نمایش یک نتیجه

کتابخانه مرکزی اهواز

???  کتابخانه مرکزی خوزستان بزرگترین کتابخانه عمومی استان خوزستان با زیربنای ۷۱۰۰ متر مربع و در مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع