اطلاعات خوزستان

لیست دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی اهواز- استان خوزستان

جنسیتنامنوعناحیهآدرستلفن
پسرانهآزادگانعادی-دولتی۱جاده گلستان روبروى فرهنگ شهر۳۳۲۲۷۴۶
پسرانهشهدائعادی-دولتی۱امانیه خ دکترفاطمی روبروى مقرنیروى انتظامی۳۳۳۱۲۳۸ ۳۳۳۰۸۸۱
پسرانهشهیدبهزادبراتیعادی-دولتی۱خ انقلاب خیابان ولی عصر(عج )۳۷۷۲۵۶۳
پسرانهشهیدبهشتیعادی-دولتی۱کوى انقلاب خ اسلامی بین کیان وشیخ بهائ۳۷۷۴۷۶۲ ۳۷۸۳۰۹۳
پسرانهبهارستانعادی-دولتی۱جاده گلستان کوى ۲۲بهمن۳۳۴۴۹۵۰
پسرانهمیثاقعادی-دولتی۱گلستان۱۱۰۰۰۰۰۰
پسرانهجمارانعادی-دولتی۱فلکه بزرگ گلستان (کارگر)روبروى فرهنگ شهر۳۳۴۳۳۴۸
دخترانهزاهدهعادی-دولتی۱امانیه خ بوعلی جنب راهنمائی۳۳۳۱۷۱۰
دخترانهحضرت زهرا(س )عادی-دولتی۱امانیه کوى بهمن پ ۲۲۳۳۳۰۴۵۴
دخترانهحضرت معصومه (س )عادی-دولتی۱خشایارناصرخسروجنوبی جنب مدرسه هاحر۷۴۸۳۳
دخترانهحضرت نرجس (س )عادی-دولتی۱امانیه خ بوعلی جنب راهنمائی۳۳۳۱۷۱۰
دخترانهزاهدهعادی-دولتی۱جاده اهوازخرمشهرشهرک بیت المقدس (نورد )۳۳۹۳۸۵۱
دخترانهحضرت فاطمه (س )عادی-دولتی۱فرهنگ شهرمنازل کشاورزى۳۳۴۱۰۹۹
دخترانهبهارعادی-دولتی۱فرهنگ شهرمنازل کشاورزى۳۳۴۱۰۹۹
دخترانهبهارعادی-دولتی۱شهرک رزمندگان پشت مسجد۳۳۹۲۸۴۵
دخترانهمحدثهعادی-دولتی۱گلستان۳۳۴۷۹۵۵
دخترانهمهرعادی-دولتی۱گلستان۳۳۴۷۹۵۵
دخترانهفروغعادی-دولتی۱اهوازگلستان۳۳۵۳۵۳۶۳
دخترانهفردوسیعادی-دولتی۱اهوازجاده گلستان پردیس۲۲۲۲۲۲۲
دخترانهپردیسعادی-دولتی۱جاده اهوازخرمشهرشهرک بیت المقدس (نورد )۳۳۹۳۸۵۱
دخترانهخجستهعادی-دولتی۱اهواز
پسرانهپویاغیردولتی۱کوى تختی خ خرم جنب اداره کل آوپ خوزستان۳۳۳۵۷۷۷
پسرانهصادقغیردولتی۱شهرک دانشگاه خ اصلی۳۳۲۳۳۰۵
پسرانهدانشگاهغیردولتی۱اهوازاتوبان گلستان کوى استادان۳۳۶۴۸۲۰
پسرانهامام علی (ع )غیردولتی۱گلستان فرهنگ شهرخیابان ۱۰رشد۳۳۴۵۱۱۳
پسرانهتوسعهغیردولتی۱گلستان خیابان اسفند۳۳۴۲۱۶۰
پسرانهمهرمعلمغیردولتی۱گلستان خیابان فروردین روبروى بانک صادرات۳۳۲۹۲۲۵
پسرانهخیامغیردولتی۱اهوازبلوارگلستان نرسیده به فلکه فرهنگ شهرخ ۱۴۳۳۲۷۰۴۷
پسرانهبسوى نورغیردولتی۱اهوازخیابان پیشاهنگی۳۳۳۵۵۳۰
پسرانهدانشجوغیردولتی۱اهواز۳۳۲۸۵۶۲
پسرانهنویدصادقینغیردولتی۱اهواز۴۵۵۶۳۳۶۶
دخترانهعلومغیردولتی۱پیچ گلستان خ همدان۳۳۲۶۶۶۵
دخترانهدانشگاهغیردولتی۱گلستان مجتمع آموزشی دانشگاه۳۳۶۱۵۲۹
دخترانهعلوم (بزرگسالان )غیردولتی۱پیج گلستان خ همدان۳۳۲۶۶۶۵
دخترانهمیعادغیردولتی۱امانیه خیابان سقراطشرقی۳۳۳۰۴۵۲
پسرانهآزادگان ۱عادی-دولتی۲کوى ملت فاز ۳روبروى پارک۴۴۶۴۵۰۸
پسرانهفردوسی ۱عادی-دولتی۲ملی راه خ فرشید ۲۴۴۳۵۰۲۵
پسرانهابوذرعادی-دولتی۲کوى ابوذرانتهاى خ اول۲۲۴۴۵۱۳
پسرانهمجیدخیاط ۱عادی-دولتی۲زیتون کارگرى خ پشت ترمینال۲۲۴۵۲۱۲ ۲۲۵۵۰۹۷
پسرانهآزادگان ۲عادی-دولتی۲کوى ملت فاز ۳روبروى پارک۴۴۶۴۵۰۸
پسرانهتندگویانعادی-دولتی۲شهرک نفت فاز ۱۹۲۶۳۲۲۱
پسرانهجمارانعادی-دولتی۲کوى ابوذرخ ۱۴۲۲۴۰۰۸۸
پسرانهشهیدرجاییعادی-دولتی۲کوى شهیدباهنر۲۲۷۶۲۰۰
پسرانهپیشتازانعادی-دولتی۲کوى نبوت خیابان الوندجنب پیش دانشگاهی اقبال۲۲۷۹۹۱۰
پسرانهشهیدعدنان مقدمعادی-دولتی۲روستاى نزهه جاده ماهشهر
پسرانهشهیدبهشتیعادی-دولتی۲زرگان جنب پل هوایی۴۴۶۱۲۲۶
پسرانهشیخ مفیدعادی-دولتی۲روستاى غیزانیه
پسرانهفرهنگیانعادی-دولتی۲زیتون کارمندى جنب هنرستان فتح المبین۴۴۴۴۳۰۰
پسرانهامتحانات متفرقه (متوسطه )عادی-دولتی۲اهواز
دخترانهآئین روشن ۱عادی-دولتی۲ابتداى منبع آب۲۲۴۰۱۸۰
دخترانهاسمائ ۱عادی-دولتی۲کارون روبروى شرکت لوله سازى۲۲۴۰۹۵۳
دخترانهجنتعادی-دولتی۲ملی راه بلوارتوحیدنبش خ فیاض۴۴۳۳۸۳۷
دخترانهدوشهیدسالارىعادی-دولتی۲زیتون کارگرى روبروى مسجدحجت۲۲۴۲۹۶۸
دخترانهفجرعادی-دولتی۲انتهاى لین ۸حصیرآباد۲۲۴۰۰۸۶
دخترانهحضرت فاطمهعادی-دولتی۲کوى فدائیان اسلام روبروى ترمینال۴۴۴۶۴۶۳
دخترانهمعصومیهعادی-دولتی۲شهرک نفت فاز ۵۹۲۶۴۳۵۰
دخترانهعلامه حلیعادی-دولتی۲سلطان منش خ لاله۴۴۵۱۸۸۱
دخترانهدکترباهنرعادی-دولتی۲کوى باهنر۲۲۷۴۰۴۸
دخترانهشهیدتوکلیعادی-دولتی۲سپیدارپشت پمپ بنزین۲۲۷۰۲۰۹
دخترانهحضرت آمنه ۱عادی-دولتی۲کوى ملت فاز ۳۴۴۶۴۴۷۲
دخترانهحضرت آمنه (۲)عادی-دولتی۲کوى ملت فاز ۳۴۴۶۴۴۷۲
دخترانهساجدهعادی-دولتی۲روستاى غیزانیه
دخترانهامتحانات متفرقه (متوسطه )عادی-دولتی۲اهواز
پسرانهپسرانه امام حسین ۱غیردولتی۲زیتون کارمندى خ شهیدجهانگیرى بین زمزم وزمردپ ۹۰۲۹۰۷۷۷۰
پسرانهشهداى صنعت نفت ۱غیردولتی۲شهرک نفت فاز ۴۹۲۶۳۱۰۵
پسرانهفارابی ۱غیردولتی۲کوى ملت خ کارون۴۴۶۱۴۷۳
پسرانهکاشف ۱غیردولتی۲کوى ملت فاز ۳۴۴۶۸۶۶۶
پسرانهشهداى ملی حفارى ۲غیردولتی۲ملی حفارى۴۴۵۸۰۹۱
پسرانهالبرزغیردولتی۲زیتون کارمندى۴۴۴۰۳۱۲
پسرانهحضرت مهدى (عج )غیردولتی۲باهنرمنطقه ۳خ ۵پلاک ۱۲۲۷۳۷۳۳
پسرانهحضرت امام رضا(ع )غیردولتی۲سلطان منش خ نبوت۲۲۵۵۴۲۳
پسرانهدبیرستان بزرگسالان نظام جدیدکاشفغیردولتی۲کوى ملت فاز ۳۴۴۶۸۶۶۶
پسرانهامیرکبیرغیردولتی۲زیتون کارمندى خ فردوس بین زیتون وزمزم پ ۹۸۴۴۴۵۳۴۵
پسرانهمالک اشترغیردولتی۲باهنرمنطقه ۷۲۲۷۲۹۰۹
پسرانهنورهدایتغیردولتی۲زیتون کارمندى خ جهانگیرى نبش زمردپ ۹۰۴۴۴۱۰۸۳
پسرانهایرانغیردولتی۲کوى ملت فازیک خ شیخ نبهان پ ۸۱۴۴۶۷۰۲۵
پسرانهکمال الملکغیردولتی۲کوى ملت خ ۳عامرى پ ۵۷۴۴۷۰۸۸۹
پسرانهدهخداغیردولتی۲زیتون کارمندى خ کمیل نبش پارک زیتون پلاک ۷۰۴۴۵۸۱۶۱
پسرانهنواندیشغیردولتی۲زیتون کارمندى خ فتاح بین زمزم وزمرد۴۴۴۰۳۳۶
پسرانهحجت (عج )غیردولتی۲شهرک ملی حفارى خ فتح ۹پ ۸۶۴۴۵۱۷۶۱
پسرانهبزرگسالان مالک اشترغیردولتی۲باهنرمنطقه ۷۲۲۷۲۹۰۹
پسرانهبزرگسالان نواندیشغیردولتی۲زیتون کارمندى خ فتاح بین زمزم وزمرد۴۴۴۰۳۳۶
پسرانهبزرگسالان حجت (عج )غیردولتی۲شهرک ملی حفارى خ فتح ۹پ ۸۶۴۴۵۸۴۰۸
پسرانهمهرآراغیردولتی۲کوى ملت خ ۵بلوارپ ۴۶۲۲۴۷۳۳۷
پسرانهبزرگسالان ایرانغیردولتی۲کوى ملت فازیک خ شیخ نبهان پ ۸۱۴۴۶۷۰۲۵
دخترانهخوارزمی ۱غیردولتی۲زیتون کارمندى خ فروغ بین زاهدومناطق پ ۱۴۶۴۴۵۲۹۰۶
دخترانهدخترانه شهداى صنعت نفت ۲غیردولتی۲شهرک نفت فاز ۳۹۲۶۲۶۶۳
دخترانهعرفان ۱غیردولتی۲کوى ملت خ ۲۰اقبال۴۴۵۵۹۹۹
دخترانهدخترانه امام حسین ۲غیردولتی۲صنایع فولاد۲۲۸۴۱۰۳
دخترانهدخترانه شهداى ملی حفارى ۱غیردولتی۲ملی حفارى شهرک قائم۴۴۵۸۰۹۱
دخترانهفروغ دانشغیردولتی۲کوى ملت خ شیخ نبهان پ ۳۱۴۴۷۰۹۸۰
دخترانهطلیعهغیردولتی۲باهنرمنطقه ۷خ اول۲۲۷۵۰۹۱
دخترانهشایستگان علمغیردولتی۲زیتون کارمندى خ شهیدعباسی بین زمردوزمزم۴۴۴۰۸۹۳
پسرانهپیش دانشگاهی خاتم النبیائعادی-دولتی۱جاده گلستان خیابان پاسگاه انتهاى فرهنگ شهر۳۳۲۳۹۰۰
دخترانهپیش دانشگاهی کوثرعادی-دولتی۱کوى تختی خ دز۳۳۳۱۹۴۱
دخترانهزاهدهعادی-دولتی۱فلکه بزرگ گلستان (کارگر )۳۳۴۳۳۴۸
پسرانهمرکزپیش دانشگاهی دانشگاهغیردولتی۱شهرک دانشگاه۳۳۶۴۸۲۰
پسرانهصادقغیردولتی۱شهرک دانشگاه خ اصلی۳۳۲۳۳۰۵
پسرانهمرکزپیش دانشگاهی پویاغیردولتی۱اهواز-امانیه خ ۸مترى۳۳۳۵۷۷۷
پسرانهپویاغیردولتی۱امانیه فلکه ساعت۳۳۳۲۱۹۰
پسرانهتوسعهغیردولتی۱اهواز۳۳۴۲۱۶۰
پسرانهبسوى نورغیردولتی۱اهوازخ پیش آهنگی۳۳۳۵۵۳۰
دخترانهپیش دانشگاهی میعادغیردولتی۱امانیه خ سقراطشرقی۳۳۳۰۴۵۲
دخترانهمرکزپیش دانشگاهی دانشگاهغیردولتی۱گلستان مجتمع آموزشی دانشگاه۳۳۶۱۵۲۹
پسرانهاقبال لاهورىعادی-دولتی۲کوى نبوت۲۲۷۴۵۲۷
پسرانهشهیدعدنان مقدمعادی-دولتی۲روستاى نزهه جاده ماهشهر
پسرانهامتحانات متفرقه(پیش دانشگاهی )عادی-دولتی۲اهواز
دخترانهفاطمیه ۱عادی-دولتی۲ملی راه خ فیاض۴۴۵۱۰۳۸
دخترانهساجدهعادی-دولتی۲روستاى غیزانیه
دخترانهفجرعادی-دولتی۲سپیدارروبروى بهداشت۲۲۸۴۵۰۰
دخترانهامتحانات متفرقه(پیش دانشگاهی )عادی-دولتی۲اهواز
پسرانهحضرت امام حسین (ع )غیردولتی۲زیتون کارمندى خ شهیدجهانگیرى بین زمزم وزمردپ ۹۰۲۹۰۷۷۷۰
پسرانهشهداى صنعت نفتغیردولتی۲شهرک نفت فاز ۴۹۲۶۳۱۰۵
پسرانهفارابیغیردولتی۲کوى ملت خ کارون۴۴۶۱۴۷۳
پسرانهکاشفغیردولتی۲کوى ملت فاز ۳۴۴۶۸۶۶۶
پسرانهامام رضا(ع )غیردولتی۲کوى سلطانی منش خ نبوت۲۲۵۵۴۲۳
پسرانهامیرکبیرغیردولتی۲زیتون کارمندى خ فردوس بین زیتون وزمزم پ ۹۸۴۴۴۵۳۴۵
پسرانهشهداى ملی حفارىغیردولتی۲ملی حفارى۴۴۵۸۰۹۱
پسرانهپیش دانشگاهی البرزغیردولتی۲زیتون کارمندى۴۴۴۰۳۱۲
پسرانهبزرگسالان نواندیشغیردولتی۲زیتون کارمندى خ فتاح بین زمزم وزمرد۴۴۴۰۳۳۶
پسرانهایرانغیردولتی۲کوى ملت بین فلکه عامرى ودانیال۴۴۷۱۰۲۰
پسرانهنورهدایتغیردولتی۲زیتون کارمندى خ جهانگیرى نبش زمردپ ۹۰۴۴۴۱۰۸۳
پسرانهبزرگسالان ایرانغیردولتی۲اهواز
پسرانهمهرآراغیردولتی۲اهواز
دخترانهشهداى صنعت نفتغیردولتی۲شهرک نفت فاز ۳۹۲۶۲۶۶۳
دخترانهعرفانغیردولتی۲کوى ملت خ ۲۰اقبال۴۴۵۵۹۹۹
دخترانهامام حسین (ع )غیردولتی۲صنایع فولاد۲۲۸۴۱۰۳
دخترانهشهداى ملی حفارىغیردولتی۲ملی حفارى شهرک قائم۴۴۵۸۰۹۱
دخترانهفروغ دانشغیردولتی۲کوى ملت خ شیخ نبهان پ ۳۱۴۴۷۰۰۴۴
دخترانهبزرگسالان خوارزمیغیردولتی۲زیتون کارمندى خ فروغ بین زاهدومناطق پ ۱۴۶۴۴۵۲۹۰۶
دخترانهطلیعهغیردولتی۲باهنرمنطقه ۷خ اول۲۲۷۵۰۹۱
دخترانهبزرگسالان فروغ دانشغیردولتی۲کوى ملت خ شیخ نبهان پ ۳۱۴۴۷۰۰۴۴
دخترانهشایستگان علمغیردولتی۲اهواززیتون کارمندى خ شهیدعباسی۴۴۴۰۰۰۱

مراکز پیش دانشگاهی اهواز

مراکز پیش دانشگاهی اهواز

مراکز پیش دانشگاهی اهواز

(4 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها