• ارسال تبلیغ شما روی وب سایت نهایت بعد از 24 ساعت انجام می شود.
  • هزینه تبلیغات در خوزستان خبر یک بار برای همیشه است.(تا زمانی که خوزستان خبر فعالیت می کند)
  • در صورت نیاز بروز رسانی رسانه ها و اطلاعات تبلیغ شما 30 درصد از کل هزینه روز تبلیغات مجدد گرفته می شود.که در بخش تبلیغ قیمت روز تبلیغات درج شده است.
  • در زیر آگهی شما متن و راهنمایی کاربران در خصوص آگاهی در معاملات و توصیه پلیس فتا اضافه شده است. همچنین خوزستان خبر با درج متنی تمام مسئولیت های معامله و تعامل و داد و ستد دو طرف منتشر کنند و بیننده آگهی را از خود رفع می کند.
  • خوزستان خبر در برگه کسب و کار و آگهی شما حق راهنمایی کاربران در خصوص ویژگی های یک فعال خوب در زمینه کاری شما را دارد.
  • در صورت نیاز به حذف صفحه کسب و کار شما از وب سایت فقط از طریق تماس شما از همان شماره درج شده در صفحه تبلیغاتی شما ممکن است.(اگر تماس مقدور نیست نیاز به ارسال مدارک لازم از طریق تماس با ما است)