نمایش دادن همه 10 نتیجه

دکتر داود یزدی ارتوپد دزفول

دکتر داود یزدی ارتوپد دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :42225993 آدرس مطب: خیابان طالقانی، کوچه آزادی ) شهربانی(، ساختمان پزشکان میالد خورستان

دکتر عبدالرحیم صائمی ارتوپد دزفول

دکتر عبدالرحیم صائمی ارتوپد دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :42244080 آدرس مطب:خیابان آفرینش ، نبش خیابان عدل خورستان خبر بخش پزشک

دکتر عبدالکریم طاهردباغ ارتوپد دزفول

دکتر عبدالکریم طاهردباغ ارتوپد دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :42271100 آدرس مطب: خیابان آفرینش تقاطع خیابان طالقانی، ساختمان پزشکان نیکان خورستان

دکتر ابوذر نریمانی ارتوپد دزفول

دکتر ابوذر نریمانی ارتوپد دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :- آدرس مطب: خیابان سید محمود بین خیابان آفرینش و خیابان نشاط، مجتمع

دکتر سیدحمید هاشمیان نژاد ارتوپد دزفول

دکتر سیدحمید هاشمیان نژاد ارتوپد دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :42227457 آدرس مطب: خیابان نشاط، ساختمان پزشکان دکتر یزدانی خورستان خبر بخش

دکتر شاهین حاجیوندی متخصص ارتوپد دزفول

دکتر شاهین حاجیوندی جراح و متخصص استخوان، مفاصل. شکستگیها و ستون فقرات بورد تخصصی ارتوپدی تلفن :42272603 آدرس مطب:خیابان نشاط،

دکتر رحیم اشکیور دزفول

دکتر رحیم اشکیور دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :42272604 آدرس مطب: خیابان طالقانی جنب داروخانه نقاب، ساختمان پزشکان سروش خورستان خبر

دکتر مهدی درزی لمراسکی دزفول

دکتر مهدی درزی لمراسکی دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :- آدرس مطب:خیابان آفرینش نبش خیابان طالقانی خورستان خبر بخش پزشک های

دکتر غالمحسین رفعتیان ارتوپد دزفول

دکتر غالمحسین رفعتیان دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :- آدرس مطب:خیابان سید محمود، روبروی پارکینگ طبقاتی نیایش،جنب مجتمع دکتر آگهین خورستان

دکتر یگانه ارتوپد دزفول

دکتر یگانه ارتوپد دزفول متخصص ارتوپدی تلفن :۰۶۱۴۲۲۳۸۹۲۳ آدرس مطب:خیابان نشاط، بین خ آفرینش و سیدمحمود، مجتمع پزشکی نشاط ۲،