برنامه حرکت قطار

برنامه حرکت قطار | بهار 1397

اگر با موبایل این برگه را مشاهده می کنید برای دیدن کامل جدول از تنظیم مرورگر خود گزینه DESKTOP SITE یا request to desktop site را انتخاب کنید تا تمام جدول دیده شود.

برنامه حرکت | بهار 1397

 

مبدا مقصد مسافت نوع قطار قیمت بلیت مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
مبدا مقصد مسافت نوع قطار قيمت بليت شركت شماره قطار از مبدا روز حركت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
تهران مشهد ۹۲۶ پرديس (تندرو) ۹۶۸۰۰۰ رجا ۳۷۲ همه روزه ۰۶:۰۰ ۱۴:۰۵
تهران مشهد ۹۲۶ صبا اتوبوسي ۵۷۲۰۰۰ رجا ۳۱۸ همه روزه ۰۹:۴۵ ۲۲:۱۰
تهران مشهد ۹۲۶ پرديس (تندرو) ۹۶۸۰۰۰ رجا ۳۷۶ همه روزه ۱۱:۵۵ ۲۰:۱۵
تهران مشهد ۹۲۶ لوكس چهار تخته توس ۹۲۶۰۰۰ رجا ۳۳۴ همه روزه ۱۴:۴۵ ۰۰:۵۵
تهران مشهد ۹۲۶ لوكس چهار تخته اكسپرس ۹۶۲۰۰۰ رجا ۳۳۴ همه روزه ۱۴:۴۵ ۰۰:۵۵
تهران مشهد ۹۲۶ شش تخته کویر ۶۸۰۰۰۰ جوپار ۳۳۰ همه روزه ۱۵:۵۰ ۰۱:۵۵
تهران مشهد ۹۲۶ شش تخته لوکس مهتاب ۷۴۰۰۰۰ مهتاب سير جم ۳۵۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۲:۲۵
تهران مشهد ۹۲۶ درجه يك شش تخته كوثر ۷۰۵۵۰۰ ريل سير كوثر ۳۷۰ یکروز در میان ۱۶:۵۰ ۰۲:۵۰
تهران مشهد ۹۲۶ چهارتخته پلور سبز ۱۰۱۱۵۰۰ رجا ۳۸۰ یکروز در میان ۱۶:۵۰ ۰۲:۵۰
تهران مشهد ۹۲۶ شش تخته پارسی ۶۲۰۰۰۰ رجا ۳۸۰ یکروز در میان ۱۶:۵۰ ۰۲:۵۰
تهران مشهد ۹۲۶ پرستو ۸۷۵۰۰۰ بن ریل ۳۳۲ یکروز در میان ۱۷:۱۰ ۰۳:۱۰
تهران مشهد ۹۲۶ چهار تخته سیمرغ ۹۶۲۰۰۰ رجا ۳۳۶ همه روزه ۱۷:۵۵ ۰۴:۰۵
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره ويژه فدك ۲۰۵۴۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۱۸:۵۰ ۰۴:۵۵
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره بيزنس فدك ۱۷۳۶۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۱۸:۵۰ ۰۴:۵۵
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره اكونومي فدك ۱۴۸۶۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۱۸:۵۰ ۰۴:۵۵
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره فدك با عصرانه ۱۲۰۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۶ همه روزه ۱۸:۵۰ ۰۴:۵۵
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستاره بیزنس+ هتل۵ ستاره کوثر ناب ۴۱۲۹۰۰۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۳۴۶ همه روزه ۱۸:۵۰ ۰۴:۵۵
تهران مشهد ۹۲۶ ۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره شاکر ۲۴۰۰۰۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۳۴۶ همه روزه ۱۸:۵۰ ۰۴:۵۵
تهران مشهد ۹۲۶ پنج ستارهاکونومی + هتل ۵ ستاره سی نور ۳۳۵۵۰۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۳۴۶ همه روزه ۱۸:۵۰ ۰۴:۵۵
تهران مشهد ۹۲۶ چهارتخته ویژه نور ۱۰۹۴۰۰۰ نورالرضا ۳۶۶ همه روزه ۱۹:۴۵ ۰۶:۰۵
تهران مشهد ۹۲۶ چهار تخته vip نور ۱۳۹۵۵۰۰ نورالرضا ۳۶۶ همه روزه ۱۹:۴۵ ۰۶:۰۵
تهران مشهد ۹۲۶ زندگي با شام ويژه ۱۹۵۰۰۰۰ رجا ۳۲۰ همه روزه ۲۰:۲۵ ۰۶:۵۰
تهران مشهد ۹۲۶ زندگي با شام ۱۵۷۷۰۰۰ رجا ۳۲۰ همه روزه ۲۰:۲۵ ۰۶:۵۰
تهران مشهد ۹۲۶ زندگي با عصرانه ۱۳۳۷۰۰۰ رجا ۳۲۰ همه روزه ۲۰:۲۵ ۰۶:۵۰
تهران مشهد ۹۲۶ چهارتخته پلور سبز ۱۰۱۱۵۰۰ رجا ۳۲۰ همه روزه ۲۰:۲۵ ۰۶:۵۰
تهران مشهد ۹۲۶ غزال بنیاد ۱۰۳۶۰۰۰ بن ریل ۳۴۰ همه روزه ۲۱:۲۰ ۰۷:۴۵
تهران مشهد ۹۲۶ غزال بنياد(vip) ۱۲۲۴۵۰۰ بن ريل ۳۴۰ همه روزه ۲۱:۲۰ ۰۷:۴۵
تهران مشهد ۹۲۶ درجه یک چهار تخته سروش ۸۷۵۰۰۰ بن ریل ۳۱۶ یکروز در میان ۲۰:۴۵ ۰۷:۱۰
تهران مشهد ۹۲۶ چهار تخته لوکس سپهر ۹۴۴۰۰۰ رجا ۳۶۸ یکروز در میان ۲۱:۵۵ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۲۶ لوکس چهار تخته غدیر ۹۴۴۰۰۰ ریل ترابر سبا ۳۴۸ همه روزه ۲۲:۱۵ ۰۸:۱۵
تهران مشهد ۹۲۶ چهار تخته vip غدیر ۱۳۱۴۰۰۰ ریل ترابر سبا ۳۴۸ همه روزه ۲۲:۱۵ ۰۸:۱۵
تهران مشهد ۹۲۶ درجه یک چهار تخته سروش ۸۷۵۰۰۰ بن ریل ۳۶۰ یکروز در میان ۲۳:۳۰ ۰۹:۳۵
تهران مشهد ۹۲۶ چهار تخته سبز ۹۶۲۰۰۰ رجا ۳۳۸ همه روزه ۲۳:۵۰ ۰۹:۵۵
تهران سمنان ۲۲۸ اتوبوسي(صبا) ۸۵۰۰۰ رجا ۹۵۲ همه روزه ۱۵:۰۰ ۱۷:۴۵
تهران خواف ۸۷۰ شش تخته پارسی ۶۵۱۵۰۰ رجا ۳۵۶ یکروز در میان ۱۲:۵۰ ۰۱:۵۰
تهران طبس ۱۳۲۳ لوكس شش تخته پارسي ۷۴۰۰۰۰ رجا ۳۵۸ يكروز در ميان ۱۲:۵۰ ۰۳:۵۰
تهران طبس ۱۳۲۳ چهار تخته پلور سبز ۱۰۳۵۵۰۰ رجا ۳۵۸ يكروز در ميان ۱۲:۵۰ ۰۳:۵۰
آزادور مشهد ۳۳۳ اتوبوسي صبا ۱۵۱۰۰۰ رجا ۹۷۰ همه روزه ۰۴:۴۰ ۰۸:۵۵
طبس مشهد ۵۸۶ لوكس چهار نفري سفير ۲۸۶۵۰۰ بن ريل ۹۷۴ يكروز در ميان ۲۰:۴۵ ۰۳:۳۵
طبس مشهد ۵۸۶ كوپه اي مبله سفير ۲۲۱۵۰۰ بن ريل ۹۷۴ يكروز در ميان ۲۰:۴۵ ۰۳:۳۵
طبس مشهد ۵۸۶ اتوبوسي درجه يك سفير ۱۷۸۰۰۰ بن ريل ۹۷۴ يكروز در ميان ۲۰:۴۵ ۰۳:۳۵
اصفهان مشهد ۱۴۸۴ چهار تخته غزال ۱۱۵۳۰۰۰ رجا ۵۸۰ همه روزه ۱۵:۱۰ ۰۸:۳۰
اصفهان مشهد ۱۴۸۴ چهار تخته ویژه نور ۱۲۶۱۰۰۰ نورالرضا ۵۸۰ همه روزه ۱۵:۱۰ ۰۸:۳۰
اصفهان مشهد ۱۴۸۴ چهار تخته vip نورالرضا ۱۵۶۱۰۰۰ نورالرضا ۵۸۰ همه روزه ۱۵:۱۰ ۰۸:۳۰
اصفهان مشهد ۱۴۸۴ چهار تخته ویژه نور ۱۲۶۱۰۰۰ نورالرضا ۵۸۴ همه روزه ۱۶:۰۰ ۱۰:۲۵
اصفهان مشهد ۱۴۸۴ چهار تخته vip نورالرضا ۱۵۶۱۰۰۰ نورالرضا ۵۸۴ همه روزه ۱۶:۰۰ ۱۰:۲۵
اصفهان مشهد ۱۴۸۴ لوكس چهار نفري غدير ۱۴۳۵۰۰۰ ريل ترابر سبا ۵۸۴ همه روزه ۱۶:۰۰ ۱۰:۲۵
شيراز مشهد ۲۰۰۰ چهار تخته پلور سبز ۱۲۷۳۰۰۰ رجا ۵۸۶ يكروز در ميان ۱۵:۳۵ ۱۵:۰۰
تبريز مشهد ۱۶۶۲ لوكس چهار تخته توس ۱۲۹۱۰۰۰ رجا ۴۸۰ همه روزه ۱۴:۲۵ ۱۳:۰۵
تبريز مشهد ۱۶۶۲ لوكس چهار تخته اكسپرس ۱۳۶۹۰۰۰ رجا ۴۸۰ همه روزه ۱۴:۲۵ ۱۳:۰۵
تبريز مشهد ۱۶۶۲ چهار تخته خليج فارس ۱۱۱۷۰۰۰ رجا ۴۸۸ همه روزه ۲۱:۰۰ ۱۹:۴۵
تبريز مشهد ۱۶۶۲ شش تخته ميلاد ۹۴۹۰۰۰ رجا ۴۸۸ همه روزه ۲۱:۰۰ ۱۹:۴۵
اهواز مشهد ۱۷۴۲ شش تخته لوكس مهتاب ۱۱۰۵۰۰۰ مهتاب سير جم ۱۸۰ همه روزه ۱۰:۲۵ ۱۲:۳۵
اهواز مشهد ۱۷۴۲ شش تخته پارسي ۱۲۶۱۰۰۰ رجا ۱۸۸ همه روزه ۱۶:۳۰ ۱۹:۲۵
اهواز مشهد ۱۷۴۲ چهار تخته پلور سبز ۱۶۳۳۰۰۰ رجا ۱۸۸ همه روزه ۱۶:۳۰ ۱۹:۲۵
زنجان مشهد ۱۲۴۱ پنج ستاره ویژه فدک ۲۴۷۸۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۷:۲۵
زنجان مشهد ۱۲۴۱ پنج ستاره بیزنس فدک ۱۸۲۳۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۷:۲۵
زنجان مشهد ۱۲۴۱ پنج ستاره اکونومی فدک ۱۷۲۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۷:۲۵
زنجان مشهد ۱۲۴۱ پنج ستاره عصرانه و هتل شاکر ۲۸۱۲۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۷:۲۵
زنجان مشهد ۱۲۴۱ غزال بنیاد ۱۳۸۷۵۰۰ بن ریل ۴۹۰ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۷:۲۵
زنجان مشهد ۱۲۴۱ چهارتخته اكسپرس ۹۸۶۰۰۰ رجا ۴۸۲ همه روزه ۲۱:۲۰ ۱۱:۴۰
قزوين مشهد ۱۰۷۰ درجه يك شش تخته ميلاد ۷۷۶۰۰۰ رجا ۴۸۴ يكروز در ميان ۲۲:۱۰ ۱۱:۰۰
قزوين مشهد ۱۰۷۰ درجه يك چهار تخته خليج فارس ۸۱۹۵۰۰ رجا ۴۸۴ يكروز در ميان ۲۲:۱۰ ۱۱:۰۰
كرج مشهد ۹۶۷ شش تخته پارسي ۷۱۷۵۰۰ رجا ۴۸۶ همه روزه ۱۷:۰۵ ۰۴:۳۰
كرج مشهد ۹۶۷ چهار تخته پلور سبز ۹۵۷۵۰۰ رجا ۴۸۶ همه روزه ۱۷:۰۵ ۰۴:۳۰
كرج مشهد ۹۶۷ چهار تخته ویژه نور ۱۱۴۶۵۰۰ نورالرضا ۴۹۶ يكروز در ميان ۲۱:۴۰ ۰۹:۱۰
كاشان مشهد ۱۲۱۳ چهار تخته پلور سبز ۱۰۲۲۰۰۰ رجا ۵۸۲ يكروز در ميان ۱۵:۳۰ ۰۵:۴۵
قم مشهد ۱۱۰۶ لوكس شش تخته پارسي ۸۱۲۰۰۰ رجا ۱۸۴ همه روزه ۱۱:۲۵ ۰۰:۳۰
قم مشهد ۱۱۰۶ پنج ستاره ويژه فدك ۲۳۳۷۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۰ همه روزه ۱۷:۲۰ ۰۶:۳۵
قم مشهد ۱۱۰۶ پنج ستاره بيزنس فدك ۱۷۰۰۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۰ همه روزه ۱۷:۲۰ ۰۶:۳۵
قم مشهد ۱۱۰۶ پنج ستاره اكونومي فدك ۱۵۹۸۵۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۰ همه روزه ۱۷:۲۰ ۰۶:۳۵
قم مشهد ۱۱۰۶ پنج ستاره فدك با عصرانه ۱۴۳۲۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۰ همه روزه ۱۷:۲۰ ۰۶:۳۵
قم مشهد ۱۱۰۶ ۵ستاره با عصرانه+ هتل چهار ستاره فردوسی ۲۶۰۴۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۰ همه روزه ۱۷:۲۰ ۰۶:۳۵
قم مشهد ۱۱۰۶ سروش ۱۱۵۲۵۰۰ بن ريل ۱۸۶ همه روزه ۲۲:۲۰ ۱۱:۲۰
قم مشهد ۱۱۰۶ چهار تخته اكسپرس ۹۵۰۰۰۰ رجا ۱۸۶ همه روزه ۲۲:۲۰ ۱۱:۲۰
ملاير-اراك مشهد ۱۳۵۳ سروش ۱۴۱۰۵۰۰ بن ريل ۱۸۲ همه روزه ۱۳:۱۰ ۰۷:۱۰
ملاير-اراك مشهد ۱۳۵۳ چهار تخته پلور سبز ۱۳۷۷۵۰۰ رجا ۱۸۲ همه روزه ۱۳:۱۰ ۰۷:۱۰
يزد مشهد ۱۶۷۹ غزال ريل سير ۱۰۶۸۰۰۰ ريل سير كوثر ۶۸۰ یکروز در میان ۱۶:۲۵ ۰۶:۲۰
يزد مشهد ۱۶۷۹ چهارتخته VIP کوثر ۱۲۸۸۵۰۰ ريل سير كوثر ۶۸۰ یکروز در میان ۱۶:۲۵ ۰۶:۲۰
كرمان مشهد ۲۰۳۱ لوكس شش نفري ۷۲۸۰۰۰ جوپار ۷۸۰ همه روزه ۱۳:۱۵ ۰۵:۳۰
كرمان مشهد ۲۰۳۱ غزال بنياد ۱۱۵۷۰۰۰ بن ريل ۷۸۰ همه روزه ۱۳:۱۵ ۰۵:۳۰
بندرعباس مشهد ۲۴۰۹ غزال ريل سير ۱۳۳۹۰۰۰ ریل سیر کوثر ۸۸۰ همه روزه ۱۳:۴۰ ۱۲:۰۰
بندرعباس مشهد ۲۴۰۹ چهار تخته VIP کوثر ۱۵۴۷۰۰۰ ريل سير كوثر ۸۸۰ همه روزه ۱۳:۴۰ ۱۲:۰۰
بندرعباس مشهد ۲۴۰۹ درجه يك خواب-تهويه دار ۱۱۸۸۵۰۰ ريل سير كوثر ۸۸۰ همه روزه ۱۳:۴۰ ۱۲:۰۰
ساري مشهد ۱۰۵۲ شش تخته پارسي ۷۷۱۵۰۰ رجا ۲۸۰ یکروز در میان ۱۵:۰۰ ۰۵:۴۵
ساري مشهد ۱۰۵۲ چهار تخته پلور سبز ۱۰۱۱۵۰۰ رجا ۲۸۰ یکروز در میان ۱۵:۰۰ ۰۵:۴۵
همدان مشهد ۱۲۳۵ چهار تخته پلور سبز ۱۱۹۱۵۰۰ رجا ۱۹۲ یکروز در میان ۱۷:۳۰ ۰۹:۱۰
همدان مشهد ۱۲۳۵ شش تخته پارسي ۷۸۳۵۰۰ رجا ۱۹۲ یکروز در میان ۱۷:۳۰ ۰۹:۱۰
تهران اهواز ۸۱۶ لوکس چهار تخته نگین ۸۱۳۵۰۰ ريل ترابر سبا ۱۳۲ همه روزه ۱۳:۴۵ ۰۵:۴۰
تهران اهواز ۸۱۶ چهار تخته البرز ۸۳۷۵۰۰ رجا ۱۱۸ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۷:۴۵
تهران اهواز ۸۱۶ لوکس چهار تخته نگین ۸۱۳۵۰۰ ريل ترابر سبا ۱۱۸ همه روزه ۱۶:۰۵ ۰۷:۴۵
تهران خرمشهر ۹۳۷ شش تخته لوکس مهتاب ۶۵۶۰۰۰ مهتاب سیرجم ۱۳۰ همه روزه ۱۲:۴۰ ۰۷:۲۵
تهران انديمشك ۶۷۵ شش تخته لوكس مهتاب ۵۵۳۵۰۰ مهتاب سيرجم ۱۵۰ یکروز در میان ۱۸:۲۰ ۰۷:۱۵
تهران تبريز ۷۳۶ چهار تخته خلیج فارس ۴۶۲۵۰۰ رجا ۴۳۲ همه روزه ۱۶:۰۰ ۰۴:۳۰
تهران تبريز ۷۳۶ شش تخته میلاد ۴۳۲۵۰۰ رجا ۴۳۲ همه روزه ۱۶:۰۰ ۰۴:۳۰
تهران تبريز ۷۳۶ درجه یک شش تخته تبدیلی ۴۱۳۵۰۰ رجا ۴۳۲ همه روزه ۱۶:۰۰ ۰۴:۳۰
تهران تبريز ۷۳۶ شش نفره ۳۷۲۵۰۰ رعد ۴۳۰ همه روزه ۱۹:۱۵ ۰۸:۰۰
تهران تبريز ۷۳۶ درجه یک سهند ۵۱۶۰۰۰ رعد ۴۳۰ همه روزه ۱۹:۱۵ ۰۸:۰۰
تهران مراغه ۶۰۷ چهار تخته خليج فارس ۵۰۷۰۰۰ رجا ۴۲۲ همه روزه ۲۰:۳۰ ۰۷:۰۰
تهران مراغه ۶۰۷ شش تخته زاگرس ۳۰۳۰۰۰ رجا ۴۲۲ همه روزه ۲۰:۳۰ ۰۷:۰۰
تهران زنجان ۳۱۵ درجه یک اتوبوسی ماهان ۲۱۰۰۰۰ جوپار ۴۶۲ همه روزه ۰۶:۵۵ ۱۱:۲۰
تهران زنجان ۳۱۵ ارم ۲۲۲۰۰۰ رجا ۴۶۰ همه روزه ۱۳:۴۰ ۱۸:۳۰
تهران ميانه ۴۳۹ اتوبوسي نگين ۲۷۵۰۰۰ ريل ترابر سبا ۴۵۰ همه روزه ۰۶:۰۵ ۱۱:۵۵
تهران ميانه ۴۳۹ معمولی صندلی درجه دو ۲۰۲۰۰۰ رجا ۴۵۴ همه روزه ۰۷:۵۰ ۱۴:۰۰
تهران ميانه ۴۳۹ اتوبوسي نگين ۲۷۵۰۰۰ ريل ترابر سبا ۴۵۲ همه روزه ۱۵:۱۵ ۲۱:۳۰
تهران اصفهان ۵۴۸ ]چهار تخته خلیج فارس ۴۷۳۵۰۰ رجا ۵۲۰ یکروز در میان ۲۱:۴۰ ۰۴:۴۰
تهران اصفهان ۵۴۸ درجه یک شش تخته میلاد ۴۵۳۰۰۰ رجا ۵۲۰ یکروز در میان ۲۱:۴۰ ۰۴:۴۰
تهران شيراز ۱۰۷۴ لوکس چهار تخته البرز ۸۰۰۰۰۰ رجا ۵۲۶ یکروز در میان ۱۵:۴۵ ۰۶:۴۵
تهران شيراز ۱۰۷۴ چهارتخته پلور سبز ۹۳۸۰۰۰ رجا ۵۲۴ همه روزه ۱۶:۴۰ ۰۸:۲۵
تهران شيراز ۱۰۷۴ نور ۱۰۵۸۰۰۰ نورالرضا ۵۲۴ همه روزه ۱۶:۴۰ ۰۸:۲۵
تهران يزد ۷۵۳ پرديس تندرو ۴۷۸۵۰۰ رجا ۶۲۶ همه روزه ۰۵:۵۵ ۱۲:۱۰
تهران يزد ۷۵۳ پرديس تندرو ۴۷۸۵۰۰ رجا ۶۲۴ همه روزه ۱۵:۳۰ ۲۱:۳۰
تهران یزد ۷۵۳ لوکس ۴نفری غدیر ۸۳۲۵۰۰ ریل ترابر سبا ۶۲۰ همه روزه ۱۹:۵۰ ۰۳:۵۵
تهران يزد ۷۵۳ اتوبوسي نگين ۴۱۷۰۰۰ ريل ترابر سبا ۶۲۰ همه روزه ۱۹:۵۰ ۰۳:۵۵
تهران يزد ۷۵۳ شش تخته مهتاب ۴۵۴۵۰۰ مهتاب سير جم ۶۲۰ همه روزه ۱۹:۵۰ ۰۳:۵۵
تهران كرمان ۱۱۰۵ غزال بنیاد ۱۰۸۶۵۰۰ بن ریل ۷۲۲ همه روزه ۱۷:۱۵ ۰۷:۰۵
تهران كرمان ۱۱۰۵ لوكس شش نفري ۶۹۲۰۰۰ جوپار ۷۲۰ همه روزه ۱۸:۵۵ ۰۹:۰۵
تهران زاهدان ۱۶۵۸ لوكس شش نفري ۸۷۱۰۰۰ جوپار ۷۲۴ همه روزه ۱۱:۲۰ ۰۹:۱۵
تهران زاهدان ۱۶۵۸ لوکس ۶ نفری ۸۷۷۰۰۰ رجا ۷۲۴ همه روزه ۱۱:۲۰ ۰۹:۱۵
تهران زاهدان ۱۶۵۸ چهار تخته البرز ۱۲۲۷۵۰۰ رجا ۷۲۴ همه روزه ۱۱:۲۰ ۰۹:۱۵
تهران بندرعباس ۱۴۸۳ لوكس شش نفري ۸۰۰۰۰۰ جوپار ۸۲۰ همه روزه ۱۲:۲۰ ۰۷:۰۵
تهران بندرعباس ۱۴۸۳ غزال بنياد ۱۲۳۷۵۰۰ بن ريل ۸۲۲ همه روزه ۱۳:۱۰ ۰۸:۰۵
تهران بندرعباس ۱۴۸۳ غزال بنياد(vip) ۱۴۰۴۵۰۰ بن ريل ۸۲۲ همه روزه ۱۳:۱۰ ۰۸:۰۵
اصفهان زاهدان ۱۱۰۳ درجه یک شش تخته میلاد ۷۸۳۵۰۰ رجا ۵۳۴ یک روز در هفته ۱۰:۴۵ ۰۴:۱۰
اصفهان بندرعباس ۹۳۵ چهار تخته البرز ۷۵۵۰۰۰ رجا ۵۳۲ یکروز در میان ۱۴:۲۰ ۰۵:۵۵
تهران ساري ۳۵۴ معمولي صندلي ۱۵۵۰۰۰ رجا ۲۱۸ همه روزه ۰۷:۲۰ ۱۴:۴۵
تهران ساري ۳۵۴ اتوبوسي ۱۲۳۵۰۰ رجا ۲۱۸ همه روزه ۰۷:۲۰ ۱۴:۴۵
تهران گرگان ۴۹۷ لوكس شش تخته پارسي ۳۶۴۵۰۰ رجا ۲۲۰ همه روزه ۲۲:۳۰ ۰۹:۰۵
تهران گرگان ۴۹۷ لوكس چهار نفري البرز ۴۹۰۵۰۰ رجا ۲۲۰ همه روزه ۲۲:۳۰ ۰۹:۰۵
تهران گرگان ۴۹۷ شش تخته نسیم ۳۶۴۵۰۰ رجا ۲۲۰ همه روزه ۲۲:۳۰ ۰۹:۰۵
تهران فيروزكوه ۲۰۳ درجه ۲ اتوبوسي ۳۵۰۰۰ رجا ۲۰۲ همه روزه ۰۴:۳۰ ۰۸:۴۵
مشهد تهران ۹۲۶ چهار تخته سبز ۹۶۲۰۰۰ رجا ۳۳۹ همه روزه ۰۰:۳۵ ۱۰:۵۰
مشهد تهران ۹۲۶ پرديس (تندرو) ۹۶۸۰۰۰ رجا ۳۷۳ همه روزه ۰۶:۰۵ ۱۳:۵۵
مشهد تهران ۹۲۶ صبا اتوبوسي ۵۷۲۰۰۰ رجا ۳۱۹ همه روزه ۰۷:۵۵ ۱۹:۲۰
مشهد تهران ۹۲۶ پرديس (تندرو) ۹۶۸۰۰۰ رجا ۳۷۷ همه روزه ۱۱:۴۰ ۱۹:۵۰
مشهد تهران ۹۲۶ شش تخته لوكس مهتاب ۷۴۰۰۰۰ مهتاب سير جم ۳۵۱ همه روزه ۱۴:۰۰ ۰۰:۲۵
مشهد تهران ۹۲۶ پرستو ۸۷۵۰۰۰ بن ریل ۳۳۳ همه روزه ۱۶:۳۰ ۰۲:۲۵
مشهد تهران ۹۲۶ درجه یک چهار تخته سروش ۸۷۵۰۰۰ بن ریل ۳۱۷ همه روزه ۱۷:۱۰ ۰۳:۲۵
مشهد تهران ۹۲۶ لوکس چهار تخته غدیر ۹۴۴۰۰۰ ریل ترابر سبا ۳۴۹ همه روزه ۱۷:۳۰ ۰۳:۴۵
مشهد تهران ۹۲۶ چهار تخته vip غدیر ۱۳۱۴۰۰۰ ریل ترابر سبا ۳۴۹ همه روزه ۱۷:۳۰ ۰۳:۴۵
مشهد تهران ۹۲۶ غزال بنياد ۱۰۳۶۰۰۰ بن ريل ۳۴۱ همه روزه ۱۶:۲۵ ۰۲:۴۵
مشهد تهران ۹۲۶ غزال بنياد(vip) ۱۲۲۴۵۰۰ بن ريل ۳۴۱ همه روزه ۱۶:۲۵ ۰۲:۴۵
مشهد تهران ۹۲۶ درجه يك شش تخته كوثر ۷۰۵۵۰۰ ريل سير كوثر ۳۷۱ یکروز در میان ۱۷:۱۰ ۰۳:۱۵
مشهد تهران ۹۲۶ چهار تخته سیمرغ ۹۶۲۰۰۰ رجا ۳۳۷ همه روزه ۱۸:۴۰ ۰۵:۱۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره ويژه فدك ۲۰۵۴۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۰۰ ۰۴:۵۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره بيزنس فدك ۱۷۳۶۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۰۰ ۰۵:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره اكونومي فدك ۱۴۸۶۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۰۰ ۰۵:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره فدك با عصرانه ۱۲۰۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۰۰ ۰۵:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستاره بیزنس+ هتل۵ ستاره کوثر ناب ۴۱۲۹۰۰۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۰۰ ۰۵:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ ۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره شاکر ۲۴۰۰۰۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۰۰ ۰۵:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ پنج ستارهاکونومی + هتل ۵ ستاره سی نور ۳۳۵۵۰۰۰ ریل پرداز نوآفرین ۳۴۷ همه روزه ۱۹:۰۰ ۰۵:۳۵
مشهد تهران ۹۲۶ چهارتخته ویژه نور ۱۰۹۴۰۰۰ نورالرضا ۳۶۷ همه روزه ۱۹:۳۵ ۰۶:۱۵
مشهد تهران ۹۲۶ چهار تخته vip نور ۱۳۹۵۵۰۰ نورالرضا ۳۶۷ همه روزه ۱۹:۳۵ ۰۶:۱۵
مشهد تهران ۹۲۶ شش تخته کویر ۶۸۰۰۰۰ جوپار ۳۳۱ همه روزه ۲۲:۰۰ ۰۸:۱۵
مشهد تهران ۹۲۶ لوكس چهار تخته توس ۹۲۶۰۰۰ رجا ۳۳۵ همه روزه ۲۳:۱۰ ۰۹:۲۵
مشهد تهران ۹۲۶ لوكس چهار تخته اكسپرس ۹۶۲۰۰۰ رجا ۳۳۵ همه روزه ۲۳:۱۰ ۰۹:۲۵
مشهد تهران ۹۲۶ پرستو ۸۷۵۰۰۰ بن ریل ۳۳۳ یکروز در میان ۲۳:۵۵ ۱۰:۱۰
مشهد تهران ۹۲۶ چهارتخته پلور سبز ۱۰۱۱۵۰۰ رجا ۳۸۱ یکروز در میان ۲۳:۵۵ ۱۰:۱۰
مشهد تهران ۹۲۶ شش تخته پارسی ۶۲۰۰۰۰ رجا ۳۸۱ یکروز در میان ۲۳:۵۵ ۱۰:۱۰
سمنان تهران ۲۲۸ اتوبوسي(صبا) ۸۵۰۰۰ رجا ۹۵۳ همه روزه ۰۶:۰۵ ۰۸:۵۰
خواف تهران ۸۷۰ شش تخته پارسی ۶۵۱۵۰۰ رجا ۳۵۷ يكروز در ميان ۱۷:۱۵ ۰۵:۵۵
طبس تهران ۱۳۲۳ لوكس شش تخته پارسي ۷۴۰۰۰۰ رجا ۳۵۹ يكروز در ميان ۱۵:۱۵ ۰۵:۵۰
طبس تهران ۱۳۲۳ چهار تخته پلور سبز ۱۰۳۵۵۰۰ رجا ۳۵۹ يكروز در ميان ۱۵:۱۵ ۰۵:۵۰
مشهد آزادور ۳۳۳ اتوبوسي صبا ۱۵۱۰۰۰ رجا ۹۷۱ همه روزه ۱۴:۵۰ ۱۸:۵۰
مشهد طبس ۵۸۶ لوكس چهار نفري سفير ۲۸۶۵۰۰ بن ريل ۹۷۵ يكروز در ميان ۲۲:۲۵ ۰۵:۰۵
مشهد طبس ۵۸۶ كوپه اي مبله سفير ۲۲۱۵۰۰ بن ريل ۹۷۵ يكروز در ميان ۲۲:۲۵ ۰۵:۰۵
مشهد طبس ۵۸۶ اتوبوسي درجه يك سفير ۱۷۸۰۰۰ بن ريل ۹۷۵ يكروز در ميان ۲۲:۲۵ ۰۵:۰۵
مشهد اصفهان ۱۴۸۴ چهار تخته غزال ۱۱۵۳۰۰۰ رجا ۵۸۱ همه روزه ۱۵:۱۰ ۰۸:۳۵
مشهد اصفهان ۱۴۸۴ چهار تخته ویژه نور ۱۲۶۱۰۰۰ نورالرضا ۵۸۱ همه روزه ۱۵:۱۰ ۰۸:۳۵
مشهد اصفهان ۱۴۸۴ چهار تخته vip نورالرضا ۱۵۶۱۰۰۰ نورالرضا ۵۸۱ همه روزه ۱۵:۱۰ ۰۸:۳۵
مشهد اصفهان ۱۴۸۴ چهار تخته ویژه نور ۱۲۶۱۰۰۰ نورالرضا ۵۸۵ همه روزه ۱۶:۱۰ ۱۰:۲۰
مشهد اصفهان ۱۴۸۴ چهار تخته vip نورالرضا ۱۵۶۱۰۰۰ نورالرضا ۵۸۵ همه روزه ۱۶:۱۰ ۱۰:۲۰
مشهد اصفهان ۱۴۸۴ لوكس چهار نفري غدير ۱۴۳۵۰۰۰ ريل ترابر سبا ۵۸۵ همه روزه ۱۶:۱۰ ۱۰:۲۰
مشهد شيراز ۲۰۰۰ چهار تخته پلور سبز ۱۲۷۳۰۰۰ رجا ۵۸۷ يكروز در ميان ۱۰:۲۵ ۱۰:۴۵
مشهد تبريز ۱۶۶۲ چهار تخته خليج فارس ۱۱۱۷۰۰۰ رجا ۴۸۹ همه روزه ۰۱:۲۵ ۰۰:۳۰
مشهد تبريز ۱۶۶۲ شش تخته ميلاد ۹۴۹۰۰۰ رجا ۴۸۹ همه روزه ۰۱:۲۵ ۰۰:۳۰
مشهد تبريز ۱۶۶۲ لوكس چهار تخته توس ۱۲۹۱۰۰۰ رجا ۴۸۱ همه روزه ۰۶:۵۰ ۰۶:۳۵
مشهد تبريز ۱۶۶۲ لوكس چهار تخته اكسپرس ۱۳۶۹۰۰۰ رجا ۴۸۱ همه روزه ۰۶:۵۰ ۰۶:۳۵
مشهد اهواز ۱۷۴۲ شش تخته پارسي ۱۲۶۱۰۰۰ رجا ۱۸۹ همه روزه ۰۷:۱۵ ۰۹:۴۵
مشهد اهواز ۱۷۴۲ چهار تخته پلور سبز ۱۶۳۳۰۰۰ رجا ۱۸۹ همه روزه ۰۷:۱۵ ۰۹:۴۵
مشهد اهواز ۱۷۴۲ شش تخته لوكس مهتاب ۱۱۰۵۰۰۰ مهتاب سير جم ۱۸۱ همه روزه ۲۳:۳۵ ۰۲:۲۵
مشهد زنجان ۱۲۴۱ چهارتخته اكسپرس ۹۸۶۰۰۰ رجا ۴۸۳ همه روزه ۰۰:۱۵ ۱۵:۳۵
مشهد زنجان ۱۲۴۱ پنج ستاره ویژه فدک ۲۴۷۸۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۱ همه روزه ۱۷:۵۰ ۰۹:۳۰
مشهد زنجان ۱۲۴۱ پنج ستاره بیزنس فدک ۱۸۲۳۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۱ همه روزه ۱۷:۵۰ ۰۹:۳۰
مشهد زنجان ۱۲۴۱ پنج ستاره اکونومی فدک ۱۷۲۰۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۱ همه روزه ۱۷:۵۰ ۰۹:۳۰
مشهد زنجان ۱۲۴۱ پنج ستاره عصرانه و هتل شاکر ۲۸۱۲۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۴۹۱ همه روزه ۱۷:۵۰ ۰۹:۳۰
مشهد زنجان ۱۲۴۱ غزال بنیاد ۱۳۸۷۵۰۰ بن ریل ۴۹۱ همه روزه ۱۷:۵۰ ۰۹:۳۰
مشهد قزوين ۱۰۷۰ درجه يك شش تخته ميلاد ۷۷۶۰۰۰ رجا ۴۸۵ يكروز در ميان ۱۶:۵۰ ۰۶:۲۰
مشهد قزوين ۱۰۷۰ درجه يك چهار تخته خليج فارس ۸۱۹۵۰۰ رجا ۴۸۵ يكروز در ميان ۱۶:۵۰ ۰۶:۲۰
مشهد کرج ۹۶۷ شش تخته پارسي ۷۱۷۵۰۰ رجا ۴۸۷ همه روزه ۰۱:۰۰ ۱۲:۴۰
مشهد کرج ۹۶۷ چهار تخته پلور سبز ۹۵۷۵۰۰ رجا ۴۸۷ همه روزه ۰۱:۰۰ ۱۲:۴۰
مشهد کرج ۹۶۷ چهار تخته ویژه نور ۱۱۴۶۵۰۰ نورالرضا ۴۹۷ يكروز در ميان ۱۵:۳۰ ۰۳:۱۰
مشهد كاشان ۱۲۱۳ چهار تخته پلور سبز ۱۰۲۲۰۰۰ رجا ۵۸۳ يكروز در ميان ۲۰:۱۰ ۱۰:۱۰
مشهد قم ۱۱۰۶ لوكس شش تخته پارسي ۸۱۲۰۰۰ رجا ۱۸۵ همه روزه ۱۳:۲۰ ۰۳:۰۰
مشهد قم ۱۱۰۶ پنج ستاره ويژه فدك ۲۳۳۷۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۱ همه روزه ۱۴:۳۰ ۰۳:۳۰
مشهد قم ۱۱۰۶ پنج ستاره بيزنس فدك ۱۷۰۰۵۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۱ همه روزه ۱۴:۳۰ ۰۳:۳۰
مشهد قم ۱۱۰۶ پنج ستاره اكونومي فدك ۱۵۹۸۵۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۱ همه روزه ۱۴:۳۰ ۰۳:۳۰
مشهد قم ۱۱۰۶ پنج ستاره فدك با عصرانه ۱۴۳۲۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۱ همه روزه ۱۴:۳۰ ۰۳:۳۰
مشهد قم ۱۱۰۶ ۵ستاره با عصرانه+ هتل چهار ستاره فردوسی ۲۶۰۴۰۰۰ ريل پرداز نوآفرين ۱۹۱ همه روزه ۱۴:۳۰ ۰۳:۳۰
مشهد قم ۱۱۰۶ سروش ۱۱۵۲۵۰۰ بن ريل ۱۸۷ همه روزه ۲۲:۵۰ ۱۱:۵۵
مشهد قم ۱۱۰۶ چهار تخته اكسپرس ۹۵۰۰۰۰ رجا ۱۸۷ همه روزه ۲۲:۵۰ ۱۱:۵۵
مشهد ملاير-اراك ۱۳۵۳ سروش ۱۴۱۰۵۰۰ بن ريل ۱۸۳ همه روزه ۱۲:۴۰ ۰۶:۳۵
مشهد ملاير-اراك ۱۳۵۳ چهار تخته پلور سبز ۱۳۷۷۵۰۰ رجا ۱۸۳ همه روزه ۱۲:۴۰ ۰۶:۳۵
مشهد يزد ۱۶۷۹ غزال ريل سير ۱۰۶۸۰۰۰ ريل سير كوثر ۶۸۱ یکروز در میان ۱۶:۵۵ ۰۷:۲۰
مشهد يزد ۱۶۷۹ چهارتخته VIP کوثر ۱۲۸۸۵۰۰ ريل سير كوثر ۶۸۱ یکروز در میان ۱۶:۵۵ ۰۷:۲۰
مشهد كرمان ۲۰۳۱ لوكس شش نفري ۷۲۸۰۰۰ جوپار ۷۸۱ همه روزه ۱۴:۱۵ ۰۶:۱۰
مشهد كرمان ۲۰۳۱ غزال بنياد ۱۱۵۷۰۰۰ بن ريل ۷۸۱ همه روزه ۱۴:۱۵ ۰۶:۱۰
مشهد بندرعباس ۲۴۰۹ غزال ريل سير ۱۳۳۹۰۰۰ ریل سیر کوثر ۸۸۱ همه روزه ۱۲:۲۰ ۰۸:۳۵
مشهد بندرعباس ۲۴۰۹ چهار تخته VIP کوثر ۱۵۴۷۰۰۰ ريل سير كوثر ۸۸۱ همه روزه ۱۲:۲۰ ۰۸:۳۵
مشهد بندرعباس ۲۴۰۹ درجه يك خواب-تهويه دار ۱۱۸۸۵۰۰ ريل سير كوثر ۸۸۱ همه روزه ۱۲:۲۰ ۰۸:۳۵
مشهد ساری ۱۰۵۲ شش تخته پارسي ۷۷۱۵۰۰ رجا ۲۸۱ یکروز در میان ۲۰:۱۰ ۱۰:۴۵
مشهد ساری ۱۰۵۲ چهار تخته پلور سبز ۱۰۱۱۵۰۰ رجا ۲۸۱ یکروز در میان ۲۰:۱۰ ۱۰:۴۵
مشهد همدان ۱۲۳۵ چهار تخته پلور سبز ۱۱۹۱۵۰۰ رجا ۱۹۳ یکروز در میان ۱۷:۳۰ ۰۹:۱۰
مشهد همدان ۱۲۳۵ شش تخته پارسي ۷۸۳۵۰۰ رجا ۱۹۳ یکروز در میان ۱۷:۳۰ ۰۹:۱۰
اهواز تهران ۸۱۶ لوکس چهار تخته نگین ۸۱۳۵۰۰ ريل ترابر سبا ۱۳۳ همه روزه ۱۳:۱۰ ۰۴:۵۰
اهواز تهران ۸۱۶ چهار تخته البرز ۸۳۷۵۰۰ رجا ۱۱۹ همه روزه ۱۷:۵۵ ۰۹:۳۵
اهواز تهران ۸۱۶ لوکس چهار تخته نگین ۸۱۳۵۰۰ ريل ترابر سبا ۱۱۹ همه روزه ۱۷:۵۵ ۰۹:۳۵
خرمشهر تهران ۹۳۷ شش تخته لوکس مهتاب ۶۵۶۰۰۰ مهتاب سیرجم ۱۳۱ همه روزه ۰۹:۳۰ ۰۳:۳۰
انديمشك تهران ۶۷۵ شش تخته لوكس مهتاب ۵۵۳۵۰۰ مهتاب سيرجم ۱۵۱ یکروز در میان ۱۹:۱۰ ۰۸:۲۰
تبريز تهران ۷۳۶ چهار تخته خلیج فارس ۴۶۲۵۰۰ رجا ۴۳۳ همه روزه ۱۷:۰۰ ۰۴:۴۰
تبريز تهران ۷۳۶ شش تخته میلاد ۴۳۲۵۰۰ رجا ۴۳۳ همه روزه ۱۷:۰۰ ۰۴:۴۰
تبريز تهران ۷۳۶ درجه یک شش تخته تبدیلی ۴۱۳۵۰۰ رجا ۴۳۳ همه روزه ۱۷:۰۰ ۰۴:۴۰
تبريز تهران ۷۳۶ شش نفره ۳۷۲۵۰۰ رعد ۴۳۰ همه روزه ۱۸:۰۵ ۰۶:۳۰
تبريز تهران ۷۳۶ درجه یک سهند ۵۱۶۰۰۰ رعد ۴۳۰ همه روزه ۱۸:۰۵ ۰۶:۳۰
مراغه تهران ۶۰۷ چهار تخته خليج فارس ۵۰۷۰۰۰ رجا ۴۲۳ همه روزه ۱۷:۵۰ ۰۳:۴۰
مراغه تهران ۶۰۷ شش تخته زاگرس ۳۰۳۰۰۰ رجا ۴۲۳ همه روزه ۱۷:۵۰ ۰۳:۴۰
زنجان تهران ۳۱۵ ارم ۲۲۲۰۰۰ رجا ۴۶۱ همه روزه ۰۷:۰۰ ۱۱:۲۰
زنجان تهران ۳۱۵ درجه یک اتوبوسی ماهان ۲۱۰۰۰۰ جوپار ۴۶۳ همه روزه ۱۴:۴۰ ۱۹:۱۰
ميانه تهران ۴۳۹ اتوبوسي نگين ۲۷۵۰۰۰ ريل ترابر سبا ۴۵۱ همه روزه ۱۵:۲۰ ۲۱:۰۰
ميانه تهران ۴۳۹ معمولی صندلی درجه دو ۲۰۲۰۰۰ رجا ۴۵۵ همه روزه ۰۶:۲۰ ۱۲:۰۵
ميانه تهران ۴۳۹ اتوبوسي نگين ۲۷۵۰۰۰ ريل ترابر سبا ۴۵۳ همه روزه ۱۷:۱۰ ۲۳:۲۵
اصفهان تهران ۵۴۸ ]چهار تخته خلیج فارس ۴۷۳۵۰۰ رجا ۵۲۱ یکروز در میان ۲۲:۱۰ ۰۵:۲۰
اصفهان تهران ۵۴۸ درجه یک شش تخته میلاد ۴۵۳۰۰۰ رجا ۵۲۱ یکروز در میان ۲۲:۱۰ ۰۵:۲۰
شيراز تهران ۱۰۷۴ چهارتخته پلور سبز ۹۳۸۰۰۰ رجا ۵۲۵ همه روزه ۱۶:۴۵ ۰۷:۰۵
شيراز تهران ۱۰۷۴ نور ۱۰۵۸۰۰۰ نورالرضا ۵۲۵ همه روزه ۱۶:۴۵ ۰۷:۰۵
شيراز تهران ۱۰۷۴ لوکس چهار تخته البرز ۸۰۰۰۰۰ رجا ۵۲۷ یکروز در میان ۱۹:۰۵ ۱۰:۰۰
يزد تهران ۷۵۳ پرديس تندرو ۴۷۸۵۰۰ رجا ۶۲۵ همه روزه ۰۶:۳۰ ۱۲:۳۰
یزد تهران ۷۵۳ پرديس تندرو ۴۷۸۵۰۰ رجا ۶۲۷ همه روزه ۱۵:۲۵ ۲۱:۳۵
یزد تهران ۷۵۳ لوکس ۴نفری غدیر ۸۳۲۵۰۰ ریل ترابر سبا ۶۲۱ همه روزه ۲۰:۱۰ ۰۴:۲۰
يزد تهران ۷۵۳ اتوبوسي نگين ۴۱۷۰۰۰ ريل ترابر سبا ۶۲۱ همه روزه ۲۰:۱۰ ۰۴:۲۰
يزد تهران ۷۵۳ شش تخته مهتاب ۴۵۴۵۰۰ مهتاب سير جم ۶۲۱ همه روزه ۲۰:۱۰ ۰۴:۲۰
كرمان تهران ۱۱۰۵ غزال بنیاد ۱۰۸۶۵۰۰ بن ریل ۷۲۳ همه روزه ۱۵:۳۵ ۰۵:۴۰
كرمان تهران ۱۱۰۵ لوكس شش نفري ۶۹۲۰۰۰ جوپار ۷۲۱ همه روزه ۱۶:۳۰ ۰۶:۴۰
زاهدان تهران ۱۶۵۸ لوكس شش نفري ۸۷۱۰۰۰ جوپار ۷۲۵ همه روزه ۱۳:۲۰ ۱۰:۵۰
زاهدان تهران ۱۶۵۸ لوکس ۶ نفری ۸۷۷۰۰۰ رجا ۷۲۵ همه روزه ۱۳:۲۰ ۱۰:۵۰
زاهدان تهران ۱۶۵۸ چهار تخته البرز ۱۲۲۷۵۰۰ رجا ۷۲۵ همه روزه ۱۳:۲۰ ۱۰:۵۰
بندرعباس تهران ۱۴۸۳ لوكس شش نفري ۸۰۰۰۰۰ جوپار ۸۲۱ همه روزه ۱۱:۵۰ ۰۷:۵۰
بندرعباس تهران ۱۴۸۳ غزال بنياد ۱۲۳۷۵۰۰ بن ريل ۸۲۳ همه روزه ۱۲:۴۵ ۰۸:۳۵
بندرعباس تهران ۱۴۸۳ غزال بنياد(vip) ۱۴۰۴۵۰۰ بن ريل ۸۲۳ همه روزه ۱۲:۴۵ ۰۸:۳۵
زاهدان اصفهان ۱۱۰۳ درجه یک شش تخته میلاد ۷۸۳۵۰۰ رجا ۵۳۵ یک روز در هفته ۱۱:۳۵ ۰۵:۴۰
بندرعباس اصفهان ۹۳۵ چهار تخته البرز ۷۵۵۰۰۰ رجا ۵۳۳ یکروز در میان ۱۵:۵۰ ۰۸:۱۰
ساري تهران ۳۵۴ معمولي صندلي ۱۵۵۰۰۰ رجا ۲۱۹ همه روزه ۱۷:۵۵ ۰۱:۲۰
ساري تهران ۳۵۴ اتوبوسي ۱۲۳۵۰۰ رجا ۲۱۹ همه روزه ۱۷:۵۵ ۰۱:۲۰
گرگان تهران ۴۹۷ لوكس شش تخته پارسي ۳۶۴۵۰۰ رجا ۲۲۱ همه روزه ۱۸:۱۵ ۰۴:۴۵
گرگان تهران ۴۹۷ لوكس چهار نفري البرز ۴۹۰۵۰۰ رجا ۲۲۱ همه روزه ۱۸:۱۵ ۰۴:۴۵
گرگان تهران ۴۹۷ شش تخته نسیم ۳۶۴۵۰۰ رجا ۲۲۱ همه روزه ۱۸:۱۵ ۰۴:۴۵
فيروزكوه تهران ۲۰۳ درجه ۲ اتوبوسي ۳۵۰۰۰ رجا ۲۰۳ همه روزه ۱۵:۰۰ ۱۸:۴۰
امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.