اخبار خوزستان

۴۰ پایگاه طرح جبران و تثبیت یادگیری دانش آموزان شادگانی دایر می‌شود

۴۰ پایگاه طرح جبران و تثبیت یادگیری دانش آموزان شادگانی دایر می‌شود

۴۰ پایگاه طرح جبران و تثبیت یادگیری دانش آموزان شادگانی دایر می‌شود

امیر حداد پور گفت: از هفته آتی تعداد ۴۰ پایگاه که تعداد ۱۶ پایگاه شهری و ۲۴ روستایی طرح جبران و تثبیت یادگیری دانش آموزان شهرستان شادگان اجرا می‌شود.

او می گوید: طرح جبران و تثبیت یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی دارای افت تحصیلی تابستان جاری در مدارس و یا پایگاه‌های ایجاد شده در شادگان اجرا می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: این طرح برای دانش آموزان دارای سطوح عملکرد تحصیلی نیاز به آموزش و تلاش بیشتر و قابل قبول و با هدف مداخله آموزشی و جبران یادگیری دانش آموزان دارای افت تحصیلی اجرا می‌شود.

حداد پور در پایان گفت: با اجرای اقدامات و فعالیت‌های اثر بخش توسط دست اندرکاران امر، شرایط بهبود، ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیش از پیش فراهم شود.