مدل لاستیکجزئیاتسایزقیمت
لاستیک لینگ لانگسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۱۷,۰۰۰
لاستیک لینگ لانگسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۹۵,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۷۸,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت تایلند۱۹۵٫۶۰٫۱۴۸۲۰,۰۰۰
لاستیک فالکن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۹۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت ویتنام۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۹۵,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۱۹۵٫۶۰٫۱۴۹۸۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۶۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۲۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۵۰,۰۰۰
لاستیک میشلنساخت انگلیس۱۸۵٫۶۵٫۱۴۱,۱۵۰,۰۰۰
لاستیک میشلنساخت فرانسه۱۸۵٫۶۵٫۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰
لاستیک میشلنساخت آلمان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۱,۲۸۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۳۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۱,۰۳۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکیخ شکن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۱٫۳۷۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۱۹۵٫۶۰٫۱۴۱,۱۰۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک۲۰۵٫۶۰٫۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۹۵,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۱۹۵٫۶۵٫۱۴۸۶۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۱۵٫۶۰٫۱۴۹۸۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۳۹۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۴۶۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۵٫۱۴۴۸۰,۰۰۰
لاستیک بارز۱۸۵٫۶۵٫۱۴۲۸۰,۰۰۰
لاستیک بارز۲۰۵٫۶۰٫۱۴۳۴۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایرسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۲۶۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۴۳۲۰,۰۰۰
لاستیک ایران تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۲۶۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۲۸۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۴۳۵۰,۰۰۰
لاستیک گود یر۱۸۵٫۶۵٫۱۴
لاستیک دناسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۲۹۰,۰۰۰
لاستیک دناسایز پهن۲۰۵٫۵۵٫۱۴۳۴۰,۰۰۰
لاستیک گلدستونسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۲۲۰,۰۰۰
لاستیک لوسینیسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۳۳۰,۰۰۰
لاستیک لوسینیسایز پهن پژو۲۰۵٫۶۰٫۱۴۳۹۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۴۳۹۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۴۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۴۴۳۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۴۶۰,۰۰۰
لاستیک سومیتوموسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۳۹۵,۰۰۰
لاستیک سومیتومو۱۹۵٫۶۰٫۱۴۴۳۰,۰۰۰
لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۴۵۰,۰۰۰
لاستیک یوکوهاماساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۴۷۰,۰۰۰
لاستیک مارشالساخت کره جنوبی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۳۵۰,۰۰۰
لاستیک مارشالسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۴۱۰,۰۰۰
لاستیک سایلونساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۲۹۵,۰۰۰
لاستیک مکسسساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۴۳۵۰,۰۰۰
لاستیک مکسسچهارفصل۱۹۵٫۶۰٫۱۴۳۷۰,۰۰۰
لاستیک مکسسسایز پهن۲۰۵٫۷۰٫۱۴۴۵۰,۰۰۰
لاستیک پتلاس / ترکیهبرفی مخصوص زمستان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۴۸۰,۰۰۰
لاستیک لاسا / ترکیهبرفی مخصوص زمستان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۴۹۰,۰۰۰
لاستیک تری انگلساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۲۹۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیکجزئیاتسایز( تومان )
لاستیک ایران تایرkarena۱۸۵٫۶۵٫۱۵۲۶۰,۰۰۰
لاستیک گلدستونGS2000۱۸۵٫۶۵٫۱۵۲۲۰,۰۰۰
لاستیک بارزسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۲۸۰,۰۰۰
لاستیک بارزسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۳۷۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۵۲۸۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر۱۹۵٫۶۵٫۱۵۳۲۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۵۳۸۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۵۲۷۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایرسایز پهن سمند۱۹۵٫۶۰٫۱۵۲۹۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۵۳۲۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۴۶۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۱۹۵٫۶۵٫۱۵۴۹۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۵۲۰,۰۰۰
لاستیک لوسینیساخت تایوان۱۸۵٫۶۵٫۱۵۳۵۰,۰۰۰
لاستیک لوسینیساخت تایوان۱۹۵٫۶۵٫۱۵۳۸۰,۰۰۰
لاستیک لوسینیسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۳۹۵,۰۰۰
لاستیک بریجستونساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۵۴۱۰,۰۰۰
لاستیک بریجستونساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۴۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۳۹۵,۰۰۰
لاستیک رودستونN5000۱۹۵٫۶۵٫۱۵۴۲۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۴۹۵,۰۰۰
لاستیک کورساساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۵۳۵۰,۰۰۰
لاستیک آپولوساخت هند۱۸۵٫۶۵٫۱۵۳۴۰,۰۰۰
لاستیک آپولوساخت هند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۴۲۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۴۲۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۴۳۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۱۹۵٫۶۵٫۱۵۴۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت ویتنام۲۰۵٫۶۰٫۱۵۴۹۵,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۵۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۳۹۰,۰۰۰
لاستیک نکسن۱۹۵٫۶۰٫۱۵۴۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۴۸۰,۰۰۰
لاستیک فالکنسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۴۴۰,۰۰۰
لاستیک فالکن۱۹۵٫۶۰٫۱۵۴۳۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۴۷۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۵٫۱۵۴۸۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۴۲۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپسایز پهن سمند۱۹۵٫۶۰٫۱۵۴۵۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۵۰۰,۰۰۰
لاستیک سایلونساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۳۰۰,۰۰۰
لاستیک سایلونساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۵۳۸۰,۰۰۰
لاستیک مکسسساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۵۳۴۰,۰۰۰
لاستیک مکسسساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۴۲۰,۰۰۰
لاستیک لاسا۱۸۵٫۶۵٫۱۵۳۹۰,۰۰۰
لاستیک لاسا۱۹۵٫۵۵٫۱۵۴۶۰,۰۰۰
لاستیک لاساساخت ترکیه۲۰۵٫۶۰٫۱۵۴۹۰,۰۰۰
لاستیک میشلنساخت آلمان۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۵۰,۰۰۰
لاستیک میشلنساخت فرانسه۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۸۰,۰۰۰
لاستیک گودیرساخت آلمان۲۰۵٫۶۰٫۱۵۵۹۵,۰۰۰
لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۵۴۰۵,۰۰۰
لاستیک سومیتومو۱۹۵٫۶۰٫۱۵۴۶۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومو۲۰۵٫۶۰٫۱۵۴۹۰,۰۰۰
لاستیک تری انگلساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۲۹۰,۰۰۰
لاستیک نانکن۱۸۵٫۶۵٫۱۵۴۰۰,۰۰۰
لاستیک نانکن۱۹۵٫۵۵٫۱۵۴۳۰,۰۰۰
لاستیک نانکن۲۰۵٫۵۰٫۱۵۴۴۰,۰۰۰
لاستیک لینگ لانگساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۳۳۰,۰۰۰
لاستیک لینگ لانگسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۳۹۰,۰۰۰
لاستیک مارشالسایز پهن سمند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۴۷۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیکجزئیاتسایز( تومان )
لاستیک تری انگلساخت چین۱۷۵٫۶۰٫۱۳۲۹۰,۰۰۰
لاستیک ایران تایرسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۴۰,۰۰۰
لاستیک گلدستونسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۱۸۰,۰۰۰
لاستیک گلدستونسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۲۲۰,۰۰۰
لاستیک دناسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۲۰,۰۰۰
لاستیک دناسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۲۴۰,۰۰۰
لاستیک بارزسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۵۰,۰۰۰
لاستیک بارزسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۲۷۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۲۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر۱۷۵٫۶۰٫۱۳۲۳۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۳۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر۱۷۵٫۶۰٫۱۳۲۵۰,۰۰۰
لاستیک آچیلسگل جهت دار۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۶۰,۰۰۰
لاستیک آچیلسسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۲۹۰,۰۰۰
لاستیک جی تیساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۴۰,۰۰۰
لاستیک جی تیچین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۲۰,۰۰۰
لاستیک جی تیسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۲۸۰,۰۰۰
لاستیک اورنت۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۷۰,۰۰۰
لاستیک اورنت۱۷۵٫۶۰٫۱۳۳۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۹۰,۰۰۰
لاستیک رودستون۱۷۵٫۶۰٫۱۳۳۲۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۵۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت تایلند۱۷۵٫۶۰٫۱۳۳۱۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۳۲۰,۰۰۰
لاستیک کورساساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت ویتنام۱۶۵٫۶۵٫۱۳۳۲۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۳۲۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۳۲۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۱۷۵٫۶۰٫۱۳۳۳۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت ویتنام۱۷۵٫۶۰٫۱۳۳۴۰,۰۰۰
لاستیک گود یر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۸۰,۰۰۰
لاستیک لینگ لانگساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۵۰,۰۰۰
لاستیک لینگ لانگساخت چین۱۷۵٫۶۰٫۱۳۲۷۰,۰۰۰
لاستیک سونارساخت تایوان۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۴۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره . گل کامپیوتری۱۷۵٫۶۰٫۱۳۳۰۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۳۳۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک۱۷۵٫۶۰٫۱۳۳۶۰,۰۰۰
لاستیک مارشالسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۵۰,۰۰۰
لاستیک مارشالساخت کره۱۷۵٫۶۰٫۱۳۲۹۰,۰۰۰
لاستیک سومیتوساخت ژاپن۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۸۰,۰۰۰
لاستیک سایلونساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۴۰,۰۰۰
لاستیک پرساساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۴۰,۰۰۰
لاستیک پریمولساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۳۰,۰۰۰
لاستیک مکسسساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۴۰,۰۰۰
لاستیک لوسینیسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۲۷۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۲۶۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۳۲۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیکجزئیاتسایز( تومان )
لاستیک دنافابریک وانت پیکان۵۶۰-۱۳۱۷۰,۰۰۰
لاستیک دنالاستیک عقب وانت پیکان۵۹۰-۱۳۱۸۰,۰۰۰
لاستیک مکسیس۱۶۵٫۸۰٫۱۳۲۹۰,۰۰۰
لاستیک مکسیسUE168۱۷۵٫۸۰٫۱۳۴۰۰,۰۰۰
لاستیک مارشالدور سفید۱۷۵٫۷۰٫۱۳
لاستیک بارزسایز فابریک۱۶۵٫۸۰٫۱۳۲۲۰,۰۰۰
لاستیک بارز۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۳۰,۰۰۰
لاستیک کویرسایز فابریک۱۶۵٫۸۰٫۱۳۲۰۰,۰۰۰
لاستیک کویر۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۳۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر۱۶۵٫۸۰٫۱۳۲۰۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۲۰,۰۰۰
لاستیک اسبکتوراساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳
لاستیک ایران تایر۱۶۵٫۸۰٫۱۳۲۰۰,۰۰۰
لاستیک ایران تایر۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۰۵,۰۰۰
لاستیک دلیومساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳
لاستیک رودستوندور سفید۱۶۵٫۸۰٫۱۳۲۵۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۹۰,۰۰۰
لاستیک کورساساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳
لاستیک کومهو۱۷۵٫۶۰٫۱۳۳۱۰,۰۰۰
لاستیک گلدستون۱۶۵٫۸۰٫۱۳
لاستیک نکسندور سفید . چین۱۶۵٫۸۰٫۱۳۲۷۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۹۰,۰۰۰
لاستیک جی تیساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۳۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۲۷۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپ۱۷۵٫۷۰٫۱۳۳۲۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومودور سفید/ساخت ژاپن۱۶۵٫۸۰٫۱۳۳۰۰,۰۰۰
لاستیک سومیتومو۱۷۵٫۷۰٫۱۳۳۳۰,۰۰۰
لاستیک دنافابریک وانت مزدا۶۵۰-۱۴۲۶۰,۰۰۰
لاستیک دنالاستیک جلو وانت نیسان۷۰۰-۱۶۴۴۰,۰۰۰
لاستیک گلدستونفابریک وانت مزدا۶۵۰-۱۴۲۳۰,۰۰۰
لاستیک گلدستونلاستیک جلو وانت نیسان۷۰۰-۱۶۵۲۰,۰۰۰
لاستیک گلدستونلاستیک عقب وانت نیسان۷۵۰-۱۶۵۶۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیکجزئیاتسایز( تومان )
لاستیک لینگ لانگ۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۹۵,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت تایلند۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۹۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۳۳۹۵,۰۰۰
لاستیک یزد تایرسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۵۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایرسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۴۰,۰۰۰
لاستیک بارزسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۵۰,۰۰۰
لاستیک آچیلسساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۳۰۰,۰۰۰
لاستیک اورنت۱۸۵٫۷۰٫۱۳
لاستیک رودستون۱۷۵٫۷۰٫۱۳۳۳۰,۰۰۰
لاستیک رودستون۱۸۵٫۷۰٫۱۳۳۵۰,۰۰۰
لاستیک زیتکسساخت چین۱۸۵٫۷۰٫۱۳۳۱۰,۰۰۰
لاستیک مکسیسساخت اندونزی۱۸۵٫۷۰٫۱۳۳۵۰,۰۰۰
لاستیک جی تیساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۳۰۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۳۶۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز پهن تیبا۱۸۵٫۷۰٫۱۳۳۹۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۳۴۵۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۱۷۵٫۷۰٫۱۳۳۱۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۷۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت اندونزی۱۸۵٫۷۰٫۱۳۳۲۰,۰۰۰
لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۱۷۵٫۷۰٫۱۳۳۲۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۳۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز فابریک تیبا۱۷۵٫۷۰٫۱۳۳۰۰,۰۰۰
لاستیک مارشالسایز فابریک تیبا۱۷۵٫۷۰٫۱۳۲۷۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیکجزئیاتسایز( تومان )
لاستیک بریجستونساخت اندونزی۲۰۵٫۵۵٫۱۶۶۵۰,۰۰۰
لاستیک بریجستونساخت اندونزی۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۵۰,۰۰۰
لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۲۰۵٫۵۵٫۱۶۵۷۰,۰۰۰
لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۲۱۵٫۶۰٫۱۶۶۶۰,۰۰۰
لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۲۱۵٫۴۵٫۱۷۶۹۰,۰۰۰
لاستیک سومیتوموسایز پهن ماکسیما۲۲۵٫۵۵٫۱۶۶۴۰,۰۰۰
لاستیک سومیتوموساخت ژاپن۲۳۵٫۶۰٫۱۶۷۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۰۵٫۵۵٫۱۶۵۵۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۱۵٫۵۵٫۱۶۶۴۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپسایز فابریک کمری۲۱۵٫۶۰٫۱۶۶۸۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپسایز تویوتا آریون۲۱۵٫۵۵٫۱۷۷۵۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۲۵٫۵۵٫۱۷۸۴۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۴۵٫۴۰٫۱۸۹۵۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۴۵٫۴۵٫۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۴۵٫۴۵٫۱۹۱,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۶۵٫۶۵٫۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۶۵٫۷۰٫۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۶۵٫۷۵٫۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۷۵٫۶۵٫۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۷۵٫۷۰٫۱۶۱,۱۲۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۸۵٫۶۵٫۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰
لاستیک دنلوپساخت ژاپن۲۸۵٫۶۰٫۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۵۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶۵۲۰,۰۰۰
لاستیک رودستونفابریک کیا سراتو۲۱۵٫۴۵٫۱۷۵۸۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره جنوبی۲۱۵٫۵۰٫۱۷۶۵۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۱۵٫۶۰٫۱۶۶۱۰,۰۰۰
لاستیک رودستون۲۱۵٫۵۵٫۱۶۵۴۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۷۶۵۰,۰۰۰
لاستیک رودستونسایز X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۶۵۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۷۱۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۸۶۷۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۲۵٫۵۰٫۱۷۶۵۰,۰۰۰
لاستیک رودستونفابریک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۸۳۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۳۵٫۶۰٫۱۸۶۶۰,۰۰۰
لاستیک رودستون۲۳۵٫۵۵٫۱۷۷۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۸۷۱۰,۰۰۰
لاستیک رودستونسایز اصلی کاپرا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۷۴۰,۰۰۰
لاستیک رودستونسایز اصلی رونیز و کوراندو۲۴۵٫۷۰٫۱۶۷۸۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۴۵٫۶۰٫۱۸۷۷۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره۲۵۵٫۵۵٫۱۸۹۴۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره جنوبی۲۶۵٫۳۵٫۱۸۹۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستونساخت کره جنوبی۲۷۵٫۳۵٫۱۸۹۳۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۴۵٫۱۶۶۰۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۵۰٫۱۶۴۸۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن . فابریک مزدا۳۲۰۵٫۵۵٫۱۶۵۷۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۶۵۸۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۵٫۱۶۵۸۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۴۵٫۱۷۶۲۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۵۵٫۱۶۶۳۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۶۰٫۱۶۶۵۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت تایلند۲۱۵٫۶۰٫۱۶۶۵۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۵۰٫۱۷۶۷۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۴۵٫۱۷۶۹۵,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۴۰٫۱۸۷۸۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۴۵٫۱۸۸۴۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۵۰٫۱۷۶۷۰,۰۰۰
لاستیک فالکن۲۲۵٫۶۵٫۱۷۸۶۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۳۵٫۵۵٫۱۷۶۸۰,۰۰۰
لاستیک فالکن۲۳۵٫۶۵٫۱۷۸۳۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۳۵٫۵۵٫۱۸۹۴۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۳۵٫۶۰٫۱۶۶۸۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۰٫۱۷۸۱۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۰٫۱۸۹۸۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۵٫۱۷۷۹۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۵٫۱۸۸۹۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۵۵٫۴۰٫۱۸۱,۰۲۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۵۵٫۴۵٫۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۶۵٫۳۵٫۱۸۱,۰۲۰,۰۰۰
لاستیک فالکنساخت ژاپن۲۷۵٫۴۰٫۱۸۱,۰۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهواسپورت پژویی۲۰۵٫۵۰٫۱۶۵۴۰,۰۰۰
لاستیک کومهوسایز لاستیک مزدا ۳۲۰۵٫۵۵٫۱۶۵۶۰,۰۰۰
لاستیک کومهوسایز پژو ۴۰۷۲۰۵٫۶۰٫۱۶۵۹۰,۰۰۰
لاستیک کومهوسایز لاستیک ماکسیما۲۱۵٫۵۵٫۱۶۷۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۲۱۵٫۴۵٫۱۷۶۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۷۷۶۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۲۱۵٫۵۰٫۱۷۷۳۰,۰۰۰
لاستیک کومهوسایز لاستیک سوناتا و کمری۲۱۵٫۶۰٫۱۶۷۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۲۱۵٫۶۵٫۱۶۶۵۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۷۷۶۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۸۸۴۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۲۲۵٫۵۵٫۱۷۷۶۰,۰۰۰
لاستیک کومهوساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۷۹۰,۰۰۰
لاستیک کومهو۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۱۰,۰۰۰
لاستیک کومهوسایز اصلی کیا اپیروس۲۳۵٫۵۵٫۱۷۷۸۰,۰۰۰
لاستیک میشلنساخت آلمان۲۰۵٫۵۵٫۱۶۷۵۰,۰۰۰
لاستیک میشلنساخت آلمان۲۱۵٫۶۰٫۱۶۹۰۰,۰۰۰
لاستیک میشلنسایز BMW X3۲۴۵٫۴۵٫۱۹۲,۸۵۰,۰۰۰
لاستیک میشلنسایز BMW X3 – محور عقب۲۷۵٫۴۰٫۱۹۲,۹۵۰,۰۰۰
لاستیک میشلنساخت آلمان۲۳۵٫۵۵٫۱۷
لاستیک نکسنساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۵۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶۴۸۰,۰۰۰
لاستیک نکسن۲۱۵٫۴۵٫۱۷۶۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز لاستیک اپتیما۲۱۵٫۵۰٫۱۷۷۲۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۶۶۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره جنوبی۲۱۵٫۶۰٫۱۶۶۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۲۱۵٫۶۵٫۱۶۶۴۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۶۱۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت تایوان۲۲۵٫۶۵٫۱۷۷۳۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۸۸۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۲۲۵٫۵۵٫۱۸۸۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۶۸۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز لاستیک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۸۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز لاستیک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۲۳۵٫۷۰٫۱۶۷۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۲۳۵٫۶۰٫۱۸۷۷۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز فابریک آزرا۲۳۵٫۵۵٫۱۷۷۲۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز اصلی رونیز و کوراندو۲۴۵٫۷۰٫۱۶۸۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسنساخت کره۲۶۵٫۶۰٫۱۸۷۴۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک۱۹۵٫۵۰٫۱۶۵۶۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۵۷۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰۲۰۵٫۵۵٫۱۶۵۶۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۲۱۵٫۴۵٫۱۷۷۴۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز لاستیک کمری۲۱۵٫۵۵٫۱۶۶۵۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۷۷۴۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز MG6۲۱۵٫۵۰٫۱۷۷۲۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز کمری و سوناتا شش سیلندر۲۱۵٫۶۰٫۱۶۷۰۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۲۱۵٫۶۵٫۱۶۶۸۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۲۲۵٫۵۰٫۱۷۷۹۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز فابریک بنز C200۲۲۵٫۵۵٫۱۶۶۴۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره جنوبی۲۲۵٫۷۰٫۱۶۸۳۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز فابریک بی‌ام و ۵۲۰۲۲۵٫۵۵٫۱۷۷۵۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز لاستیک سوناتا جدید۲۲۵٫۵۵٫۱۸۹۰۰,۰۰۰
لاستیک هانکوک۲۳۵٫۶۰٫۱۶۸۰۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز لاستیک آزرا۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۳۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۸۹۵۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۲۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۲۳۵٫۶۰٫۱۸۷۸۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۹۱,۰۵۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۲۴۵٫۴۵٫۱۸۹۳۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکساخت کره۲۴۵٫۶۰٫۱۸۹۶۰,۰۰۰
لاستیک یوکوهاماساخت ژاپن۲۰۵٫۵۵٫۱۶۶۸۰,۰۰۰
لاستیک یوکوهاماساخت ژاپن۲۱۵٫۵۵٫۱۷۸۸۰,۰۰۰
لاستیک یوکوهاماساخت ژاپن۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۶۰,۰۰۰
لاستیک مارشالسایز سوناتا ۶ سیلندر- کمری۲۱۵٫۶۰٫۱۶۶۲۰,۰۰۰
لاستیک مارشالساخت کره۲۲۵٫۵۰٫۱۷
لاستیک مارشالساخت کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶
لاستیک مارشالسایز اصلی هیوندای آزرا۲۳۵٫۵۵٫۱۷۷۰۰,۰۰۰
لاستیک لوسینیساخت تایوان۲۰۵٫۵۰٫۱۶۵۰۰,۰۰۰
لاستیک لوسینیسایز فابریک۲۰۵٫۵۵٫۱۶۴۸۰,۰۰۰
لاستیک لوسینیسایز لاستیک سراتو۲۱۵٫۴۵٫۱۷۶۸۰,۰۰۰
لاستیک لوسینیسایز لاستیک ماکسیما۲۱۵٫۵۵٫۱۶۶۰۰,۰۰۰
لاستیک لوسینی . تایوانسایز لاستیک سراتو۲۱۵٫۶۰٫۱۶۶۰۰,۰۰۰
لاستیک جینیوساخت چین۲۳۵٫۵۵٫۱۷۵۳۰,۰۰۰
لاستیک هدویساخت چین۲۲۵٫۴۵٫۱۸۶۰۰,۰۰۰
لاستیک مونتاناساخت اندونزی۲۱۵٫۴۵٫۱۷۴۵۰,۰۰۰
لاستیک گودیر۲۰۵٫۵۵٫۱۶۵۵۰,۰۰۰
لاستیک گودیرساخت آلمان۲۳۵٫۷۰٫۱۶۷۴۰,۰۰۰
لاستیک گودیرسایز پانامرا – عقب۲۸۵٫۴۰٫۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰
لاستیک گودیرسایز پانامرا – جلو۲۴۵٫۴۵٫۱۹۳,۰۸۰,۰۰۰
لاستیک پیرلیمناسب برای بی ام و سری ۵۲۷۵٫۳۵٫۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰
لاستیک پیرلیمناسب برای بی ام و سری ۵۲۴۵٫۴۰٫۲۰۱,۱۵۰,۰۰۰
لاستیک پیرلیبنز E Class – محور عقب۲۷۵٫۳۰٫۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک مکسسسایز هیوندای النترا۲۱۵٫۴۵٫۱۷۶۶۰,۰۰۰
لاستیک مکسسسایز MG6۲۱۵٫۵۰٫۱۷۶۴۰,۰۰۰
لاستیک نانکنساخت تایوان۱۹۵٫۵۰٫۱۶۴۶۰,۰۰۰
لاستیک نانکنساخت تایوان۲۰۵٫۴۵٫۱۶۴۹۰,۰۰۰
لاستیک نانکنساخت تایوان۲۰۵٫۵۰٫۱۶۴۸۰,۰۰۰
لاستیک نانکنساخت تایوان۲۱۵٫۵۵٫۱۷۶۱۰,۰۰۰
لاستیک نانکنساخت تایوان۲۲۵٫۴۵٫۱۶۵۹۰,۰۰۰
لاستیک نانکنساخت تایوان۲۲۵٫۵۵٫۱۷۶۵۰,۰۰۰
لاستیک نانکنساخت تایوان۲۳۵٫۵۵٫۱۷۶۹۰,۰۰۰
لاستیک نانکنساخت تایوان۲۴۵٫۶۵٫۱۷۸۲۰,۰۰۰
لاستیک نانکنساخت تایوان۲۵۵٫۴۰٫۱۸۸۲۰,۰۰۰
لاستیک لاسا۲۰۵٫۵۵٫۱۶۵۵۰,۰۰۰
لاستیک لاسا۲۱۵٫۴۵٫۱۷۶۴۰,۰۰۰

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیکجزئیاتسایز( تومان )
لاستیک دنلوپسایز فابریک تویوتا پرادو GX۲۱۶٫۶۵٫۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز فابریک موهاوی۲۶۵٫۶۰٫۱۸۸۴۰,۰۰۰
لاستیک نکسنMVM X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۶۴۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز فابریک ویتارا۲۲۵٫۶۵٫۱۷۷۳۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز فابریک سوزوکی ویتارا۲۲۵٫۷۰٫۱۶۷۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز پهن سوزوکی ویتارا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۷۷۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۲۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز فابریک سانتافه۲۳۵٫۶۰٫۱۸۸۳۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز فابریک سانتافه۲۳۵٫۶۰٫۱۸۸۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز سانگ یانگ اکتیون۲۵۵٫۶۰٫۱۸۹۵۰,۰۰۰
لاستیک نکسنسایز فابریک موهاوی۲۶۵٫۶۰٫۱۸۹۹۰,۰۰۰
لاستیک فالکنسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۹۳۰,۰۰۰
لاستیک فالکن۲۶۵٫۷۰٫۱۷۹۲۰,۰۰۰
لاستیک فالکن۲۶۵٫۶۰٫۱۸۱,۲۱۰,۰۰۰
لاستیک فالکن۲۵۵٫۵۵٫۱۸۱,۰۶۰,۰۰۰
لاستیک فالکن۲۸۵٫۶۰٫۱۸۱,۲۷۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز فابریک سانتافه و سورنتو۲۳۵٫۶۰٫۱۸۸۸۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۹۴۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز فابریک نیو سانتافه۲۳۵٫۵۵٫۱۹۱,۰۷۰,۰۰۰
لاستیک هانکوکسایز فابریک وراکروز۲۴۵٫۶۰٫۱۸۹۴۰,۰۰۰
لاستیک کومهوMVM X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۶۵۰,۰۰۰
لاستیک رودستونMVM X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۵۸۰,۰۰۰
لاستیک رودستونسایز فابریک سوزوکی ویتارا۲۲۵٫۷۰٫۱۶۷۱۰,۰۰۰
لاستیک رودستونسایز فابریک توسان۲۲۵٫۵۵٫۱۸۸۰۰,۰۰۰
لاستیک رودستونسایز پهن ویتارا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۷۴۰,۰۰۰
لاستیک رودستونسایز کیا اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۷۱۰,۰۰۰
لاستیک رودستونسایز فابریک سانتافه۲۳۵٫۶۰٫۱۸۶۶۰,۰۰۰
لاستیک رودستونسایز فابریک رونیز و کوراندو۲۴۵٫۷۰٫۱۶۷۳۰,۰۰۰
لاستیک رودستونسایز فابریک وراکروز۲۴۵٫۶۰٫۱۸۸۴۰,۰۰۰
لاستیک گودیر / آلمانسایز پهن ویتارا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۷۱۰,۰۰۰
لاستیک میشلنسایز پورشه کاین۲۹۵٫۳۵٫۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰
لاستیک مکسسسایز ویتارا۲۲۵٫۶۵٫۱۷۶۸۰,۰۰۰
لاستیک بریجستونسایز ویتارا۲۲۵٫۶۵٫۱۷۱,۴۰۰,۰۰۰
لاستیک بریجستونفابریک تویوتا پرادو۲۶۵٫۶۵٫۱۷۱,۴۵۰,۰۰۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *