• ارسال تبلیغ شما روی وب سایت نهایت بعد از 24 ساعت انجام می شود.
  • هزینه تبلیغات در خوزستان خبر یک بار برای همیشه است.(تا زمانی که خوزستان خبر فعالیت می کند)
  • در صورت نیاز بروز رسانی رسانه ها و اطلاعات تبلیغ شما 30 درصد از کل هزینه روز تبلیغات مجدد گرفته می شود.که در بخش تبلیغ قیمت روز تبلیغات درج شده است.
  • در زیر آگهی شما متن و راهنمایی کاربران در خصوص آگاهی در معاملات و توصیه پلیس فتا اضافه شده است. همچنین خوزستان خبر با درج متنی تمام مسئولیت های معامله و تعامل و داد و ستد دو طرف منتشر کنند و بیننده آگهی را از خود رفع می کند.