راهنما

نام چند تن از پادشاهان فرانسه در جدول

نام چند تن از پادشاهان فرانسه در جدول.برای دانستن این موضوع با خوزستان خبر باشید در بخش راهنمایی کاربران .سایت  خوزستان خبر برای سؤال  نام چند تن از پادشاهان فرانسه در جدول  پاسخ ارائه شده را پیشنهاد می دهد. در حل جداول، برای پرسش نام چند تن از پادشاهان فرانسه در جدول  می توانید از پاسخ زیر استفاده کنید.

پادشاهان فرانک سالیایی

نامدورانخویشاوندی
ازتا
فاراموند؟430پسر مارکومر
تئودمرپسر ریچومرس
شلودیو430450پسر فاراموند یا تئودمر
مرووش450458پسر شلودیو
شیلدریک یکم458481پسر مرووش
کلوویس یکم481509پسر شیلدریک یکم

دودمان مروونژی

نامدورانخویشاوندی
ازتا
کلوویس یکم509511مؤسس دودمان / پسر شیلدریک یکم
تئودریک یکم511534پسر کلوویس یکم
تئودبرت یکم534548پسر تئودریک یکم
تئودبالد548555پسر تئودبرت یکم
کلودومر511524پسر کلوویس یکم
شیلدبرت یکم511558پسر کلوویس یکم
کلوتار یکم511561پسر کلوویس یکم
شاریبرت یکم561567پسر کلوتار یکم
گونترام561592پسر کلوتار یکم
زیگبرت یکم561575پسر کلوتار یکم
شیلدبرت دوم575595پسر زیگبرت یکم / پسرخوانده گونترام
تئودبرت دوم595612پسر شیلدبرت دوم
تئودریک دوم595613پسر شیلدبرت دوم
زیگبرت دوم613613پسر تئودریک دوم
شیلپریک یکم561584پسر کلوتار یکم
کلوتار دوم584629پسر شیلپریک یکم
داگوبرت یکم629639پسر کلوتار دوم
کلوویس دوم634657پسر داگوبرت یکم
کلوتار سوم657673پسر کلوویس دوم
شیلدریک دوم673675پسر کلوویس دوم
کلوویس سوم675676پسر کلوتار سوم
تئودریک سوم675691پسر کلوویس دوم
کلوویس چهارم691695پسر تئودریک سوم
شیلدبرت سوم695711پسر تئودریک سوم
داگوبرت سوم711715پسر شیلدبرت سوم
شیلپریک دوم715721پسر شیلدریک دوم
تئودریک چهارم721737پسر داگوبرت سوم
شیلدریک سوم743751پسر شیلپریک دوم یا تئودریک چهارم

دودمان کارولنژی

نامدورانخویشاوندی
ازتا
پپن سوم751768پسر شارل مارتل
کارلمان یکم768771پسر پپن سوم
شارلمانی768814پسر پپن سوم
لویی یکم814840پسر شارلمانی
شارل دوم840877پسر لویی یکم
لویی دوم877879پسر شارل دوم
لویی سوم879882پسر لویی دوم
کارلمان دوم882884پسر لویی دوم
شارل سوم885888نوه لویی یکم

دودمان روبری

نامدورانخویشاوندی
ازتا
اودوی فرانسه888898پسر روبر مستحکم

دودمان کارولنژی

نامدورانخویشاوندی
ازتا
شارل ساده898922پسر لویی دوم

دودمان روبری

نامدورانخویشاوندی
ازتا
روبر یکم922923پسر روبر مستحکم

دودمان بوسونیایی

نامدورانخویشاوندی
ازتا
رودولف923936پسر ریچارد / داماد روبر یکم

دودمان کارولنژی

نامدورانخویشاوندی
ازتا
لویی چهارم936954پسر شارل ساده
لوتار954986پسر لویی چهارم
لویی پنجم986987پسر لوتار

دودمان کاپتی

کاپتی‌های مستقیم
نامدورانخویشاوندی
ازتا
هوگ کاپه۹۸۷۹۹۶نوه روبر یکم / پسر هوگ کبیر
روبر دوم۹۹۶۱۰۳۱پسر هوگ کاپه
آنری یکم۱۰۳۱۱۰۶۰پسر روبر دوم
فیلیپ یکم۱۰۶۰۱۱۰۸پسر آنری یکم
لویی ششم۱۱۰۸۱۱۳۷پسر فیلیپ یکم
لویی هفتم۱۱۳۷۱۱۸۰پسر لویی ششم
فیلیپ دوم۱۱۸۰۱۲۲۳پسر لویی هفتم
لویی هشتم۱۲۲۳۱۲۲۶پسر فیلیپ دوم
لویی نهم۱۲۲۶۱۲۷۰پسر لویی هشتم
فیلیپ سوم۱۲۷۰۱۲۸۵پسر لویی نهم
فیلیپ چهارم۱۲۸۵۱۳۱۴پسر فیلیپ سوم
لویی دهم۱۳۱۴۱۳۱۶پسر فیلیپ چهارم
ژان یکم۱۳۱۶۱۳۱۶پسر لویی دهم
فیلیپ پنجم۱۳۱۶۱۳۲۲پسر فیلیپ چهارم
شارل چهارم۱۳۲۲۱۳۲۸پسر فیلیپ چهارم

دودمان والوا

نامدورانخویشاوندی
ازتا
فیلیپ ششم۱۳۲۸۱۳۵۰نوه فیلیپ سوم / پسر شارل والوا
ژان دوم۱۳۵۰۱۳۶۴پسر فیلیپ ششم
شارل پنجم۱۳۶۴۱۳۸۰پسر ژان دوم
شارل ششم۱۳۸۰۱۴۲۲پسر شارل پنجم

دودمان پلانتاژنه (غاصب)

نامدورانخویشاوندی
ازتا
هنری ششم انگلستان۱۴۲۲۱۴۵۳پسر نبیره فیلیپ چهارم

دودمان والوا

نامدورانخویشاوندی
ازتا
شارل هفتم۱۴۲۲۱۴۶۱پسر شارل ششم
لویی یازدهم۱۴۶۱۱۴۸۳پسر شارل هفتم
شارل هشتم۱۴۸۳۱۴۹۸پسر لویی یازدهم
لویی دوازدهم۱۴۹۸۱۵۱۵نتیجه شارل پنجم
فرانسوای یکم۱۵۱۵۱۵۴۷نبیره شارل پنجم
آنری دوم۱۵۴۷۱۵۵۹پسر فرانسوای یکم
فرانسوای دوم۱۵۵۹۱۵۶۰پسر آنری دوم
شارل نهم۱۵۶۰۱۵۷۴پسر آنری دوم
آنری سوم۱۵۷۴۱۵۸۹پسر آنری دوم

دودمان بوربون‌

نامدورانخویشاوندی
ازتا
آنری چهارم۱۵۸۹۱۶۱۰ندیده ندیده لویی نهم / پسر آنتوین ناوار
لویی سیزدهم۱۶۱۰۱۶۴۳پسر آنری چهارم
لویی چهاردهم۱۶۴۳۱۷۱۵پسر لویی سیزدهم
لویی پانزدهم۱۷۱۵۱۷۷۴نتیجه لویی چهاردهم / پسر لویی دوک
لویی شانزدهم۱۷۷۴۱۷۹۲نوه لویی پانزدهم / پسر لویی دوفین
لویی هفدهم۱۷۹۳۱۷۹۵پسر لویی شانزدهم

دودمان بناپارت، نخستین امپراتوری

نامدورانخویشاوندی
ازتا
ناپلئون یکم۱۸۰۴۱۸۱۴بنیان‌نهای دودمان بناپارت

دودمان بوربون، بازگرداندگی

نامدورانخویشاوندی
ازتا
لویی هجدهم۱۸۱۴۱۸۱۵نوه لویی پانزدهم / پسر لویی دوفین

دودمان بناپارت، نخستین امپراتوری (بازگشت صدروزه)

نامدورانخویشاوندی
ازتا
ناپلئون یکم۱۸۱۵۱۸۱۵بنیان‌نهای دودمان بناپارت
ناپلئون دوم۱۸۱۵۱۸۱۵پسر ناپلئون یکم

دودمان کاپتی

دودمان بوربون

نامدورانخویشاوندی
ازتا
لویی هجدهم۱۸۱۵۱۸۲۴نوه لویی پانزدهم / پسر لویی دوفین
شارل دهم۱۸۲۴۱۸۳۰نوه لویی پانزدهم / پسر لویی دوفین
لویی نوزدهم۱۸۳۰۱۸۳۰پسر شارل دهم
آنری پنجم۱۸۳۰۱۸۳۰نوه شارل دهم / پسر شارل فردیناند

دودمان اورلئون، فرمانروایی ژولای

نامدورانخویشاوندی
ازتا
لویی فیلیپ یکم۱۸۳۰۱۸۴۸پسر ندیده لویی سیزدهم

دودمان بناپارت، دومین امپراتوری

نامدورانخویشاوندی
ازتا
ناپلئون سوم۱۸۵۲۱۸۷۰برادرزاده ناپلئون یکم / پسر لویی بناپارت
(1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها