ایران تایر

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک ایران تایرگل آدرینا165.65.13۵۷۵,۰۰۰
  لاستیک ایران تایرگل سارینا175.60.13۶۲۵,۰۰۰
  لاستیک ایران تایرگل کارنا185.65.14۶۵۰,۰۰۰
  لاستیک ایران تایرگل رونیکا205.60.14۷۴۰,۰۰۰
  لاستیک ایران تایرگل کارنا185.65.15۶۷۵,۰۰۰
  لاستیک ایران تایرگل رونیکا205.60.15۸۰۰,۰۰۰

کویر

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک کویر تایرگل KB12165.65.13۵۴۰,۰۰۰
  لاستیک کویر تایرگل KB2000175.60.13۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک کویر تایرگل KB14175.70.13۶۷۰,۰۰۰
  لاستیک کویر تایرگل KB22185.65.14۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک کویر تایرگل KB77205.60.14۸۵۰,۰۰۰
  لاستیک کویر تایرگل KB27185.65.15۷۱۰,۰۰۰
  لاستیک کویر تایرگل KB77205.60.15۹۵۰,۰۰۰
  لاستیک کویر تایرگل KB14205.55.16

یزدتایر

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک یزد تایرگل ونوس165.65.13۶۷۵,۰۰۰
  لاستیک یزد تایرگل اورانوس185.65.14۷۵۰,۰۰۰
  لاستیک یزد تایرگل مرکوری205.60.14۹۵۰,۰۰۰
  لاستیک یزد تایرگل اورانوس185.65.15۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک یزد تایرگل مرکوری205.60.15۱,۰۰۰,۰۰۰

بارز

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک بارزگل P648165.65.13۶۷۰,۰۰۰
  لاستیک بارزگل P601175.60.13۶۳۰,۰۰۰
  لاستیک بارزگل P640185.65.14۶۱۰,۰۰۰
  لاستیک بارزگل P624205.60.14۸۵۰,۰۰۰
  لاستیک بارزگل P640185.60.15۶۳۰,۰۰۰
  لاستیک بارزگل P648195.65.15۷۵۰,۰۰۰
  لاستیک بارزگل P624205.60.15۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک بارزگل P624205.50.16۸۵۰,۰۰۰
  لاستیک بارزگل S630215.65.16
  لاستیک بارزگل S630225.70.16۱,۳۵۰,۰۰۰
  لاستیک بارزگل S677225.65.17
  لاستیک بارزگل S673235.65.17

رودستون

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک رودستونگل CP672175.60.13۱,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل N Blue HD Plus185.60.13۱,۰۹۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل CP661185.70.13۱,۳۷۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus205.60.14۱,۶۵۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus185.65.14۱,۴۵۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus195.60.14۱,۵۵۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus205.65.14۱,۶۷۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل CP672185.65.15۱,۵۵۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus205.60.15۱,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل CP672205.55.16۲,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل CP672215.55.16۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل NFera SU1215.45.17۲,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل NFera SU1215.55.17۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل NFera SU1225.45.17۳,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل NFera SU1245.50.18۳,۴۵۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل CP672225.50.18۳,۴۵۰,۰۰۰
  لاستیک رودستونگل ROADIAN HTX RH5245.60.18۳,۳۰۰,۰۰۰

کومهو

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک کومهوگل SENSE KR26165.65.13۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecsta SPT KU31185.65.14۱,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل SOLUS HS11205.60.14۱,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.60.14۱,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل SOLUS HS11195.60.14۱,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.65.14۱,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.60.15۲,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل SOLUS HS11195.60.15۱,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.50.15۱,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.55.16۲,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Eco Solus KL21215.65.16۲,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17195.50.16۲,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecowing ES01 KH27225.70.16۲,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل SOLUS HS11235.60.16۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل ECSTA HS51225.55.16۳,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Crugen HP71235.70.16۳,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.45.16۲,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecowing Es01 kh27215.60.16۲,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17205.65.16۲,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل CRUGEN HP91265.70.16۳,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17215.45.17۲,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21225.60.17۲,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21225.65.17۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17225.50.17۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Crugen HP71235.60.17۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21215.60.17۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51225.45.17۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51215.55.17۲,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17225.55.17۲,۷۵۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل ECSTA HS51225.50.17۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21235.65.17۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecowing Es01 kh27235.55.17۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21235.60.18۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21225.55.18۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17225.45.18۲,۶۵۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Road Venture APT KL51235.55.18۲,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecsta XC KU26235.45.18۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21245.60.18۳,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecsta LE Sport KU39245.45.18۳,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل CRUGEN HP91235.50.18۲,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل CRUGEN PREMIUM KL33255.60.18۳,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل CRUGEN HP91225.60.18۳,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل CRUGEN PREMIUM KL33235.55.19۳,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل Ecsta LE Sport KU39275.35.19۳,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک کومهوگل ECSTA PS91275.40.19۳,۸۰۰,۰۰۰

هانکوک

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک هانکوکگل Smart Plus H429175.70.13۱,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO ME02 K424185.60.13۱,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO ME02 K424205.60.14۲,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Kinergy Eco 2185.65.15۱,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO ME02 K424235.60.16۳,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Ventus ME01 K114205.55.16۲,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO K415195.50.16۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33245.70.16۳,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33225.70.16۳,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33235.70.16۳,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Ventus ME01 K114225.50.17۳,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Ventus Prime2 K115215.45.17۳,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO K415215.55.17۳,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33225.65.17۲,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO K415225.45.17۲,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO H426235.55.18۳,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO H426225.55.18۳,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP RA23245.60.18۳,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO K415225.45.18۳,۱۵۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Ventus V12 evo2 K120245.40.18۳,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33235.60.18۳,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Ventus V12 evo K110225.50.18۳,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Ventus Prime2 K115245.45.18۳,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Ventus Prime2 K115235.55.19۴,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Ventus Prime2 K115245.40.19۳,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Ventus V12 evo2 K120275.35.19۳,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک هانکوکگل Ventus V12 evo2 K120275.40.19۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک میشلن195.60.15۲,۲۵۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن195.65.15۲,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن225.70.15۲,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک میشلنگل Primacy 4205.55.16۲,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن205.55.16۲,۰۵۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن225.70.16۲,۳۵۰,۰۰۰
  لاستیک میشلن205.55.16۲,۴۵۰,۰۰۰
  لاستیک میشلنگل PRIMACY HP215.45.17۳,۳۵۰,۰۰۰
  لاستیک میشلنگل Primacy 3205.55.17۳,۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک میشلنگل Primacy 3225.50.17۴,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک میشلنگل Primacy 3245.50.18۶,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک میشلنگل LATITUDE SPORT 3265.40.21۱۰,۰۰۰,۰۰۰

مارشال

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک مارشالگل CRUGEN KL21235.60.18۳,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک مارشالگل Matrac MU12225.45.18۳,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک مارشالگل Matrac STX KL12285.60.17۲,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک مارشالگل CRUGEN KL21225.65.17۳,۱۰۰,۰۰۰

یوکوهاما

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک یوکوهاماگل DB E70B215.60.16۲,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک یوکوهاماگل GEOLANDAR H/T G039265.70.16۳,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک یوکوهاماگل DB E70B215.55.17۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک یوکوهاماگل G94B285.65.17۴,۱۰۰,۰۰۰

سومیتومو

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک سومیتوموگل HTR 200205.60.14۱,۶۵۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900185.65.15۱,۴۵۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900195.60.15۱,۶۵۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR 200195.50.15۱,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900205.60.15۱,۷۵۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR A/S P01205.65.15۱,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900215.60.15۲,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR A/S P01205.55.16۲,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR A/S P01215.60.16۲,۴۵۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900205.50.16۲,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900215.55.16۲,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900225.45.17۲,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III245.40.17۳,۵۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III265.35.18۳,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III255.35.18۳,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III275.35.18۴,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900225.40.18۳,۱۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900225.45.18۳,۲۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900245.45.18۳,۳۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III245.45.19۴,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III255.35.19۴,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III275.35.19۳,۹۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III275.40.19۴,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III245.40.20۴,۶۰۰,۰۰۰

تراینگل

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک تراینگل165.65.13۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل175.60.13۷۸۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل175.70.13۸۰۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل185.70.13۱,۰۲۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل185.65.14۹۶۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل195.60.14۹۹۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل205.60.14۱,۱۳۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل185.65.15۹۵۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل195.60.15۱,۰۴۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل205.50.15۱,۱۴۰,۰۰۰
  لاستیک تراینگل205.50.16۱,۳۰۰,۰۰۰

پیرلی

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک پیرلی235.65.17۳,۶۰۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی225.50.17۴,۰۵۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی245.45.18۴,۷۰۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی245.40.19۴,۵۶۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی245.40.19۴,۵۶۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی245.35.20۴,۴۰۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی255.35.20۵,۱۴۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی295.35.20۶,۴۶۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی275.35.20۸,۰۰۰,۰۰۰
  لاستیک پیرلی275.40.21۷,۳۵۰,۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *