اخبار خوزستان

صدور اولین شناسنامه باغات در خرمشهر

صدور اولین شناسنامه باغات در خرمشهر

کیوان طرفی در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: هویت‌بخشی یکپارچه و ایجاد ارتباط مؤثر و پایدار با تولیدکنندگان زیر بخش باغبانی با اهداف مهمی همچون تدوین بانک جامع اطلاعاتی محصولات باغبانی، ثبت و پایش مبداء تولید محصولات، کنترل باقیمانده آثار سموم شیمیایی و ارتقای کمی و کیفی صادرات محصولات باغبانی و به طور کلی اعمال مدیریت جامع در حوزه محصولات باغبانی را از جمله راهبردهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی در این طرح است.

وی توضیح داد: این طرح با استفاده از ظرفیت تنها تشکل فراگیر و رسمی صنفی کشاورزان کشور یعنی نظام صنفی کشاورزی یا همان اتاق اصناف کشاورزی انجام شد و سومین شهرستان در استان خوزستان هستیم که شناسنامه صادر کردیم.

مدیر اداره جهاد کشاورزی خرمشهر افزود: مقرر شده اتاق اصناف کشاورزی در مرحله اول طرح برای کلیه واحدهای زیر بخش باغبانی مدارک هویتی تحت عنوان شناسنامه باغ صادر و آمار جامع از مبادی تولید محصولات باغبانی تهیه و تدوین شود.