برنامه سینماهای اهواز و خوزستان

سینما نخل خرمشهر

سینما نخل خرمشهر

موقعیت مهدی  

موقعیت مهدی

امروز

(22 فروردین 1401)

 • 21:30

  دو


  25,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 10:00

  يک


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

 • 17:00

  يک


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

 • 21:30

  دو


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

چهارشنبه

(24 فروردین 1401)

 • 10:00

  يک


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

 • 17:00

  يک


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

 • 21:30

  دو


  25,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

روز صفر  

روز صفر

امروز

(22 فروردین 1401)

 • 23:00

  يک


  25,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 19:30

  دو


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

 • 23:00

  يک


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

چهارشنبه

(24 فروردین 1401)

 • 19:30

  دو


  25,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

 • 23:00

  يک


  25,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

سگ بند  

سگ بند

امروز

(22 فروردین 1401)

 • 21:00

  يک


  25,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 17:30

  دو


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

 • 21:00

  يک


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

چهارشنبه

(24 فروردین 1401)

 • 17:30

  دو


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

 • 21:00

  يک


  25,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

شادروان  

شادروان

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 19:00

  يک


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

چهارشنبه

(24 فروردین 1401)

 • 19:00

  يک


  25,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

مرد بازنده  

مرد بازنده

امروز

(22 فروردین 1401)

 • 23:30

  دو


  25,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 15:00

  يک


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

 • 23:30

  دو


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

چهارشنبه

(24 فروردین 1401)

 • 15:00

  يک


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 206

 • 23:30

  دو


  25,000 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

قدغن  

قدغن

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 10:30

  دو


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

چهارشنبه

(24 فروردین 1401)

 • 10:30

  دو


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

گل به خودی  

گل به خودی

سه شنبه

(23 فروردین 1401)

 • 15:30

  دو


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

چهارشنبه

(24 فروردین 1401)

 • 15:30

  دو


  12,500 تومان

  ظرفیت باقیمانده: 201

حتما بخوانید : سینما ساحل اهواز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.