نمایش یک نتیجه

غار فقرقا در کدام شهرستان است ؟

غار فقرقا در کدام شهرستان است ؟ دخمه یا غار دستکند فقرقا در موقعیت جغرافیایی N365210 E454011 در استان آذربایجان