قیمت خودرو

قیمت روز لاستیک خودرو در خوزستان

کویر

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک کویر تایرگل KB12165.65.13540,000
  لاستیک کویر تایرگل KB2000175.60.13600,000
  لاستیک کویر تایرگل KB22185.65.14600,000
  لاستیک کویر تایرگل KB77205.60.14900,000
  لاستیک کویر تایرگل KB27185.65.15600,000
  لاستیک کویر تایرگل KB77205.60.15950,000

یزدتایر

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  یزدتایرگل ونوس165.65.13580,000
  لاستیک یزد تایرگل اورانوس185.65.14620,000
  لاستیک یزد تایرگل مرکوری205.60.141,060,000
  لاستیک یزد تایرگل اورانوس185.65.15670,000
  لاستیک یزد تایرگل مرکوری205.60.151,100,000

بارز

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک بارزگل P648165.65.13570,000
  لاستیک بارزگل P601175.60.13600,000
  لاستیک بارزگل P640185.65.14610,000
  لاستیک بارزگل P624205.60.14830,000
  لاستیک بارزگل P640185.65.15630,000
  لاستیک بارزگل P648195.65.15540,000
  لاستیک بارزگل P624205.60.15880,000
  لاستیک بارزگل P624205.50.16950,000
  لاستیک بارزگل S630215.65.161,250,000
  لاستیک بارزگل S630225.70.161,350,000
  لاستیک بارزگل S677225.65.171,300,000
  لاستیک بارزگل S673235.65.171,350,000

رودستون

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک رودستونگل CP672175.60.13920,000
  لاستیک رودستونگل N Blue HD Plus185.60.13950,000
  لاستیک رودستونگل CP661185.70.131,300,000
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus205.60.141,550,000
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus185.65.141,350,000
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus195.60.141,550,000
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus205.65.141,500,000
  لاستیک رودستونگل N5000 Plus205.60.151,750,000
  لاستیک رودستونگل CP672185.65.151,450,000
  لاستیک رودستونگل CP672205.55.161,950,000
  لاستیک رودستونگل CP672215.55.162,900,000
  لاستیک رودستونگل NFera SU1215.45.172,100,000
  لاستیک رودستونگل NFera SU1215.55.172,800,000
  لاستیک رودستونگل NFera SU1225.45.173,000,000
  لاستیک رودستونگل NFera SU1245.50.183,450,000
  لاستیک رودستونگل CP672225.50.183,450,000
  لاستیک رودستونگل ROADIAN HTX RH5245.60.183,500,000

کومهو

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک کومهوگل SENSE KR26165.65.13800,000
  لاستیک کومهوگل Ecsta SPT KU31185.65.141,350,000
  لاستیک کومهوگل SOLUS HS11205.60.141,600,000
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.60.141,600,000
  لاستیک کومهوگل SOLUS HS11195.60.141,500,000
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.65.141,600,000
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.60.151,850,000
  لاستیک کومهوگل SOLUS HS11195.60.151,600,000
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.50.151,800,000
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.55.162,100,000
  لاستیک کومهوگل Eco Solus KL21215.65.162,250,000
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17195.50.162,200,000
  لاستیک کومهوگل Ecowing ES01 KH27225.70.162,800,000
  لاستیک کومهوگل SOLUS HS11235.60.162,700,000
  لاستیک کومهوگل ECSTA HS51225.55.163,300,000
  لاستیک کومهوگل Crugen HP71235.70.163,400,000
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51205.45.162,500,000
  لاستیک کومهوگل Ecowing Es01 kh27215.60.162,400,000
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17205.65.162,300,000
  لاستیک کومهوگل CRUGEN HP91265.70.163,500,000
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17215.45.172,200,000
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21225.60.171,900,000
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21225.65.173,000,000
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17225.50.172,600,000
  لاستیک کومهوگل Crugen HP71235.60.172,800,000
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21215.60.172,800,000
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51225.45.172,700,000
  لاستیک کومهوگل Ecsta HS51215.55.173,000,000
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17225.55.172,800,000
  لاستیک کومهوگل ECSTA HS51225.50.172,600,000
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21235.65.172,800,000
  لاستیک کومهوگل Ecowing Es01 kh27235.55.172,900,000
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21235.60.183,300,000
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21225.55.182,950,000
  لاستیک کومهوگل SOLUS KH17225.45.182,700,000
  لاستیک کومهوگل Road Venture APT KL51235.55.183,000,000
  لاستیک کومهوگل Ecsta XC KU26235.45.183,200,000
  لاستیک کومهوگل Eco SOLUS KL21245.60.183,300,000
  لاستیک کومهوگل Ecsta LE Sport KU39245.45.183,200,000
  لاستیک کومهوگل CRUGEN HP91235.50.183,050,000
  لاستیک کومهوگل CRUGEN PREMIUM KL33255.60.183,400,000
  لاستیک کومهوگل CRUGEN HP91225.60.183,300,000
  لاستیک کومهوگل CRUGEN PREMIUM KL33235.55.193,100,000
  لاستیک کومهوگل Ecsta LE Sport KU39275.35.193,600,000
  لاستیک کومهوگل ECSTA PS91275.40.193,800,000

هانکوک

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک هانکوکگل Smart Plus H429175.70.131,500,000
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO ME02 K424185.60.131,070,000
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO ME02 K424205.60.141,900,000
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO ME02 K424235.60.163,600,000
  لاستیک هانکوکگل Ventus ME01 K114205.55.162,500,000
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO K415195.50.162,800,000
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33245.70.163,800,000
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33225.70.163,800,000
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33235.70.163,500,000
  لاستیک هانکوکگل Ventus ME01 K114225.50.173,500,000
  لاستیک هانکوکگل Ventus Prime2 K115215.45.173,600,000
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO K415215.55.173,000,000
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33225.65.173,700,000
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO K415225.45.173,500,000
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO H426235.55.183,900,000
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO H426225.55.183,900,000
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP RA23245.60.183,700,000
  لاستیک هانکوکگل OPTIMO K415225.45.183,800,000
  لاستیک هانکوکگل Ventus V12 evo2 K120245.40.183,500,000
  لاستیک هانکوکگل Dynapro HP2 RA33235.60.183,700,000
  لاستیک هانکوکگل Ventus V12 evo K110225.50.183,500,000
  لاستیک هانکوکگل Ventus Prime2 K115245.45.183,700,000
  لاستیک هانکوکگل Ventus Prime2 K115235.55.194,400,000
  لاستیک هانکوکگل Ventus Prime2 K115245.40.193,600,000
  لاستیک هانکوکگل Ventus V12 evo2 K120275.35.193,600,000
  لاستیک هانکوکگل Ventus V12 evo2 K120275.40.193,600,000

مارشال

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک مارشالگل CRUGEN KL21235.60.183,100,000
  لاستیک مارشالگل Matrac STX KL12285.60.173,300,000
  لاستیک مارشالگل Matrac MU12225.45.182,600,000
  لاستیک مارشالگل CRUGEN KL21225.65.173,300,000

یوکوهاما

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک یوکوهاماگل DB E70B215.60.162,800,000
  لاستیک یوکوهاماگل GEOLANDAR H/T G039265.70.163,850,000
  لاستیک یوکوهاماگل DB E70B215.55.172,800,000
  لاستیک یوکوهاماگل G94B285.65.174,300,000

سومیتومو

مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت ( تومان )
  لاستیک سومیتوموگل HTR 200205.60.141,600,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900185.65.151,450,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900195.60.151,500,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR 200195.50.151,700,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900205.60.151,750,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR A/S P01205.65.151,900,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900215.60.152,200,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR A/S P01205.55.162,100,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR A/S P01215.60.162,450,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900205.50.162,300,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900215.55.162,500,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900225.45.173,900,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III245.40.173,500,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III265.35.183,900,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III255.35.183,700,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III275.35.184,200,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900225.40.183,100,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900225.45.183,200,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR 900245.45.183,300,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III245.40.193,900,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III255.35.194,000,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III275.35.193,900,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III275.40.194,400,000
  لاستیک سومیتوموگل HTR Z III245.40.204,600,000

 

امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال