تعبیر خواب

دیدن انار در خواب نشانه چیست

دیدن انار در خواب نشانه چیست :

پاسخ :

 • انار میوه‌ای بهشتی و دیدن آن در خواب بسیار نیکوست. بر اتفاق تمامی معبران دیدن انار در خواب را مبنی بر جمع آوری مال دانسته‌اند.
 •  اگر مرده ای را دیدی که از تو انار دریافت می کند و میل می کند دلیل بر اینکه زنی پاکدامن نصیب تو یا یکی از دوستان نزدیکت می شود که بواسطه این وصلت خوشحالی زیادی می کنی.
 • اگر کسی بیند انار سفید به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه های انار سفید یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت. اگر انار سفید با پوست و پیه آن می خورد، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد.

تعبیر خواب انار به روایت امام صادق(ع)

 • تعبیرهای خوردن انار شیرین عبارتند از:
 • جمع کردن مال و اموال
 • زن خوب و پارسا
 • شهر آباد
 • تعبیر خوردن انار ترش، غم و اندوه می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش می‌خوری، تعبیرش بد می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب انار به روایت حضرت دانیال

 • تعبیر انار، مال و اموال می‌باشد، ولی به اندازۀ سعی و همت تو، مخصوصاًً اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.
 • تعبیر درخت انار، شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد (تعبیرهای مختلف).
 • اگر ببینی انار چیده‌ای و از آن می‌خوری، یـعـنـی از زنی زیبا سود و منفعت به دست می‌آوری .

تعبیر خواب انار به روایت محمدبن سیرین

 • خوردن انار شیرین در خواب نشانه جمع کردن مال و اموال می باشد. با این حال بعضی تعبیرگران دیگر معتقدند که تعبیر خوردن یک انار شیرین در خواب نشانه این است که شما هزار درهم به دست خواهید آورد.
 •  دیدن انار ترش در خواب را نشانه غم و اندوه می داند.

تعبیر خواب انار به روایت اسماعیل بن اشعث

 •  اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که انار دارد، یـعـنـی حکومت شهری را به دست می‌آورد.
 • اگر رئیسی این خواب را ببیند، یـعـنـی بر روستایی ریاست می‌کند.
 • اگر بازرگانی این خواب را ببیند، یـعـنـی ده هزار درهم به دست می‌آورد.
 • اگر بازاری باشد، یـعـنـی هزار درهم به دست می‌آورد،
 • اگر شخص فقیر و تنگدستی این خواب را ببیند، یـعـنـی یک یا ده درهم به دست می‌آورد.

تعبیر خواب انار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • انار میوه ای بهشتی است و دیدن آن در خواب نیکو است. البته برخی معبران کهن ، دیدن انار در خواب را به مال و پول تعبیر می کردند و برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد حساب کرده و هر انار را هزار درم می نوشتند. برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده‌اند.
 • چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می‌گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می‌گیرد.
 • اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می‌گردید.
 • روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست.
 • دیدن انار لهیده و گندیده را نشانه انسانی احمق و ابله و مزاحم تعبیر می کند ومی گوید : اگر خواب ببینید که اناری لهیده در دست دارید و یا اینکه انار گندیده و شلی را در راه پیدا کردید نشانه این است که به زودی با انسانی احمق و ابله برخورد خواهید کرد.
 •  در بیداری اگر کسی اناری را پوست کند و دانه اش را جدا کرد و نمک و گلپر زد و مقابل ما در بشقابی گذاشت به ما محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند نشانه این است که برای ما توطئه ای ترتیب داده است که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم.
 •  اگر خود ما در خواب انار را دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار بدهیم خواب ما می گوید که ما درباره آن شخص حسن نیت نداریم و ممکن است کاری بکنیم که به او زیان برسد و مهم نیست که آن شخص در خواب ما آشنا باشد یا غریبه.

تعبیر خواب انار به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • انار در خواب، به روزی آسان یا به زن، تعبیر میشود. اگر انار به زن تعبیر شود، زنی زیباروی است و اگر اناری تمیز و تازه باشد به دختر تعبیر میشود.

تعبیر خواب انار به روایت جابر مغربی

 •  اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می‌خورد، هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می‌آورد. اینگونه رویاها بایستی بر اساس بزرگی و همت شخص رویابین تعبیر گردد.
 • اگر بیند انار به زمستان و یلدا همی خورد، دلیل که به عددهر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز
 • حکم انار شیرین میانه است.
 •  تعبیر خواب خوردن انار ترش چه در فصلش باشد و چه خارج از فصلش بد است

تعبیر خواب انار به روایت ابراهیم کرمانی

 • چنانچه بازرگان هستی و در بیداری نیز فصل انار باشد و در خواب ببینی انار شیرین می‌خوری، جنس و کالای تو رایج می‌شود، و اگر مسافر هستی، تعبیرش این است که سفر خوب و مبارک و با سود و منفعتی خواهی داشت.
 • چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد، اگر در خواب ببینی انار شیرینی را با پوست و پیه (پوسته‌های سفید داخلی) آن می‌خوری، از همه چیز برخوردار می‌شوی

تعبیر خواب انار از دیدگاه آنلی بیتون

 • گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است که با تمامی نیرنگهایی که پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتکا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید .
 •  خواب خوردن انار ، نشانه آن است که اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید شد.
 • خواب انار ، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید.

تعبیر خواب انار از دیدگاه لیلا برایت

 •  دیدن یا خوردن انار در خواب نشانه رهایی از اتهامات دیگران نسبت به شما است.

تعبیر خواب انار از دیدگاه کارل یونگ

 • خواب انار بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر این است که بیانگر خون است.

تعبیر خواب انار در کتاب سرزمین رویاها

 • اگر در خواب ببینید که یک انار را به دو قسمت می کنید نشانه آنست که طلبکاران شما دنبال دردسر می گردند .
 •  دیدن خواب خوردن انار نشانه خوشبختی و سلامت است .
 •  اگر در خواب ببینید که یک ظرف پر از انار دارید نشانه آنست که نباید بدون فکر کاری انجام دهید .
 • خواب درخت انار نشانه آنست که ثروت بزرگی نصیبتان می شود .
 •  خواب یک درخت انار پر ازگل نشانه خوشبختی است
 • خواب یک درخت پر از انار نشانه شادی و لذت است .
 •  دیدن انار گندیده و فاسد در خواب نشانه آنست که مشکلات بسیار در انتظار شماست .
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها