نمایش یک نتیجه

سیزدهم مهرماه سال پنجاه و نه ، مصاحبه دکتر چمران با خبرنگاران خارجی | اهواز قدیم

سیزدهم مهرماه سال پنجاه و نه ، مصاحبه دکتر چمران با خبرنگاران خارجی در  اهواز - دانشگاه جندی شاپور (سابق) - دانشکده  کشاورزی (محوطه داخلی دانشکده - نزدیک بوفه امروزی)