قیمت خودرو

قیمت روز لاستیک خودرو در خوزستان

قیمت ها برای 2 حلقه لاستیک می باشند.

کویر

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک کویر تایرگل KB12165.65.13
  لاستیک کویر تایرگل KB2000175.60.13
  لاستیک کویر تایرگل KB22185.65.14
  لاستیک کویر تایرگل KB77205.60.14
  لاستیک کویر تایرگل KB27185.65.15
  لاستیک کویر تایرگل KB77205.60.15

یزدتایر

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  یزدتایرگل ونوس165.65.13
  لاستیک یزد تایرگل اورانوس185.65.14
  لاستیک یزد تایرگل مرکوری205.60.14
  لاستیک یزد تایرگل اورانوس185.65.15
  لاستیک یزد تایرگل مرکوری205.60.15

بارز

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک بارزگل P648165.65.13
  لاستیک بارزگل P601175.60.13
  لاستیک بارزگل P640185.65.14
  لاستیک بارزگل P624205.60.14
  لاستیک بارزگل P640185.65.15
  لاستیک بارزگل P648195.65.15
  لاستیک بارزگل P624205.60.15
  لاستیک بارزگل P624205.50.16
  لاستیک بارزگل S630215.65.16
  لاستیک بارزگل S630225.70.16
  لاستیک بارزگل S677225.65.17
  لاستیک بارزگل S673235.65.17

رودستون

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک رودستونگل CP672175.60.13
  لاستیک رودستونگل N Blue HD Plus185.60.13
  لاستیک رودستونگل CP661185.70.13
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus205.60.14
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus185.65.14
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus195.60.14
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus205.65.14
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus205.60.15
  لاستیک رودستونگل CP672185.65.15
  لاستیک رودستونگل CP672205.55.16
  لاستیک رودستونگل CP672215.55.16
  لاستیک رودستونگل NFera SU1215.45.17
  لاستیک رودستونگل NFera SU1215.55.17
  لاستیک رودستونگل NFera SU1225.45.17
  لاستیک رودستونگل NFera SU1245.50.18
  لاستیک رودستونگل CP672225.50.18
  لاستیک رودستونگل ROADIAN HTX RH5245.60.18

کومهو

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک کومهوگل SENSE KR26165.65.13
  لاستیک کومهوگل Ecsta SPT KU31185.65.14
  لاستیک کومهوگل SOLUS HS11205.60.14
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.60.14
  لاستیک کومهوگل SOLUS HS11195.60.14
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.65.14
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.60.15
  لاستیک کومهوگل SOLUS HS11195.60.15
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.50.15
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.55.16
  لاستیک کومهوگل Eco Solus KL21215.65.16
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17195.50.16
  لاستیک کومهوگل Ecowing ES01 KH27225.70.16
  لاستیک کومهوگل SOLUS HS11235.60.16
  لاستیک کومهوگل ECSTA HS51225.55.16
  لاستیک کومهوگل Crugen HP71235.70.16
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.45.16
  لاستیک کومهوگل Ecowing Es01 kh27215.60.16
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17205.65.16
  لاستیک کومهوگل CRUGEN HP91265.70.16
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17215.45.17
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21225.60.17
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21225.65.17
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17225.50.17
  لاستیک کومهوگل Crugen HP71235.60.17
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21215.60.17
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51225.45.17
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51215.55.17
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17225.55.17
  لاستیک کومهوگل ECSTA HS51225.50.17
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21235.65.17
  لاستیک کومهوگل Ecowing Es01 kh27235.55.17
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21235.60.18
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21225.55.18
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17225.45.18
  لاستیک کومهوگل Road Venture APT KL51235.55.18
  لاستیک کومهوگل Ecsta XC KU26235.45.18
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21245.60.18
  لاستیک کومهوگل Ecsta LE Sport KU39245.45.18
  لاستیک کومهوگل CRUGEN HP91235.50.18
  لاستیک کومهوگل CRUGEN PREMIUM KL33255.60.18
  لاستیک کومهوگل CRUGEN HP91225.60.18
  لاستیک کومهوگل CRUGEN PREMIUM KL33235.55.19
  لاستیک کومهوگل Ecsta LE Sport KU39275.35.19
  لاستیک کومهوگل ECSTA PS91275.40.19

هانکوک

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک هانکوکگل Smart Plus H429175.70.13
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO ME02 K424185.60.13
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO ME02 K424205.60.14
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO ME02 K424235.60.16
  لاستیک هانکوکگل Ventus ME01 K114205.55.16
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO K415195.50.16
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33245.70.16
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33225.70.16
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33235.70.16
  لاستیک هانکوکگل Ventus ME01 K114225.50.17
  لاستیک هانکوکگل Ventus Prime2 K115215.45.17
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO K415215.55.17
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33225.65.17
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO K415225.45.17
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO H426235.55.18
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO H426225.55.18
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP RA23245.60.18
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO K415225.45.18
  لاستیک هانکوکگل Ventus V12 evo2 K120245.40.18
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33235.60.18
  لاستیک هانکوکگل Ventus V12 evo K110225.50.18
  لاستیک هانکوکگل Ventus Prime2 K115245.45.18
  لاستیک هانکوکگل Ventus Prime2 K115235.55.19
  لاستیک هانکوکگل Ventus Prime2 K115245.40.19
  لاستیک هانکوکگل Ventus V12 evo2 K120275.35.19
  لاستیک هانکوکگل Ventus V12 evo2 K120275.40.19

مارشال

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک مارشالگل CRUGEN KL21235.60.18
  لاستیک مارشالگل Matrac STX KL12285.60.17
  لاستیک مارشالگل Matrac MU12225.45.18
  لاستیک مارشالگل CRUGEN KL21225.65.17

یوکوهاما

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک یوکوهاماگل DB E70B215.60.16
  لاستیک یوکوهاماگل GEOLANDAR H/T G039265.70.16
  لاستیک یوکوهاماگل DB E70B215.55.17
  لاستیک یوکوهاماگل G94B285.65.17

سومیتومو

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک سومیتوموگل HTR 200205.60.14
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900185.65.15
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900195.60.15
  لاستیک سومیتوموگل HTR 200195.50.15
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900205.60.15
  لاستیک سومیتوموگل HTR A/S P01205.65.15
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900215.60.15
  لاستیک سومیتوموگل HTR A/S P01205.55.16
  لاستیک سومیتوموگل HTR A/S P01215.60.16
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900205.50.16
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900215.55.16
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900225.45.17
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III245.40.17
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III265.35.18
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III255.35.18
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III275.35.18
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900225.40.18
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900225.45.18
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900245.45.18
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III245.40.19
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III255.35.19
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III275.35.19
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III275.40.19
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III245.40.20

 

امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال