پزشکی

نشانه های ناراحتی قلبی

قبل از هر چیز باید عرض کنم که خیلی از علائم شبیه به گفته های زیر هستند که می تواند به مشکلات عضلانی مربوط باشند.لذا خواندن این مطلب نباید موجب ایجاد استرس و ترس برای شما باشد.بهترین کار مراجعه به پزشک است.

مهم ترين نشانه های ناراحتی قلبی : 

۱احساس ناراحتي در قفسه سينه
اگرچه يكي از مهم ترين علائم تنگي سرخرگي عروق قلبف احساس ناراحتي در قفسه  سينهمي باشد اما هرگونه ناراحتي در قفسه سينه الزاما ناشي از مسائل قلبي نيست.  ناراحتيقفسه سينه در صورتي كه ناشي از تنگي سرخرگ هاي قلب باشد، اصطلاحا « آنژين قفسهصدري» نام داشته و مشخصات آن اينست:
– در اغلب موارد بصورت  فشارنده و در ناحيه پشت جناغ مي باشد.
– با فعاليت افزايش و با استراحت تخفيف مي  يابد.
– ممكن است به بازو دست چپ و گاها به گردن و فك انتشار يابد.
– با مصرف  قرص هاي زيرزباني نيتروگليسيرين در طي ۳الي۵دقيقه قطع مي شود.
– معمولا ارتباطي  با وضعيت بدن(خوابيدن يا نشستن) ندارد. در صورتي كه درد شديدقفسه سينه همراه  با علائمي نظير تعريق سرد، تهوع و استفراغ باشد و يا به مدتطولاني(بيشتر از ۳۰دقيقه) طول بكشد با توجه به احتمال حمله قلبي مراجعه سريع بهاورژانس الزامي است.
 در صورتي كه درد آنژيني بصورت متناوب و در حالت استراحت ايجاد مي شود  احتمالبروز حمله هاي قلبي زياد بوده و مراجعه فوري به اورژانس توصيه مي شود.
– دردهاي غيرآنژيني قفسه سينه:
در صورتي كه درد قفسه سينه ارتباطي با فعاليت نداشته  باشد، با قرص زيرزبانينيتروگليسيرين تغييري نكند و با تنفس و سرفه و يا تغيير وضعيت  تشديد شود دراينصورت احتمال قلبي بودن درد بيمار كم مي باشد و عامل غيرقلبي  نظير اسپاسم عضلانيو مسائل استخواني مطرح مي باشد.
درد سوزشي پشت جناغ كه بعد  از مصرف غذا ايجاد شده و با خوابيدن و خم شدن تشديدشده و با تغيير مزه دهان بصورت ترش و با مصرف شربت هاي ضداسيدي و يا قرص هايي نظيررانيتيدين كاهش مي  يابد مطرح كننده برگشت محتويات معده به مري(رفلاكس) ميباشد
درد قفسه سينه كه با تنفس تشديد شده و همراه تنگي نفس سرگيجه و… مي باشد  مخصوصادر صورتي كه با خوابيدن تشديد مي يابد ممكن است ناشي از علل مهمي از  قبيل آمبوليريه و يا التهاب پرده هاي قلب بوده و در اين موارد مراجعه به پزشك  متخصص حتماتوصيه مي شود.
۲ضعف و خستگي پذيري زودرس
يكي از علائم شايع در بسياري از بيماري هاي قلبي و غيرقلبي نظير بيماري هاي غدديو  متابوليسمي، ريوي ومسائل رواني مي باشد. نارسايي قلب، براديكاردي(ضربان پايينقلب)  و مشكلات دريچه اي قلب با ضعف و خستگي پذيري زودرس همراه مي باشند.
وجود  علائم همراه از قبيل تنگي نفس، سرفه، كندي نبض(ضربان كمتر از ۶۰بار دردقيقه)،  حملات غش(سنكوپ) تعريق سرد و سرگيجه در تشخيص مسائل قلبي كمك كننده  استمعاينه دقيق توسط پزشك و در صورت لزوم الكتروگرام قلبي، اكوكارديوگرافي،  عكس قفسهسينه و آزمايش خون معمولا منجر به تشخيص سريع مسائل قلبي مي شود.
۳تنگي نفس:
احساس دشواري در تنفس مي تواند ناشي از علل قلبي ويا غيرقلبي  باشد. در صورتي كهتنگي نفس با فعاليت تشديد شده در حالت خوابيده نسبت به  حالت نشسته افزايش يابد ومخصوصا در صورتي كه همراه تورم پاها و همراه با  حملات تنگي نفس شبانه باشد، عللقلبي نظير نارسايي قلب و مشكلات دريچه اي  مطرح بوده و با اكوكارديوگرافي براحتيقابل تشخيص است.
آسم و بيماري هاي انسدادي ريوي از علل شايع تنگي نفس مي باشند. در اين موارد  سرفه و خلط فراوان و احساس خس خس سينه بصورت شايع ديده مي شود. شرح  حال مصرفطولاني مدت دخانيات با احتمال آمفيزم و برونشيت مزمن همراه است
تنگي نفس ناگهاني ممكن است ناشي از علل خطرناك از قبيل آمبولي ريه باشد; در  صورتي كه فرد به مدت طولاني بي حركت بوده و يا در بيمارستان بستري بوده باشد  آمبولي ريه مطرح بوده و بايد مورد بررسي قرار گيرند. آريتمي هاي قلبي بصورت  براديكاردي و يا تاكي كاردي هاي حمله اي نيز منجر به تنگي نفس مي شود. كه با  گرفتننبض توسط همراهان بيمار قابل تشخيص مي باشد
نارسايي كليوي مسائل رواني و بيماري هاي متابوليك نيز مي توانند با تنگي نفسشديد  همراه باشند. گاها در سالمندان و افراد ديابتي حمله قلبي با درد خفيف يا بدوندرد بوده و  تنگي نفس ناگهاني تنها علامت مي باشد. بنابراين ارجاع فوري اين بيمارانبه اورژانس  الزامي است.
۴سرگيجه
سرگيجه يكي از علائم شايع در افراد جامعه است كه مي تواند ناشي از علل قلبي ،عصبي، متابوليك و يا مسائل رواني باشد. احساس سبكي سر، تاري ديد و عدم تعادل  مخصوصا اگر همراه با تعريق سرد باشد مي تواند ناشي از آريتمي قلبي، ضربان پايين  قلب و يا افت فشار خون باشد.
در صورتي كه فرد هنگام تغيير وضعيت از حالت نشسته  به ايستاده دچار سرگيجه شودافت فشارخون اتواستاتيك ناشي از داروهاي فشارخون،  كم آبي و يا اختلال اتونوم درسالمندان مطرح بوده و با اندازه گيري فشارخون در  حالت خوابيده و ايستاده بررسي ميشود.
حملات سرگيجه به صورت كوتاه مدت  مخصوصا در صورت همراهي با تعريق و يا طپش قلبمطرح كننده آريتمي هاي قلبي  مي باشد. در صورتي كه سرگيجه بصورت احساس چرخش در محيطو يا حركت  اطراف مي باشد مخصوصا در صورت همراهي با علائمي نظير تهوع و استفراغ ووزوز  گوش مطرح كننده علل عصبي بوده و مراجعه به متخصص اعصاب توصيه مي شود
در صورتي كه بيمار مبتلا به ديابت كه تحت درمان با انسولين و يا قرص هاي پايين  آورنده قندخون مي باشد، دچار سرگيجه، كاهش سطح هوشياري و يا تعريق شود  احتمال كاهشقندخون مطرح بوده و مراجعه به اورژانس توصيه مي شود. در اين  موارد توصيه مي شود تاقبل از رسيدن به اورژانس موادقندي از قبيل عسل و يا قند  مصرف شود.
۵طپش قلب:
احساس طپش قلب ممكن است بعلت آريتمي قلبي باشد و يا ناشي از اضطراب و  فعاليتباشد. در صورتي كه فرد با فعاليت كم دچار طپش قلب شود مراجعه به پزشك و  معاينهقلبي و در صورت لزوم بررسي هاي قلبي توصيه مي شود.
در صورتي كه فرد در  حالت استراحت بصورت ناگهاني دچار طپش قلب شده و پس از چنددقيقه طپش قلب  بصورت خودبخود و دفعتا قطع شود احتمالا آريتمي قلبي وجود داشته استدر اين  موارد گرفتن نبض و شمارش ضربان قلب در تشخيص علت طپش قلب بسيار كمك كننده  است.
در صورتي كه امكان مراجعه فوري به مركز پزشكي و ثبت الكتروگرام قلب در  هنگامطپش وجود داشته باشد تشخيص آريتمي قلبي بسيار آسان مي شود. ممكن است  فرد گاها دچاراحساس ريزي داخل قفسه سينه و يا احساس يك ضربان قوي نمايد. در اين  موارد ممكن استيك ضربان نابجاي قلبي(PVC  ،PAC   ) وجود داشته باشد.
 اين ضربان هاي نابجا براحتي توسط الكتروگرام قلبي(در صورت وجود در هنگام ثبت  نوار) قابل تشخيص مي باشند. حملات طپش قلب در مبتلايان به اختلالات قلبي نظير نارسايي قلب و يا مشكلات دريچه اي مطرح كننده آريتمي هايي از قبيلAF  ، فلوتر  دهليزي و يا تاكي كاردي بطني بوده و با توجه به عوارض مهم اين آريتمي ها بررسي دقيق و درمان مناسب الزامي است.
گاها فرد در هنگام احساس طپش قلب هيچگونه  آريتمي ندارد(تاييد شده توسط معاينه ويا الكتروگرام) در اين موارد اطمينان بخشي به  بيمار كافي است. در صورتي كه درهنگام حملات طپش قلب امكان معاينه و يا ثبت  الكتروگرام قلبي نباشد يكي از روش هايتشخيص هولتر مونيتورينگ قلب مي باشد; توسط  اين روش امكان ثبت نوار قلب براي۲۴تا۴۸ساعت وجود داشته و در صورتي كه حملات  طپش قلب فراوان باشد(مثلا روزي يك بارامكان ثبت الكتروگرام در هنگام طپش قلب  وجود دارد
گاها شك باليني پزشك به آريتمي زياد بوده و در صورت تمايل بيمار به برطرف شدن  آريتمي مطالعه الكتروفيزيولوژي و در صورت القا» آريتمي  adlation  توصيه ميشود.
۶تعريق
تعريق سرد يكي از علائم شايع حملات قلبي، آريتمي ها، براديكاردي و نارسايي قلبمي  باشد كه البته در اغلب موارد همراه ساير علائم ديده مي شود. در صورتي كه تعريقسرد  همراه درد آنژيني قفسه سينه باشد احتمال حمله هاي قلبي مطرح است.
در صورتي كه  تعريق سرد همراه طپش قلب سرگيجه ضعف و بيحالي باشد، احتمال آريتميهاي قلبي  مطرح است. در نارسايي شديد قلبي تعريق سرد همراه تنگي نفس و احساس خستگي  ايجاد مي شود.
ممكن است تعريق سرد ناشي از كاهش قندخون در افراد ديابتي تحت  درمان باشد كه دراين موارد معمولا كاهش سطح هوشياري و گيجي از علائم همراه  باشد.
در موارد نادر ممكن است حملات تعريق سرد به تنهايي ناشي از حمله قلبي باشد كه  اين مسئله مخصوصا در سالمندان و مبتلايان به ديابت ديده مي شود و لزوم توجه ويژه بهاين نشانه در اين افراد راخاطر نشان مي سازد.
برايكنترل بيماريهاي قلبي عروقي ابتدا بايد عوامل خطر را شناخت و سپس مشخص كرد كهكداميك از عوامل را مي توان تغيير داد و از ميان عوامل قابل تقيير كداميك را بايددر اولويت قرار داد.
عوامل خطر غير قابل تغيير
افزايش سن: حدود ۸۳ درصد از كساني كه در اثر بيماريهاي عروقي قلب مي ميرند درسنين بالاي ۶۵ سال قرار دارند.
در سنين بالاتر زناني كه دچار حملات قلبي مي شوند بيش از مردان در خطر مرگ درهفته هاي اول بعد از حمله قلبي قرار دارند.
جنسيت(مرد بودن): مردان بيش از زنانو در سنين پايينتري دچار حملات قلبي مي شوند. حتي بعد از يائسگي ، با وجوديكه ميزانمرگ ناشي از حملات قلبي در زنان زيادتر مي شود ، به حد مردان نمي رسد.
توارث ( از جمله نژاد): كودكان والدين بيمار قلبي بيش از ديگر كودكان در خطربروز بيماري قلبي عروقي قرار دارند.
عوامل خطر قابل تعديل
مصرف دخانيات: شانس بروز بيماري عروق  قلبي در سيگاريها۲تا ۴ برابر غير سيگاريها است.مصرف سيگار يك عامل خطر مستقل جدي  براي مرگ ناگهانيدر بيماري عروق كرونر است (۲ برابرغيرسيگاريها) .
بالا بودن كلسترول خون: هر چهميزان كلسترول خون بالاتر رود ميزان بروز بيماري كرونر قلب افزايش مي يابد. اگرعامل خطر ديگر همچون مصرف دخانيات و پرفشاري خون نيز وجود داشته باشد، اين خطربيشتر افزايش مي يابد. كلسترول خون افراد به سن ، جنس ، وراپت و نژاد نيز بستگيدارد.
پرفشاري خون: فشار خون بالا ميزان بار قلب را افزايش و از اين طريق موجب ضخيمشدن و سخت شدن قلب مي شود. علاوه براين شانس سكته مغزي ، حمله قلبي ، نارسايي كليهو نارسايي احتقاني قلب را افزايش مي دهد. با وجود عوامل خطر ديگر شانس حمله قلبي دربيماران مبتلا به پرفشاري خون چندين برابرخواهد شد.
كم تحركي: زندگي بدون فعاليت يك عامل خطر برا يبروز بيماري عروق كرونر استفعاليت جسماني متوسط تا شديد  بصورت منظم  از بيماري عروق خوني و قلب جلوگيري ميكند.
چاقي و اضافه وزن: كساني كه چربي اضافه بخصوص در ناحيه شكمي دارندبيش ازديگران به بيماريهاي قلبي دچار مي شوند. افزايش وزن منجر به بالا رفتن بار قلب ،افزايش كلسترول خون و بالارفتن فشار خون از يكطرف و كاهش HDL  از طرطف ديگر مي شوداين عامل خطر بروز ديابت را نيز در افراد افزايش مي دهد. با كهش حتي ۱۰ پوند ميزانخطر حمله قلبي در افراد چاق كاهش مي يابد.
ديابت: ديابت بطور جدي شانس بروز بيماريهاي قلبي عروقي را  افزايش مي دهد. حتيبا وجود كنتر قند خون ، ديابت شانس بيماري يقلبي را افزايش مي دهد ولي در صورت عدمكنترل اين خطر به مراتب بالاتر خواهد رفت.
ديگر عوامل خطر
پاسخ افراد به استرس هاي روزمره نيز مي تواند در ايجاد بيماري قلبي سهم داشتهباشد. بطور مثال بعضي از افراد در اثر استرسهاي روزمره به مصرف دخانيات روي آوردهيا بيش از حد غذا مي خورند و بدين صورت  خود را در معرض عوامل خطر ثابت شدهبيماريهاي قلبي عروقي قرار مي دهند.
مصرف الكل: نوشيدن زياد نوشابه هاي الكلي منجر به افزايش فشار خون و بروز بيمارينارسايي احتقاني قلب مي شود.  با اينكا بنظر مي رسد مصرف الكل در حد متوسط شانسبيماري كرونر قلب را كاهش مي دهد ، بعلت عوارض بيشمار الكل توصيه  نمي شود كه افرادمصرف الكل را شروع ويا ميزان آن را افزايش دهند.
در دسترسي به امكانات در اقشار مختلف مردم نابرابري وجود دارد. در نواحي محرومميزان بيماري قلبي بيشتر است ، در عوض درمان و مراقبت در نواحي ثروتمند بيشتر استبايد با علل ريشه اي تهديد كننده سلامت از جمله فقر مبارزه كرد. بايد براي افرادكار با دستمزد مناسب فراهم شود. براي كساني كه مي خواهند سيگار را ترك كنند ،امكانات درماني فراهم شود.
كيفيت درد قلبي
معمولا درد قلبي در افراد به صورتدرد مبهم يا احساس فشار ، سنگيني ، سفتي ، فشردگي يا خفگي بيان مي‌شود تا درد واضحو اغلب بصورت احساس ناراحتي است تا درد. و در صورت شديد بودن بيمار درد را بصورتخرد كننده ، فشارنده و له كننده توصيف مي‌كند كه نفس فرد را تنگ كرده و او را ازادامه فعاليت باز مي‌دارد.
كيفيت اين درد بيشتر فشارنده است تا سوزشي يا تيز. بنابراين در كساني كه دچاردردهاي سوزشي قلب مي‌شوند (بويژه وقتي اندازه محل درد از حد يك سكه تجاوز نمي‌كند)،بايد به فكر علل ديگري براي درد بود.
البته اينگونه دردها نيز ممكن است منشا قلبي داشته باشند ولي نشانه ايسكمي (كاهشخونرساني بافت قلب) نمي‌باشند. معمولا دردهاي قلبي با فعاليت بدني و يا تغيير حالاتروحي و رواني (از جمله استرسهاي ناگهاني) ، سرما ، غذا يا تركيبي از اين عواملتسريع و تشديد مي‌شود و با استراحت تسكين مي‌يابد.
البته بسياري از حملات با اين الگوها هماهنگي ندارد. مدت اين دردها نيز از ۵دقيقه تا ۳۰ دقيقه متغير است. در صورتيكه درد قلبي از نيم ساعت بيشتر به طولبينجامد احتمال سكته قلبي در فرد مبتلا به شدت افزايش مي‌يابد.
محل دردقلبي
معمولاً اين درد در ناحيه جناغ سينه (قسمت پاييني آن) يا سمت چپ قفسه سينهاحساس مي‌شود اما درد ساير قسمتهاي سينه نيز ممكن است مربوط به قلب باشد. ولي ممكناست به ساير قسمتها نيز انتشار داشته باشد.
گاه اين درد به بالاي‌ شكم‌ راه مي‌يابد و فرد تصور مي‌كند دچار سوءهاضمه شدهاست و گاه به‌ آرواره‌ يا زير چانه ، گردن ‌، پشت و بين‌ دو كتف‌ يا بازوها (بويژهدست چپ) نيز تير مي‌كشد. مورد اخير (انتشار به دست چپ) حالتي نسبتاً اختصاصي بوده وبايد فرد را نسبت به قلبي بودن منشا درد آگاه سازد.
علايم‌ شايع همراه دردقلبي‌
معمولا حمله قلبي با علائمي مانند احساس‌ نزديكي‌ مرگ‌ ، تعريق‌ سرد ،تهوع‌ و استفراغ ، احساس‌ خفگي ، تنگي‌ نفس ، ضعف‌ و منگي همراه است
علل درد قلبي
علت درد قلبي در درجه اول كاهش خونرساني به بافت عضلاني قلبمي‌باشد. به طوري كه عروق قلب نتوانند جوابگوي نياز قلب به اكسيژن و مواد غذاييباشند. اين امر در چند حالت ايجاد مي‌شود اما شايد دو سه مورد آن از بقيه مهمترباشند كه بسته‌ شدن‌ نسبي‌ يا كامل‌ سرخرگ‌هاي‌ قلب‌ توسط‌ لخته‌ خون ‌، گرفتگي‌ ياانقباض‌ عروقي و اختلال‌ شديد در ضربان‌ قلب‌ از آن جمله‌اند.
گاهي عروق قلبي بتدريج دچار گرفتگي مي‌شوند و حالتي ايجاد مي‌شود كه گويي رسوباتخاصي رگ را مسدود مي‌سازند. اگر اين انسداد تدريجي از مرز ۷۰% بگذرد، رگهاي در حالتفعاليت نمي‌توانند تكافوي نياز قلب را بدهند و فرد دچار درد مي‌شود. به اين نوع دردقلبي آنژين پايدار يا دردي كه ناشي از مقدار خاصي فعاليت است، مي‌گويند. اين افراددچار تنگي مشخصي از يك ، دو يا سه رگ قلبي هستند و وضعيتشان در طول ماهها و سالهاتثبيت شده است.
رسوبات داخلي رگها كه باعث تنگي آنها مي‌شود (و به آنها پلاكهايآترواسكروتيك نيز مي‌گويند) در برخي موارد موجب تشكيل لخته شده و انسدادناگهاني وكامل سرخرگ قلبي اتفاق مي‌افتد. حال بسته به اينكه اين لخته به سرعت رفع شود ياپابرجا بماند فرد را دچار آنژين ناپايدار (كه مردم به آن سكته ناقص مي‌گويند) و ياسكته قلبي مي‌كند. در اين حالت فرد به طور ناگهان دچار درد قلبي مي‌شود و اين دردچندان با استفاده از قرصهاي زير زباني بهبود نمي‌يابد. در حالت ديگر رگهاي قلبي فرددچار انقباض مي‌شود و درد قلبي خاصي در حالت استراحت يا حتي در خواب براي فرد ايجادمي‌نمايد
عوامل خطرآفرين قلب
هر كسي ممكن است دچار درد قلبي بشود ولي دردي كه توصيف آنبيان شد، بيشتر در كساني كه ريسك فاكتورها يا عوامل خطر ساز تنگي‌ها و انسداد عروققلبي را داشته باشند بروز پيدا مي‌كند.
اين عوامل به طور خلاصه عبارتند از: جنس مذكر ، چاقي و وزن بالا ، فشار خون بالا، چربي خون بالا (بالا بودن‌ سطح‌ كلسترول‌ بد خون‌، يا پايين‌ بودن‌ سطح‌ كلسترول‌خوب‌ خون)‌ ، ديابت‌ ، استرس و فشارهاي روحي و رواني ، داشتن سابقه خانوادگيبيماري‌ سرخرگ‌هاي‌ قلب و ‌سكته قلبي ، رژيم‌ غذايي‌ پر از چربي‌هاي‌ اشباع‌ شده‌ ،نداشتن‌ فعاليت بدني‌ كافي (بي‌تحركي آفت قلب است) و كشيدن سيگار.
در گذشته‌اي نه چندان دور سكته قلبي و دردهاي مربوط به قلب بيشتر در افراد مسن ونهايتاً ميانسال بروز پيدا مي‌كرد اما امروزه سن بروز چنين دردهايي بسيار پايينآمده و متاسفانه برخي افراد در سنين جواني درد قلبي و گاه سكته قلبي را تجربهمي‌كنند.
تشخيص
در اورژانس در وهله اول يك نوار قلب از بيمار گرفته مي‌شود. اگر نوارقلب تغييراتي به نفع كاهش خونرساني قلب داشت، معمولاً فرد در بخش‌ مراقبت‌هاي‌ويژه‌ قلبي‌ (سي‌سي‌يو) بستري مي‌شود. در غير اين صورت ، پزشك با توجه به معاينات وشرح حال بيمار تصميم خواهد گرفت كه فرد نياز به بستري شدن دارد يا خير.
به‌هنگام‌ بستري‌ شدن‌ در بيمارستان ، بررسيهاي‌ تشخيصي‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ نوار قلب‌ ، ((اسكن پرفيوژرن ميوكارد (اسكن قلب)|اسكن‌ راديواكتيو با تكنسيم‌ ۹۹))،آنژيوگرافي‌ (عكسبرداري‌ از رگ‌ها با اشعه‌ ايكس‌ به‌ كمك‌ تزريق‌ ماده‌ حاجب‌درون‌ آنها) و اندازه‌گيري‌ آنزيم‌هايي‌ كه‌ از عضله‌ قلب‌ آسيب‌ ديده‌ به‌ درون‌خون‌ آزاد مي‌شود، باشد.
اقدامات درماني اوليه
اگر كسي به طور ناگهاني دچار درد قلبي بشود، در هر صورتبهتر است دراز بكشد و فعاليت خود را قطع كند و استراحت مطلق داشته باشد.
اگر درد ادامه پيدا كند و منشا گوارشي يا تنفسي نتوان براي آن در نظر گرفت، بهتراست در صورت داشتن قرص زير زباني نيتروگليسيرين يك يا چند عدد از آن تا زمان قطعدرد استفاده شود و بيمار به سرعت به اورژانس قلب ارجاع داده شود. اگر هرگونه‌علامتي‌ از حمله‌ قلبي‌ را داريد، فوراً كمك‌ پزشكي‌ بخواهيد.
توجه‌ داشته‌ باشيد كه‌ داروهاي‌ حل‌كننده‌ لخته‌ تنها در ساعات‌ اوليه‌ حمله‌مؤثر خواهند بود. اگر فردي‌ كه‌ دچار حمله‌ قلبي‌ شده‌ است‌ بي‌هوش‌ است‌ يا دچارايست قلبي شده و نفس‌ نمي‌كشد، فوراً تنفس‌ دهان‌ به‌ دهان‌ را شروع‌ كنيد. اگرضربان‌ قلب‌ وجود ندارد، ماساژ قلبي‌ بدهيد. تا زماني‌ كه‌ كمك‌ نرسيده‌ باشدعمليات‌ احيا را ادامه‌ دهيد.
در مواردي كه دردهاي قلبي به صورت مزمن در آمدهباشد، بيمار با وضعيت خود آشنايي كافي دارد و داروهاي لازم را براي كنترل چنيندردهايي در اختيار دارد. و معمولاً نيز چنين دردهايي آنقدر ادامه پيدا نمي‌كنند كهفرد را از ادامه كار بازدارند. فقط لازم است فرد رعايت حال خود را بكند و در صورتبروز درد داروهاي اورژانسي خود را استفاده نمايد. البته بايد به كيفيت يا كميت دردخود توجه كند و شايد بهتر باشد كه به پزشك مراجعه نمايد
اقدامات درماني دربيمارستان
اكسيژن‌
داروهايي‌ كه‌ به‌ سرعت‌ لخته‌هاي‌ خون‌ را حل‌ مي‌كنند(بايد در عرض‌ ۳-۱ ساعت‌ از زمان‌ بروز حمله‌ داده‌ شوند).
داروهاي‌ ضددرد
داروهاي‌ ضد بي‌نظمي‌ قلب‌ و داروهاي‌ ضد آنژين‌ صدري‌ ، مثل‌مسدودكننده‌هاي‌ بتا آدرنرژيك‌ يا مسدودكننده‌هاي‌ كانال‌ كلسيمي‌، براي‌ پايداركردن‌ نامنظمي‌ ضربان‌ قلب‌
داروهاي‌ ضد انعقاد براي‌ جلوگيري‌ از تشكيل‌ لخته‌خون‌
نيتروگليسيرين‌ براي‌ گشاد كردن‌ سرخرگ‌ها و افزايش‌ خونرساني‌قلب‌
داروي‌ ديژيتال‌ براي‌ تقويت‌ انقباضات‌ عضله‌ قلب‌ و پايدار كردن‌ ضربان‌قلب‌
امكان‌ دارد براي‌ به‌ كار انداختن‌ قلب‌ نياز به‌ تحريك‌ الكتريكي‌ وجودداشته‌ باشد.
شايد جراحي‌ (كار گذاشتن‌ دستگاه‌ ضربان‌ساز ، آنژيوپلاستي‌ بابادكنك‌ كوچك‌ ، يا جراحي‌ باي‌پاس‌ سرخرگ‌هاي‌ قلب‌)
پيشگيري‌
حتي‌المقدوراجتناب‌ يا كنترل‌ عوامل‌ خطر
رژيم‌ غذايي‌ كم‌چرب‌ (چربي‌ بايد كمتر از ۲۰% كل‌كالري‌ دريافتي‌ را تأمين‌ كند) و پر فيبر
علل غير قلبي درد سينه
دردهايديگري كه ممكن است با درد قلبي اشتباه شوند شامل دردهاي ناشي از دستگاه تنفسي ،دستگاه گوارشي ، دستگاه عضلاني اسكلتي و حتي پوست هستند. دردهاي ريوي با سرفه كردنو تنفس كردن تشديد پيدا مي‌كنند و در صورت پرسش ، فرد سابقه‌ عفونت مجاري تنفسي وترشح بيش از اندازه مجاري تنفسي را ذكر مي‌كند.
كساني كه دچار ترشح بيش از اندازه اسيد معده هستند با مشكل خود آشنايي دارند ومي‌دانند كه درد آنها بيشتر بعد از مصرف غذاهاي تحريك كننده يا نفاخ ايجادمي‌شود.
از سوي ديگر مصرف آنتي اسيد و ساير داروهاي مشابه درد آنها را تخفيف مي‌دهددردهاي عضلاني اسكلتي نيز با آسيبهاي اين اندامها يا سرما خوردن عضلات بين دنده‌ايهمراه است. زونا نيز از بيماريهاي نسبتاً شايعي است كه اگر بر اثر آن درد قفسه سينهبروز پيدا كند، ممكن است پزشك را به اشتباه به سوي درد‌هاي قلبي گمراه كند.
عللكم اهميت درد سينه
در زنان جوان به ندرت دردهاي قلبي منشا ايسكميك (كاهشخونرساني) دارند. در اين موارد معمولا معاينه و نوار قلب چيز خاصي را نشان نمي‌دهداين موارد بيشتر در اثر آشفتگيهاي رواني و وجود بيماري خفيف دريچه‌اي به نامپرولاپس دريچه ميترال ممكن است ايجاد شده باشد و تجويز آرامبخش يا داروي ايندرالبهترين كمك را به بيمار خواهد كرد. البته اطمينان دادن به بيمار و همراهان او نيزدر تخفيف درد ايشان بسيار موثر خواهد بود.
علل اورژانسي درد سينه
حالتهاي بسيار خطرناكي نيز گاه موجب درد قلبي مي‌شوندكه بايد با دقت فراوان آنها را مد نظر داشت. يكي از اين حالتها پاره شدن حاد آئورتاست كه درد سينه و تند شدن تعداد تنفس و نبض را موجب مي‌شود و در صورتي كه اقدامفوري به عمل نيايد، بيمار فوت خواهد شد. از علل جدي ديگر غير از سكته قلبي ،پنوموتوراكس ، پريكارديت حاد و … است.
وزن‌ خود را در حد مطلوب‌ نگاه‌ داريد.
اثرات ورزش بر بيماري هاي قلبي
يكي از علل اصلي و مهم مرگ ومير در جهان (خصوصا در كشورهاي جهان سوم و از جمله ايران) بيماري هاي قلبي و سكته قلبي استسكته قلبي در اثر تنگي شديد و انسداد عروق تغذيه كننده عضله قلب (عروق كرونر) بهوجود مي آيد.
علت اصلي و مهم تنگي و انسداد عروق كرونر قلب، سفت و سخت شدن جدار عروق كرونر ياتصلب شرائين است و عوامل موثر و مساعدكننده بيماري هاي عروق كرونر عبارتند ازافزايش چربي هاي مضر خون (LDL-VLDL) افزايش فشار خون، مصرف سيگار، عدم تحرك، بيماريقند، چاقي – فشارهاي رواني و ارث. تحقيقات و مطالعات نشان داده اند كه فعاليت هايبدني و ورزش مناسب و طولا ني مدت در پيشگيري از بيماري هاي قلبي دخالت دارد و ميزانمرگ و مير در اثر سكته قلبي در ميان ورزشكاران ۲۵ درصد كمتر از افراد غيرورزشكار وعادي مي باشد.
اثرات ورزش در كاهش بيماري هاي قلبي و عروقي:
۱– ورزش منظم و مداوم باعث افزايش قطر عروق كرونر قلب مي شود.
۲– ورزش باعثمي شود عضله قلب قوي شده و پمپاژ آن افزايش يابد.
۳– ميزان چربي هاي مضر خونكاهش مي يابد.
۴– در صورت تنگي در عروق كرونر اصلي قلب، عروق فرعي افزايش مييابد.
۵– فشار خون در افراد مبتلا  به افزايش فشار خون (tension Hyper) كاهش مييابد.
۶– تعداد ضربان قلب در حالت استراحت كاهش مي يابد.
نكات بسيار مهمورزشي در
بيماران قلبي:
۱– بهترين ورزش پياده روي است. ابتدا با ۲ تا ۵ دقيقه شروع كرده و سپس روزانه يكتا ۲ دقيقه به آن اضافه كنيد تا به ۳۰ تا ۴۵ دقيقه برسد.
۲– شدت ورزش به حديباشد كه دچار احساس تنگي نفس، خستگي شديد، سرگيجه و درد سينه نشويد.
۳– از ورزشدر آب و هواي بسيار گرم و مرطوب پرهيز شود.
۴– هميشه بيماران قلبي نيتروگليسيرينزيرزباني همراه داشته باشند و در صورت بروز مشكل قلبي زيرزبان قرار دهند.
۵– ازانجام فعاليت هاي قدرتي (مانند وزنه برداري، هل دادن ماشين، شنا رفتن، دمبل زدن و…) جدا خودداري شود.
۶– در صورت بروز سرگيجه، تنگي نفس، درد سينه در هنگام ورزش يابعد از آن بلا فاصله به پزشك مراجعه شود.
۷– از خوردن غذاهاي چرب و سنگين و قهوهو كاكائو پرهيز شود.
۸– از شركت در ورزش هاي مسابقه اي كه فشار روحي و فيزيكيزيادي دارند اكيدا خودداري شود.
۹– در صورت ابتلا  به بيماري هاي شايع نظيرسرماخوردگي و غيره از انجام فعاليت هاي ورزشي تا بهبودي خودداري شود.
۱۰– از دوشگرفتن يا شنا كردن در آب سرد و گرم خودداري شود.
۱۱– بيماراني كه از داروهايضدانعقادي (مانند وارفاين، كومادين، آسپرين) استفاده مي كنند بايد از انجام فعاليتورزشي كه خطر خونريزي وجود دارد خودداري نمايند.
آيا استرس مي تواند حمله قلبي را موجب شود؟
استرس مي تواند موجب هيجان، افزايش فشارخون، خستگي، افسردگي، سر درد ميگرني،اختلالات تنفسي و عضلاني، مسايل جنسي، اشكال در خواب و ضايعات جلدي بشود.
ضمنا افراد دچار استرس فاقد زندگي توام با شادي و خوشحالي هستند. مطالعات زيادينشان داده است كه استرس علاوه بر افزايش توسعه عوارض AMI به ۲ تا ۳ برابر، طول مدتبستري شدن و درمان اين بيماران را در بخش هاي مراقبت ويژه نيز بيشتر مي كند وليهنوز پزشكان به فاكتورهاي رواني در تشخيص و درمان اين بيماران توجه خاصي مبذول نميدارند.
بسياري از محققين و متخصصين بيماري هاي قلب و عروق شرح داده اند كه استرس يكعامل خطرناك براي بيماري هاي عروق كرونر از راه ايجاد آترواسكلرز مي باشد. علاوه براين استرس مي تواند از راه اسپاسم عروق كرونر و فعال كردن سيستم آدرنرژيك توسعه AMI را به ۲ برابر افزايش دهد كه اين عمل استرس به عنوان يك فاكتور مستقل به حساب ميآيد.
بسياري از كلينسين ها به اين موضوع توجه ندارند كه فاكتورهاي رواني و استرس درتشخيص و درمان بيماري AMI دخالت دارند و حتي نسبت استرس يا اختلالات رواني مانندهيجان، افسردگي يا مجموعه آن دو بيماري AMI بسيار بالا بوده و حتي تا ۸۵ درصد ميرسد.
تغذيه در بيماران قلبي بايد چگونه باشد :
رژيم غذايي
۲۵ميليگرم افزايش در كلسترول رژيم غذايي كلسترول خون را ۱ واحدبالا ميبرد و افزايش كلسترول خون منجر به بروز بيماريهاي قلبي عروقي ميشود.موادغذايي حاوي كلسترول بالا ،كلسترول خون و LDL را بالا ميبرند،اما به مقدار كمتر ازچربي اشباع.بطوري كه غذاهاي پر از چربي اشباع ۴ برابر غذاهاي پر از كلسترول، چربيخون را بالا ميبرند.
بعضي افراد به كلسترول رژيم زياد پاسخ ميدهند (HYPERRESPONDER) يعني با خوردنغذاهاي پر كلسترول ، كلسترول خونشان بالا ميرود ولي بعضي افراد كم پاسخ نميدهند (HYPORESPONDER)، يعني بعد از خوردن غذاهاي پركلسترول،كلسترول خونشان تغييرينميكند.
حذف كامل كلسترول از رژيم غذايي خطرناك است؛از جمله باعث كاهش كولين و اختلالكار كبد مي شود.با اين حال توصيه مي شود روزانه كمتر از ۳۰۰ ميليگرم كلسترول دريافتشود.
منابع غذايي كلسترول:
– 
زرده تخم مرغ:
زرده تخم مرغ غني از كلسترول است و در افرادي كه ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبيرا دارند بايد به ۳ تا در هفته محدود شود.ضمن اينكه حاوي لسيتين است كه چربي خون راپايين مي آورد.سفيده تخم مرغ غني از پروتئين (با امتياز ۱۰۰) است و نبايد محدودشود.
– 
كره :
كره حيواني چربي اشباع است و حاوي كلسترول هم هست و دو فاكتورخطر دارد.
كره گياهي (مارگارين) چربي اشباع است و كلسترول ندارد،ولي حاوي اسيد هاي چربترانس است كه فاكتور خطر بيماريهاي قلبي و سرطان است. در كل كره هاي گياهي نرم كهكمترين اسيد هاي چرب ترانس را دارا هستند نسبت به كره هاي حيواني ارجحيتدارند.
– 
روغن حيواني:
اين نوع روغن هم چربي اشباع و هم كلسترول بالايي دارد و در بيماران قلبي توصيهنميشود.
– 
گوشت و امعاء و احشاء:
– 
جگر :
پروتئين آن بالاترولي چربي آن پايين تراز گوشت قرمز است .
۳برابر گوشت قرمزآهن دارد و غني از VIT Aو VIT B12 است.كلسترول آن بالاتر از گوشت است.
– 
دل وقلوه(قلب و كليه):
پروتئين و چربي شبيه به گوشت دارد،كلسترول قلوه بالاتر از دل و گوشت و شبيه بهجگر است.آهن آن بيشتر از گوشت است.
– 
سيرابي و شيردان:
چربي آن در مقايسه با گوشت قرمز به ويژه گوشت گوسفند كمتر و مشا به گوشت كم چرباست.پروتئين آن برابر با گوشت قرمز و سفيد است.كلسترول آن از دل و قلوه و جگر پايينتر است.مصرف آن ۴-۳ بار در ماه همراه با نان يا برنج اشكال ندارد.
در افرادي كههايپرليپيدمي دارند مصرف جگر و امعا و احشا به يك بار در ماه محدود ميشود
روغن‌هاي اشباع شده، روغن جامد حيواني، كره، روغن جامد نباتي و چربي‌هاي همراهبا گوشت، خطرسازترين عامل براي بيماران قلبي هستند.
چربي‌هاي اشباع شده به علت رسوب در ديواره عروق باعث تشديد بيماري‌هاي قلبي ميشوند.
افراد مبتلا به بيماري قلبي از خوردن سوسيس و كالباس ، شيريني‌هاي پرچرب، سس‌هاو كباب‌هاي كوبيده پرچربي پرهيز كنند.
مصرف لبنيات كم چرب و نان سبوس دار كه حاوي مقادير زيادي ويتامين B بوده و باعثكاهش چربي خون اين بيماران مي شود بهترين روغن براي مصرف به خصوص در افراد مبتلا بهبيماري‌هاي قلب وعروق، روغن مايع ذرت و آفتابگردان است.
مهمترين علت مصرف زياد روغن جامد ناآگاهي مصرف‌كنندگان از مضرات آن، اقتصاديبودن و بهره‌مندي روغن‌هاي نباتي و جامد از يارانه‌هاي دولتي مي باشد.علت عمده جامدكردن و هيدروژنه كردن روغن‌هاي مايع، گرايش مصرف‌كنندگان به استفاده از روغن جامد،پايداري اين نوع روغن در مقابل عوامل محيطي و سهولت در حمل و نقل آن مي‌باشد.
در سالهاي اخير تمام كارخانه‌هاي توليدكننده مواد غذايي موظف شده‌اند موادتشكيل‌دهنده و ميزان انرژي و كالري هر ماده را بر روي آن حك كنند تا افرادي كه دچارمشكل چربي خون يا بيماري قلبي هستند، از تركيبات آن آگاه باشند. :
 در فرايند جامدكردن روغن، اسيدهاي چرب با هيدروژن اشباع مي‌شود كه اين اسيدهابراي سلامتي مضر بوده و همچنين در اين فرايند تركيب‌هاي غيرعادي ديگري به‌ناماسيدهاي چرب ترانس بوجود مي‌آيد كه آن هم مضراست چربي ترانس موجود در روغن جامدباعث افزايش چربي بدخون و كاهش چربي خوب خون شده و كلسترول خون را بالا مي‌برد كهافزايش آن براي قلب بسيار مضر است.
در عوض بايد روغن‌هاي كلزا(كانولا)، سويا، زيتون، بادام و آفتابگردان جايگزينآنها شوند.
روغن مايع به دليل اينكه حاوي اسيدهاي چرب غيراشباع فراوان و فاقد كلسترول استبر روغن جامد برتري دارد چرا كه روغن جامد هيدروژنه كه ميزان اسيدهاي چرب اشباع آنبيش از ‪ ۲۵درصد و اسيدهاي چرب ترانس آن بيش از ده درصد باشد، خطر ابتلا به امراضقلبي و عروقي را افزايش مي‌دهد.
مصرف ماهي، زيتون و مغز گردو، بادام، حاوي روغن با كيفيت مطلوب هستند و روغنماهي به دليل دارا بودن اسيدهاي چرب امگا ‪۳و روغن زيتون و روغن دانه انگور و گردوبه دليل دارا بودن اسيد اولئيك فراوان باعث كاهش كلسترول بد (‪ (LDLخون مي‌شود وبراي سلامت قلب و عروق مفيد است.
حتي‌الامكان از مصرف غذاهاي سرخ كرده خودداريشود و در صورت لزوم از روغن مخصوص سرخ كردن استفاده گردد.
روغن مايع مخصوص سرخ كردني درمقابل حرارت پايدار است، اين موضوع به‌آن معني نيستكه از اين نوع روغن چندين بار مي‌توان براي سرخ كردن استفاده كرد.
، يكي از راههاي نهادينه كردن مصرف روغن مايع بين آحاد مردم توزيع روغن مايعيارانه‌اي به جاي روغن جامد است.
مصرف‌كنندگان بايد  تا حد امكان از روغن مايعكه فاقد اسيدهاي‌چرب اشباع شده و ايزومر ترانس است استفاده كنند.: غذاهايي مانندسيب زميني سرخ‌شده و مرغ سوخاري كه متاسفانه در بين مردم بيشترين تقاضا را دارد،سرشار از چربي‌هاي ترانس بوده و براي سلامتي بدن بسيار مضر است.
هنگام سرخ كردن مواد غذايي با روغن مايع يا ساير روغن‌ها، حرارت نبايد از ‪ ۱۷۰درجه سانتي‌گراد تجاوز كند، زيرا حرارت زياد موجب دود كردن و سوختن روغن و تغييرتركيب شيميايي و در نتيجه سرطان‌زايي آن مي‌شود.
نصب برچسب ميزان ترانس روي بستهروغن‌هاي جامد مي‌تواند به‌منزله هشداري جهت كنترل مصرف اين نوع روغن‌هابشمار روداين طرز تفكر كه روغن جامد و به ويژه حيواني هيچ ضرري براي سلامتي بدن ندارد كاملااشتباه است و در دراز مدت باعث بروز سكته‌هاي مغزي و قلبي مي‌شود..
منبع : alih.lums.ac
امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها