱۲۲۷۵۰۰رجا۷۲۴همه روزه۱۱:۲۰۰۹:۱۵
تهرانبندرعباس۱۴۸۳لوكس شش نفري۸۰۰۰۰۰جوپار۸۲۰همه روزه۱۲:۲۰۰۷:۰۵
تهرانبندرعباس۱۴۸۳غزال بنياد۱۲۳۷۵۰۰بن ريل۸۲۲همه روزه۱۳:۱۰۰۸:۰۵
تهرانبندرعباس۱۴۸۳غزال بنياد(vip)۱۴۰۴۵۰۰بن ريل۸۲۲همه روزه۱۳:۱۰۰۸:۰۵
اصفهانزاهدان۱۱۰۳درجه یک شش تخته میلاد۷۸۳۵۰۰رجا۵۳۴یک روز در هفته۱۰:۴۵۰۴:۱۰
اصفهانبندرعباس۹۳۵چهار تخته البرز۷۵۵۰۰۰رجا۵۳۲یکروز در میان۱۴:۲۰۰۵:۵۵
تهرانساري۳۵۴معمولي صندلي۱۵۵۰۰۰رجا۲۱۸همه روزه۰۷:۲۰۱۴:۴۵
تهرانساري۳۵۴اتوبوسي۱۲۳۵۰۰رجا۲۱۸همه روزه۰۷:۲۰۱۴:۴۵
تهرانگرگان۴۹۷لوكس شش تخته پارسي۳۶۴۵۰۰رجا۲۲۰همه روزه۲۲:۳۰۰۹:۰۵
تهرانگرگان۴۹۷لوكس چهار نفري البرز۴۹۰۵۰۰رجا۲۲۰همه روزه۲۲:۳۰۰۹:۰۵
تهرانگرگان۴۹۷شش تخته نسیم۳۶۴۵۰۰رجا۲۲۰همه روزه۲۲:۳۰۰۹:۰۵
تهرانفيروزكوه۲۰۳درجه ۲ اتوبوسي۳۵۰۰۰رجا۲۰۲همه روزه۰۴:۳۰۰۸:۴۵
مشهدتهران۹۲۶چهار تخته سبز۹۶۲۰۰۰رجا۳۳۹همه روزه۰۰:۳۵۱۰:۵۰
مشهدتهران۹۲۶پرديس (تندرو)۹۶۸۰۰۰رجا۳۷۳همه روزه۰۶:۰۵۱۳:۵۵
مشهدتهران۹۲۶صبا اتوبوسي۵۷۲۰۰۰رجا۳۱۹همه روزه۰۷:۵۵۱۹:۲۰
مشهدتهران۹۲۶پرديس (تندرو)۹۶۸۰۰۰رجا۳۷۷همه روزه۱۱:۴۰۱۹:۵۰
مشهدتهران۹۲۶شش تخته لوكس مهتاب۷۴۰۰۰۰مهتاب سير جم۳۵۱همه روزه۱۴:۰۰۰۰:۲۵
مشهدتهران۹۲۶پرستو۸۷۵۰۰۰بن ریل۳۳۳همه روزه۱۶:۳۰۰۲:۲۵
مشهدتهران۹۲۶درجه یک چهار تخته سروش۸۷۵۰۰۰بن ریل۳۱۷همه روزه۱۷:۱۰۰۳:۲۵
مشهدتهران۹۲۶لوکس چهار تخته غدیر۹۴۴۰۰۰ریل ترابر سبا۳۴۹همه روزه۱۷:۳۰۰۳:۴۵
مشهدتهران۹۲۶چهار تخته vip غدیر۱۳۱۴۰۰۰ریل ترابر سبا۳۴۹همه روزه۱۷:۳۰۰۳:۴۵
مشهدتهران۹۲۶غزال بنياد۱۰۳۶۰۰۰بن ريل۳۴۱همه روزه۱۶:۲۵۰۲:۴۵
مشهدتهران۹۲۶غزال بنياد(vip)۱۲۲۴۵۰۰بن ريل۳۴۱همه روزه۱۶:۲۵۰۲:۴۵
مشهدتهران۹۲۶درجه يك شش تخته كوثر۷۰۵۵۰۰ريل سير كوثر۳۷۱یکروز در میان۱۷:۱۰۰۳:۱۵
مشهدتهران۹۲۶چهار تخته سیمرغ۹۶۲۰۰۰رجا۳۳۷همه روزه۱۸:۴۰۰۵:۱۵
مشهدتهران۹۲۶پنج ستاره ويژه فدك۲۰۵۴۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۳۴۷همه روزه۱۹:۰۰۰۴:۵۵
مشهدتهران۹۲۶پنج ستاره بيزنس فدك۱۷۳۶۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۳۴۷همه روزه۱۹:۰۰۰۵:۳۵
مشهدتهران۹۲۶پنج ستاره اكونومي فدك۱۴۸۶۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۳۴۷همه روزه۱۹:۰۰۰۵:۳۵
مشهدتهران۹۲۶پنج ستاره فدك با عصرانه۱۲۰۰۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۳۴۷همه روزه۱۹:۰۰۰۵:۳۵
مشهدتهران۹۲۶پنج ستاره بیزنس+ هتل۵ ستاره کوثر ناب۴۱۲۹۰۰۰۰ریل پرداز نوآفرین۳۴۷همه روزه۱۹:۰۰۰۵:۳۵
مشهدتهران۹۲۶۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره شاکر۲۴۰۰۰۰۰ریل پرداز نوآفرین۳۴۷همه روزه۱۹:۰۰۰۵:۳۵
مشهدتهران۹۲۶پنج ستارهاکونومی + هتل ۵ ستاره سی نور۳۳۵۵۰۰۰ریل پرداز نوآفرین۳۴۷همه روزه۱۹:۰۰۰۵:۳۵
مشهدتهران۹۲۶چهارتخته ویژه نور۱۰۹۴۰۰۰نورالرضا۳۶۷همه روزه۱۹:۳۵۰۶:۱۵
مشهدتهران۹۲۶چهار تخته vip نور۱۳۹۵۵۰۰نورالرضا۳۶۷همه روزه۱۹:۳۵۰۶:۱۵
مشهدتهران۹۲۶شش تخته کویر۶۸۰۰۰۰جوپار۳۳۱همه روزه۲۲:۰۰۰۸:۱۵
مشهدتهران۹۲۶لوكس چهار تخته توس۹۲۶۰۰۰رجا۳۳۵همه روزه۲۳:۱۰۰۹:۲۵
مشهدتهران۹۲۶لوكس چهار تخته اكسپرس۹۶۲۰۰۰رجا۳۳۵همه روزه۲۳:۱۰۰۹:۲۵
مشهدتهران۹۲۶پرستو۸۷۵۰۰۰بن ریل۳۳۳یکروز در میان۲۳:۵۵۱۰:۱۰
مشهدتهران۹۲۶چهارتخته پلور سبز۱۰۱۱۵۰۰رجا۳۸۱یکروز در میان۲۳:۵۵۱۰:۱۰
مشهدتهران۹۲۶شش تخته پارسی۶۲۰۰۰۰رجا۳۸۱یکروز در میان۲۳:۵۵۱۰:۱۰
سمنانتهران۲۲۸اتوبوسي(صبا)۸۵۰۰۰رجا۹۵۳همه روزه۰۶:۰۵۰۸:۵۰
خوافتهران۸۷۰شش تخته پارسی۶۵۱۵۰۰رجا۳۵۷يكروز در ميان۱۷:۱۵۰۵:۵۵
طبستهران۱۳۲۳لوكس شش تخته پارسي۷۴۰۰۰۰رجا۳۵۹يكروز در ميان۱۵:۱۵۰۵:۵۰
طبستهران۱۳۲۳چهار تخته پلور سبز۱۰۳۵۵۰۰رجا۳۵۹يكروز در ميان۱۵:۱۵۰۵:۵۰
مشهدآزادور۳۳۳اتوبوسي صبا۱۵۱۰۰۰رجا۹۷۱همه روزه۱۴:۵۰۱۸:۵۰
مشهدطبس۵۸۶لوكس چهار نفري سفير۲۸۶۵۰۰بن ريل۹۷۵يكروز در ميان۲۲:۲۵۰۵:۰۵
مشهدطبس۵۸۶كوپه اي مبله سفير۲۲۱۵۰۰بن ريل۹۷۵يكروز در ميان۲۲:۲۵۰۵:۰۵
مشهدطبس۵۸۶اتوبوسي درجه يك سفير۱۷۸۰۰۰بن ريل۹۷۵يكروز در ميان۲۲:۲۵۰۵:۰۵
مشهداصفهان۱۴۸۴چهار تخته غزال۱۱۵۳۰۰۰رجا۵۸۱همه روزه۱۵:۱۰۰۸:۳۵
مشهداصفهان۱۴۸۴چهار تخته ویژه نور۱۲۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۱همه روزه۱۵:۱۰۰۸:۳۵
مشهداصفهان۱۴۸۴چهار تخته vip نورالرضا۱۵۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۱همه روزه۱۵:۱۰۰۸:۳۵
مشهداصفهان۱۴۸۴چهار تخته ویژه نور۱۲۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۵همه روزه۱۶:۱۰۱۰:۲۰
مشهداصفهان۱۴۸۴چهار تخته vip نورالرضا۱۵۶۱۰۰۰نورالرضا۵۸۵همه روزه۱۶:۱۰۱۰:۲۰
مشهداصفهان۱۴۸۴لوكس چهار نفري غدير۱۴۳۵۰۰۰ريل ترابر سبا۵۸۵همه روزه۱۶:۱۰۱۰:۲۰
مشهدشيراز۲۰۰۰چهار تخته پلور سبز۱۲۷۳۰۰۰رجا۵۸۷يكروز در ميان۱۰:۲۵۱۰:۴۵
مشهدتبريز۱۶۶۲چهار تخته خليج فارس۱۱۱۷۰۰۰رجا۴۸۹همه روزه۰۱:۲۵۰۰:۳۰
مشهدتبريز۱۶۶۲شش تخته ميلاد۹۴۹۰۰۰رجا۴۸۹همه روزه۰۱:۲۵۰۰:۳۰
مشهدتبريز۱۶۶۲لوكس چهار تخته توس۱۲۹۱۰۰۰رجا۴۸۱همه روزه۰۶:۵۰۰۶:۳۵
مشهدتبريز۱۶۶۲لوكس چهار تخته اكسپرس۱۳۶۹۰۰۰رجا۴۸۱همه روزه۰۶:۵۰۰۶:۳۵
مشهداهواز۱۷۴۲شش تخته پارسي۱۲۶۱۰۰۰رجا۱۸۹همه روزه۰۷:۱۵۰۹:۴۵
مشهداهواز۱۷۴۲چهار تخته پلور سبز۱۶۳۳۰۰۰رجا۱۸۹همه روزه۰۷:۱۵۰۹:۴۵
مشهداهواز۱۷۴۲شش تخته لوكس مهتاب۱۱۰۵۰۰۰مهتاب سير جم۱۸۱همه روزه۲۳:۳۵۰۲:۲۵
مشهدزنجان۱۲۴۱چهارتخته اكسپرس۹۸۶۰۰۰رجا۴۸۳همه روزه۰۰:۱۵۱۵:۳۵
مشهدزنجان۱۲۴۱پنج ستاره ویژه فدک۲۴۷۸۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱همه روزه۱۷:۵۰۰۹:۳۰
مشهدزنجان۱۲۴۱پنج ستاره بیزنس فدک۱۸۲۳۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱همه روزه۱۷:۵۰۰۹:۳۰
مشهدزنجان۱۲۴۱پنج ستاره اکونومی فدک۱۷۲۰۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱همه روزه۱۷:۵۰۰۹:۳۰
مشهدزنجان۱۲۴۱پنج ستاره عصرانه و هتل شاکر۲۸۱۲۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۴۹۱همه روزه۱۷:۵۰۰۹:۳۰
مشهدزنجان۱۲۴۱غزال بنیاد۱۳۸۷۵۰۰بن ریل۴۹۱همه روزه۱۷:۵۰۰۹:۳۰
مشهدقزوين۱۰۷۰درجه يك شش تخته ميلاد۷۷۶۰۰۰رجا۴۸۵يكروز در ميان۱۶:۵۰۰۶:۲۰
مشهدقزوين۱۰۷۰درجه يك چهار تخته خليج فارس۸۱۹۵۰۰رجا۴۸۵يكروز در ميان۱۶:۵۰۰۶:۲۰
مشهدکرج۹۶۷شش تخته پارسي۷۱۷۵۰۰رجا۴۸۷همه روزه۰۱:۰۰۱۲:۴۰
مشهدکرج۹۶۷چهار تخته پلور سبز۹۵۷۵۰۰رجا۴۸۷همه روزه۰۱:۰۰۱۲:۴۰
مشهدکرج۹۶۷چهار تخته ویژه نور۱۱۴۶۵۰۰نورالرضا۴۹۷يكروز در ميان۱۵:۳۰۰۳:۱۰
مشهدكاشان۱۲۱۳چهار تخته پلور سبز۱۰۲۲۰۰۰رجا۵۸۳يكروز در ميان۲۰:۱۰۱۰:۱۰
مشهدقم۱۱۰۶لوكس شش تخته پارسي۸۱۲۰۰۰رجا۱۸۵همه روزه۱۳:۲۰۰۳:۰۰
مشهدقم۱۱۰۶پنج ستاره ويژه فدك۲۳۳۷۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۳۰۰۳:۳۰
مشهدقم۱۱۰۶پنج ستاره بيزنس فدك۱۷۰۰۵۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۳۰۰۳:۳۰
مشهدقم۱۱۰۶پنج ستاره اكونومي فدك۱۵۹۸۵۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۳۰۰۳:۳۰
مشهدقم۱۱۰۶پنج ستاره فدك با عصرانه۱۴۳۲۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۳۰۰۳:۳۰
مشهدقم۱۱۰۶۵ستاره با عصرانه+ هتل چهار ستاره فردوسی۲۶۰۴۰۰۰ريل پرداز نوآفرين۱۹۱همه روزه۱۴:۳۰۰۳:۳۰
مشهدقم۱۱۰۶سروش۱۱۵۲۵۰۰بن ريل۱۸۷همه روزه۲۲:۵۰۱۱:۵۵
مشهدقم۱۱۰۶چهار تخته اكسپرس۹۵۰۰۰۰رجا۱۸۷همه روزه۲۲:۵۰۱۱:۵۵
مشهدملاير-اراك۱۳۵۳سروش۱۴۱۰۵۰۰بن ريل۱۸۳همه روزه۱۲:۴۰۰۶:۳۵
مشهدملاير-اراك۱۳۵۳چهار تخته پلور سبز۱۳۷۷۵۰۰رجا۱۸۳همه روزه۱۲:۴۰۰۶:۳۵
مشهديزد۱۶۷۹غزال ريل سير۱۰۶۸۰۰۰ريل سير كوثر۶۸۱یکروز در میان۱۶:۵۵۰۷:۲۰
مشهديزد۱۶۷۹چهارتخته VIP کوثر۱۲۸۸۵۰۰ريل سير كوثر۶۸۱یکروز در میان۱۶:۵۵۰۷:۲۰
مشهدكرمان۲۰۳۱لوكس شش نفري۷۲۸۰۰۰جوپار۷۸۱همه روزه۱۴:۱۵۰۶:۱۰
مشهدكرمان۲۰۳۱غزال بنياد۱۱۵۷۰۰۰بن ريل۷۸۱همه روزه۱۴:۱۵۰۶:۱۰
مشهدبندرعباس۲۴۰۹غزال ريل سير۱۳۳۹۰۰۰ریل سیر کوثر۸۸۱همه روزه۱۲:۲۰۰۸:۳۵
مشهدبندرعباس۲۴۰۹چهار تخته VIP کوثر۱۵۴۷۰۰۰ريل سير كوثر۸۸۱همه روزه۱۲:۲۰۰۸:۳۵
مشهدبندرعباس۲۴۰۹درجه يك خواب-تهويه دار۱۱۸۸۵۰۰ريل سير كوثر۸۸۱همه روزه۱۲:۲۰۰۸:۳۵
مشهدساری۱۰۵۲شش تخته پارسي۷۷۱۵۰۰رجا۲۸۱یکروز در میان۲۰:۱۰۱۰:۴۵
مشهدساری۱۰۵۲چهار تخته پلور سبز۱۰۱۱۵۰۰رجا۲۸۱یکروز در میان۲۰:۱۰۱۰:۴۵
مشهدهمدان۱۲۳۵چهار تخته پلور سبز۱۱۹۱۵۰۰رجا۱۹۳یکروز در میان۱۷:۳۰۰۹:۱۰
مشهدهمدان۱۲۳۵شش تخته پارسي۷۸۳۵۰۰رجا۱۹۳یکروز در میان۱۷:۳۰۰۹:۱۰
اهوازتهران۸۱۶لوکس چهار تخته نگین۸۱۳۵۰۰ريل ترابر سبا۱۳۳همه روزه۱۳:۱۰۰۴:۵۰
اهوازتهران۸۱۶چهار تخته البرز۸۳۷۵۰۰رجا۱۱۹همه روزه۱۷:۵۵۰۹:۳۵
اهوازتهران۸۱۶لوکس چهار تخته نگین۸۱۳۵۰۰ريل ترابر سبا۱۱۹همه روزه۱۷:۵۵۰۹:۳۵
خرمشهرتهران۹۳۷شش تخته لوکس مهتاب۶۵۶۰۰۰مهتاب سیرجم۱۳۱همه روزه۰۹:۳۰۰۳:۳۰
انديمشكتهران۶۷۵شش تخته لوكس مهتاب۵۵۳۵۰۰مهتاب سيرجم۱۵۱یکروز در میان۱۹:۱۰۰۸:۲۰
تبريزتهران۷۳۶چهار تخته خلیج فارس۴۶۲۵۰۰رجا۴۳۳همه روزه۱۷:۰۰۰۴:۴۰
تبريزتهران۷۳۶شش تخته میلاد۴۳۲۵۰۰رجا۴۳۳همه روزه۱۷:۰۰۰۴:۴۰
تبريزتهران۷۳۶درجه یک شش تخته تبدیلی۴۱۳۵۰۰رجا۴۳۳همه روزه۱۷:۰۰۰۴:۴۰
تبريزتهران۷۳۶شش نفره۳۷۲۵۰۰رعد۴۳۰همه روزه۱۸:۰۵۰۶:۳۰
تبريزتهران۷۳۶درجه یک سهند۵۱۶۰۰۰رعد۴۳۰همه روزه۱۸:۰۵۰۶:۳۰
مراغهتهران۶۰۷چهار تخته خليج فارس۵۰۷۰۰۰رجا۴۲۳همه روزه۱۷:۵۰۰۳:۴۰
مراغهتهران۶۰۷شش تخته زاگرس۳۰۳۰۰۰رجا۴۲۳همه روزه۱۷:۵۰۰۳:۴۰
زنجانتهران۳۱۵ارم۲۲۲۰۰۰رجا۴۶۱همه روزه۰۷:۰۰۱۱:۲۰
زنجانتهران۳۱۵درجه یک اتوبوسی ماهان۲۱۰۰۰۰جوپار۴۶۳همه روزه۱۴:۴۰۱۹:۱۰
ميانهتهران۴۳۹اتوبوسي نگين۲۷۵۰۰۰ريل ترابر سبا۴۵۱همه روزه۱۵:۲۰۲۱:۰۰
ميانهتهران۴۳۹معمولی صندلی درجه دو۲۰۲۰۰۰رجا۴۵۵همه روزه۰۶:۲۰۱۲:۰۵
ميانهتهران۴۳۹اتوبوسي نگين۲۷۵۰۰۰ريل ترابر سبا۴۵۳همه روزه۱۷:۱۰۲۳:۲۵
اصفهانتهران۵۴۸]چهار تخته خلیج فارس۴۷۳۵۰۰رجا۵۲۱یکروز در میان۲۲:۱۰۰۵:۲۰
اصفهانتهران۵۴۸درجه یک شش تخته میلاد۴۵۳۰۰۰رجا۵۲۱یکروز در میان۲۲:۱۰۰۵:۲۰
شيرازتهران۱۰۷۴چهارتخته پلور سبز۹۳۸۰۰۰رجا۵۲۵همه روزه۱۶:۴۵۰۷:۰۵
شيرازتهران۱۰۷۴نور۱۰۵۸۰۰۰نورالرضا۵۲۵همه روزه۱۶:۴۵۰۷:۰۵
شيرازتهران۱۰۷۴لوکس چهار تخته البرز۸۰۰۰۰۰رجا۵۲۷یکروز در میان۱۹:۰۵۱۰:۰۰
يزدتهران۷۵۳پرديس تندرو۴۷۸۵۰۰رجا۶۲۵همه روزه۰۶:۳۰۱۲:۳۰
یزدتهران۷۵۳پرديس تندرو۴۷۸۵۰۰رجا۶۲۷همه روزه۱۵:۲۵۲۱:۳۵
یزدتهران۷۵۳لوکس ۴نفری غدیر۸۳۲۵۰۰ریل ترابر سبا۶۲۱همه روزه۲۰:۱۰۰۴:۲۰
يزدتهران۷۵۳اتوبوسي نگين۴۱۷۰۰۰ريل ترابر سبا۶۲۱همه روزه۲۰:۱۰۰۴:۲۰
يزدتهران۷۵۳شش تخته مهتاب۴۵۴۵۰۰مهتاب سير جم۶۲۱همه روزه۲۰:۱۰۰۴:۲۰
كرمانتهران۱۱۰۵غزال بنیاد۱۰۸۶۵۰۰بن ریل۷۲۳همه روزه۱۵:۳۵۰۵:۴۰
كرمانتهران۱۱۰۵لوكس شش نفري۶۹۲۰۰۰جوپار۷۲۱همه روزه۱۶:۳۰۰۶:۴۰
زاهدانتهران۱۶۵۸لوكس شش نفري۸۷۱۰۰۰جوپار۷۲۵همه روزه۱۳:۲۰۱۰:۵۰
زاهدانتهران۱۶۵۸لوکس ۶ نفری۸۷۷۰۰۰رجا۷۲۵همه روزه۱۳:۲۰۱۰:۵۰
زاهدانتهران۱۶۵۸چهار تخته البرز۱۲۲۷۵۰۰رجا۷۲۵همه روزه۱۳:۲۰۱۰:۵۰
بندرعباستهران۱۴۸۳لوكس شش نفري۸۰۰۰۰۰جوپار۸۲۱همه روزه۱۱:۵۰۰۷:۵۰
بندرعباستهران۱۴۸۳غزال بنياد۱۲۳۷۵۰۰بن ريل۸۲۳همه روزه۱۲:۴۵۰۸:۳۵
بندرعباستهران۱۴۸۳غزال بنياد(vip)۱۴۰۴۵۰۰بن ريل۸۲۳همه روزه۱۲:۴۵۰۸:۳۵
زاهداناصفهان۱۱۰۳درجه یک شش تخته میلاد۷۸۳۵۰۰رجا۵۳۵یک روز در هفته۱۱:۳۵۰۵:۴۰
بندرعباساصفهان۹۳۵چهار تخته البرز۷۵۵۰۰۰رجا۵۳۳یکروز در میان۱۵:۵۰۰۸:۱۰
ساريتهران۳۵۴معمولي صندلي۱۵۵۰۰۰رجا۲۱۹همه روزه۱۷:۵۵۰۱:۲۰
ساريتهران۳۵۴اتوبوسي۱۲۳۵۰۰رجا۲۱۹همه روزه۱۷:۵۵۰۱:۲۰
گرگانتهران۴۹۷لوكس شش تخته پارسي۳۶۴۵۰۰رجا۲۲۱همه روزه۱۸:۱۵۰۴:۴۵
گرگانتهران۴۹۷لوكس چهار نفري البرز۴۹۰۵۰۰رجا۲۲۱همه روزه۱۸:۱۵۰۴:۴۵
گرگانتهران۴۹۷شش تخته نسیم۳۶۴۵۰۰رجا۲۲۱همه روزه۱۸:۱۵۰۴:۴۵
فيروزكوهتهران۲۰۳درجه ۲ اتوبوسي۳۵۰۰۰رجا۲۰۳همه روزه۱۵:۰۰۱۸:۴۰
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها