قیمت خودرو

قیمت روز لاستیک خودرو در خوزستان

قیمت انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک لینگ لانگ سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۱۷,۰۰۰
قیمت لاستیک لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۷۸,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۸۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۹۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت انگلیس ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۱,۱۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت فرانسه ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۱,۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۱,۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۱,۰۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک یخ شکن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۱٫۳۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۴ ۸۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۴ ۹۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۴۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۵٫۱۴ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۳۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک ایران تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گود یر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴
قیمت لاستیک دنا سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنا سایز پهن ۲۰۵٫۵۵٫۱۴ ۳۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۳۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز پهن پژو ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۴۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۴۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۳۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۴۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال ساخت کره جنوبی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۴۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس چهارفصل ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۳۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس سایز پهن ۲۰۵٫۷۰٫۱۴ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۴۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۲۹۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک ایران تایر karena ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون GS2000 ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۳۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۳۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر سایز پهن سمند ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۴۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۴۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۵۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۳۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۴۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بریجستون ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۴۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون N5000 ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۴۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۴۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک آپولو ساخت هند ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۳۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک آپولو ساخت هند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۴۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۴۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۴۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۵۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۴۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۴۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۵ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۴۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ سایز پهن سمند ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۵۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سایلون ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۳۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۳۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۴۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لاسا ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لاسا ۱۹۵٫۵۵٫۱۵ ۴۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لاسا ساخت ترکیه ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۴۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت فرانسه ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گودیر ساخت آلمان ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۵۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۴۰۵,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۴۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۴۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۴۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ۱۹۵٫۵۵٫۱۵ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ۲۰۵٫۵۰٫۱۵ ۴۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۳۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال سایز پهن سمند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۴۷۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک ایران تایر سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۱۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنا سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنا سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک آچیلس گل جهت دار ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک آچیلس سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک جی تی چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک جی تی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک اورنت   ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک اورنت ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۳۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۳۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۳۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گود یر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سونار ساخت تایوان ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۳۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۳۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتو ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سایلون ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک پرسا ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک پریمول ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۲۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۳۲۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک دنا فابریک وانت پیکان ۵۶۰-۱۳ ۱۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنا لاستیک عقب وانت پیکان ۵۹۰-۱۳ ۱۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسیس ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسیس UE168 ۱۷۵٫۸۰٫۱۳ ۴۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال دور سفید ۱۷۵٫۷۰٫۱۳
قیمت لاستیک بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک اسبکتورا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳
قیمت لاستیک ایران تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک ایران تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۰۵,۰۰۰
قیمت لاستیک دلیوم ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳
قیمت لاستیک رودستون دور سفید ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳
قیمت لاستیک کومهو ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۳۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون ۱۶۵٫۸۰٫۱۳
قیمت لاستیک نکسن دور سفید . چین ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۳۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنا فابریک وانت مزدا ۶۵۰-۱۴ ۲۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنا لاستیک جلو وانت نیسان ۷۰۰-۱۶ ۴۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون فابریک وانت مزدا ۶۵۰-۱۴ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون لاستیک جلو وانت نیسان ۷۰۰-۱۶ ۵۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون لاستیک عقب وانت نیسان ۷۵۰-۱۶ ۵۶۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک لینگ لانگ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۳ ۳۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک آچیلس ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک اورنت ۱۸۵٫۷۰٫۱۳
قیمت لاستیک رودستون ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۳۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک زیتکس ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۳۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسیس ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۳۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز پهن تیبا ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۳ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۳۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک تیبا ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال سایز فابریک تیبا ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۲۷۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۵۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۶۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۶۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو سایز پهن ماکسیما ۲۲۵٫۵۵٫۱۶ ۶۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۵۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۶۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ سایز فابریک کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ سایز تویوتا آریون ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۸۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۸ ۹۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۷۰٫۱۷ ۱,۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۷۵٫۱۶ ۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۷۵٫۶۵٫۱۷ ۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۷۵٫۷۰٫۱۶ ۱,۱۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۸۵٫۶۵٫۱۷ ۱,۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۸۵٫۶۰٫۱۸ ۱,۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۵۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۵۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون فابریک کیا سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۵۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۶۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۵۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۷۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۶۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون فابریک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۸۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۶۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۷۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز اصلی کاپرا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز اصلی رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۷۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۷۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۵۵٫۵۵٫۱۸ ۹۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۷۵٫۳۵٫۱۸ ۹۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۴۵٫۱۶ ۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۵۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۶ ۵۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۶ ۵۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۶۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۶۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۶۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ ۶۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۰٫۱۸ ۷۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۶۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۸۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۹۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۷ ۸۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۸ ۹۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۷ ۷۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۸۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۰٫۱۸ ۱,۰۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۵٫۱۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۱,۰۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۷۵٫۴۰٫۱۸ ۱,۰۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو اسپورت پژویی ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۵۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو سایز لاستیک مزدا ۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۵۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو سایز پژو ۴۰۷ ۲۰۵٫۶۰٫۱۶ ۵۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۷۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۷۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ ۷۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۷۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۷۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو سایز اصلی کیا اپیروس ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۷۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۹۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن سایز BMW X3 ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۲,۸۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن سایز BMW X3 – محور عقب ۲۷۵٫۴۰٫۱۹ ۲,۹۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۳۵٫۵۵٫۱۷
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۵۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز لاستیک اپتیما ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۷۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۶۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۶۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت تایوان ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۷۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۸۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۸۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۷۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز اصلی رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ۱۹۵٫۵۰٫۱۶ ۵۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۵۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۵۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز لاستیک کمری ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز MG6 ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۷۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۷۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک بنز C200 ۲۲۵٫۵۵٫۱۶ ۶۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره جنوبی ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک بی‌ام و ۵۲۰ ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز لاستیک سوناتا جدید ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز لاستیک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۹۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۹ ۱,۰۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۹۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۹۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال سایز سوناتا ۶ سیلندر- کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۶۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷
قیمت لاستیک مارشال ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶
قیمت لاستیک مارشال سایز اصلی هیوندای آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۵۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز فابریک ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک جینیو ساخت چین ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۵۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هدوی ساخت چین ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مونتانا ساخت اندونزی ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گودیر ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۵۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گودیر ساخت آلمان ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گودیر سایز پانامرا – عقب ۲۸۵٫۴۰٫۱۹ ۳,۱۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گودیر سایز پانامرا – جلو ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۳,۰۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک پیرلی مناسب برای بی ام و سری ۵ ۲۷۵٫۳۵٫۲۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک پیرلی مناسب برای بی ام و سری ۵ ۲۴۵٫۴۰٫۲۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک پیرلی بنز E Class – محور عقب ۲۷۵٫۳۰٫۱۹ ۳,۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس سایز هیوندای النترا ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۶۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس سایز MG6 ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۶۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۱۹۵٫۵۰٫۱۶ ۴۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۰۵٫۴۵٫۱۶ ۴۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۶۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۲۵٫۴۵٫۱۶ ۵۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۶۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۴۵٫۶۵٫۱۷ ۸۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۵۵٫۴۰٫۱۸ ۸۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لاسا ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۵۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لاسا ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۶۴۰,۰۰۰

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک دنلوپ سایز فابریک تویوتا پرادو GX ۲۱۶٫۶۵٫۱۷ ۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۶۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۷۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۷۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز سانگ یانگ اکتیون ۲۵۵٫۶۰٫۱۸ ۹۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۹۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۹۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۶۵٫۷۰٫۱۷ ۹۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۱,۲۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۵۵٫۵۵٫۱۸ ۱,۰۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۸۵٫۶۰٫۱۸ ۱,۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک سانتافه و سورنتو ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۹۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک نیو سانتافه ۲۳۵٫۵۵٫۱۹ ۱,۰۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۹۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۵۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۷۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک توسان ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز پهن ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز کیا اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۷۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۶۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۷۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۷۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن سایز پورشه کاین ۲۹۵٫۳۵٫۲۱ ۳,۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس سایز ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بریجستون سایز ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۱,۴۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بریجستون فابریک تویوتا پرادو ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۱,۴۵۰,۰۰۰
(7 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.