آخرین اطلاعیه و  اخبار تعطیلی مدارس و ادارات خوزستان و همچنین وضعیت گردو خاک در خوزستان