آموزش مذهبی

آشنایی با قرآن کریم .DOC

آشنایی با قرآن کریم تحقیق جامع و کامل در خصوص فهرست زیر است که به صورت سیاه سفید در قالب فایل ورد در خوزستان خبر تهیه شده است.

 

این آموزش شامل موارد زیر است :

 • آشنایی با قرآن کریم
 • فهرست كلي موضوع
 • مقدمه بخش اول- مباحث شكلی
 • باب- اول- اجزاء قرآن
 • باب- دوم ادبیات قران (هنرادبی)
 • بخش دوم-مباحث محتوایی وموضوعی
 • باب اول- معارف محوراول خداوند محوردوم آفرینش جهان محورسوم آفرینش انسان
 • باب دوم – اخلاق
 • باب سوم- احكام تتمه
 • مقدمه یك- نامهاوصفات
 • دو- زبان لهجه ورسم الخط قرآن سه
 • نزول قرآن وفترت ان چهار
 • شان نزول قرآن پنج
 • كاتبان وقراء سبعه شش
 • جمع اوری قرآن هفت
 • ترتیل وتجوید قرآن هشت
 • ترجمه قرآن نه
 • تفسیر قرآن وروشهای ان ده
 • تاویل قرآن یازده
 • اهداف قرآن دوازده
 • طرق هدایت قرآن سیزده
 • حق وباطل درقرآن چهارده
 • آداب قرائت قرآن بخش اول
 • مباحث شكلی
 • باب- اول- اجزاء قرآن يك-سوره وانواع ان
 • دو- ایه وانواع ان
 • سه- كلمه چهار تا هشت- حرف –جزء-حزب-ركوع- علائم
 • باب- دوم ادبیات قرآن(هنرادبی)
 • الف- موارد اعجاز قرآن
 • ب- تحدی درقرآن
 • ج- پیشگوییهای قرآن
 • د- عجایب قرآن
 • ه- صیغه های مشكل درقرآن
 • و- اصطلاحات درقرآن
 • ز- طبیعت درقرآن
 • ح- اجزاءبدن درقرآن
 • ط- خویشاوندان درقرآن
 • ی- حیوانات درقرآن
 • ك- بیماریها درقرآن
 • ل- نوشت افزاردرقرآن
 • م- فصول درقرآن
 • ن- مزه هادرقرآن
 • س- رنگهادرقرآن
 • ع- فلزات درقرآن
 • ف- اغذیه درقرآن
 • ص- میوه هادرقرآن
 • ق- گیاهان وسبزیجات درقرآن
 • ر- اسم فعل درقرآن
 • ش- جهات سته درقرآن
 • ت- ادوات استفهامی درقرآن
 • ث- ظروف واوقات درقرآن
 • خ- خطابات درقرآن
 • ذ- اسامی معرب بحروف وهمزات وصل درقرآن
 • ض- امكنه درقرآن
 • ظ- غزوات وسرآیادرقرآن
 • غ- مساجددرقرآن
 • لا- اعداددرقرآن
 • اب- علائم واشكال درقرآن
 • اج- استثناءات تجویدی درقرآن
 • اد- امثال تشبیهات وكنآیات درقرآن
 • اه- مقطعات
 • او- سوگنددرقرآن از- ادعیه درقرآن
 • اح- جملات كاربردی قرآن
 • اط- جموع مكسردرقرآن
 • اك- اعلام واسباب نزول درقرآن
 • ال- آیات واسباب نزول درقرآن
 • ام- ریشه لغات قرآن ساختارهندسی درقرآن وسوره های ان
 • بخش دوم- مباحث محتوایی وموضوعي
 • باب اول- معارف محوراول- خداوند(لاهوت)
 • الف- اثبات وجودخدا
 • ب- نام وصفات خدا
 • ج- اسم اعظم
 • د- لوح محفوظ
 • ه- علم غيب
 • محوردوم- آفرینش جهان
 • فصل اول- آفرینش جهان مجرد
 • الف- خلقت ملائكه(جبروت)
 • ب- عالم مثال(ملكوت)
 • فصل دوم- آفرینش جهان مادی(ناسوت)
 • الف- آفرینش ماده
 • ب- عوالم چهارگانه 1- ذر 2- د نيا 3- برز خ 4- ا خر ت
 • یك- اشراط الساعه
 • دو- تعابیرقرآن ازرستاخیز
 • سه- اسامی رستاخیز
 • چهار- نفخ صور
 • پنج- مدت توقف دررستاخیز
 • شش- بهشت ودوزخ
 • الف- دوزخ وعذابها
 • ب- بهشت ونعمتها هفت-
 • 1- دلائل وجودمعاد
 • 2-دلائل وجودروح
 • 3-حوروغلمان
 • ج- دفعات خلقت ومرگ
 • د- خلقت جن
 • محورسوم-خلقت انسان مقدمه وآیات
 • اول- اسوه های انسان
 • دوم- انبیا
 • الف- شرایط نبوت ورسالت
 • ب- اسامی پیامبران درقرآن
 • سوم- اوصیاءوامامان
 • چهارم- معجزات پیامبران
 • پنجم- ادیان درقرآن
 • ششم- كتب پیامبران
 • هفتم- مكانهای عبادی
 • هشتم- مكاتب غیرالهی
 • نهم- انواع حكومت
 • دهم- انواع شخصتها
 • یازدهم- زنان درقرآن
 • دوازدهم- اقوام درقرآن
 • سیزدهم- آیات الهی درقرآن
 • چهاردهم- داستان های قرآن
 • قسمت اول- سرگذشت انبیاء(عصرنبوت)
 • مقدمه یكم- عصرادم شیث- ادریس دوم- عصرنوح هود- صالح سوم- عصرابراهیم لوط- شعیب- زردشت- خضر- ایوب – اسحاق – یعقوب- یوسف- اسماعيل-قيدار چهارم- عصرموسی هارون- یوشع – سموییل-ذوالكفل-الياس-اليسع داود- سلیمان –اسماعيل-عزير-يونس-اشعيا-حنظله-زكريا پنجم- عصرعیسی خالدبن سنان- جرجیس- یحیی ششم- عصرمحمد ( سرگذشت پیامبراسلام) قسمت- دوم سرگذشت امامان(عصرامامت)
 • مقدمه 1-امام علی 2-امام حسن 3-امام حسین 4تا11- امام سجاد تا امام عسكري 12-امام مهدی 1-عصرحضور 2-عصرغیبت (صغری وكبری) 3 –عصرظهور(یاران امام) 4-عصررجعت باب دوم-اخلاق الف- مقدمه 1- اهمیت اخلاق 2- آیااخلاق قابل تغییراست؟ 3- آیااخلاق نسبی است؟ 4- اصول اخلاقی درقرآن 5- عوامل موثردراخلاق 6- نقش اسوه 7- پنج گام عملی بسوی تهذیب ب- صفات وملكات اخلاقی 1- تكبروتواضع 2- طمع وقناعت 3-حب الدنیا-اعتزال-دنیادوستی 4- حسد-نصح 5- غرور – فروتنی -كسالت 6-طول امل-امید-یاس 7- تعصب-تسلیم 8- جبن- تهور 9-توكل-خودباختگي 10- شهوت-عفت-خمودی 11- غفلت- یقظه 12-بخل-جود-اسراف 13-عجله-فتور-صبر 14-جاه طلبي-تواضع 15-لجاجت-پذیرش حق 16-شكر نعمت –كفرنعمت 17-غیبت-حفظ الغیب 18-حسن خلق-كج خلقی(غلیظ القلب) 19-امانت-خیانت 20-صدق-كذب 21-وفای بعهد-پیمان شكنی 22-بحث منطقی-جدال ومراء 23-سخن چینی-اصلاح ذات البین 24-حسن ظن-سوءظن 25-تجسس دركارهای مردم-رازداری 26-حلم(كظم غیض)-غضب 27-عفو-انتقام 29-اجتما ع گرائی-انزواطلبي 28-غیرت-بی غیرتی باب سوم-احكام وسیاسات بخش اول- عبادات 1تا6- نماز – روزه – خمس- زكات- حج- جهاد 7و8- امربمعروف ونهی ازمنكر 9و 10- تولی وتبری بخش دوم- معاملات یك- عقود (بیع-نكاح…..) دو- ایقاعات (طلاق-سوگند….. ) بخش سوم- احكام وسیاسات الف- احكام (ارث- محارم- اطعمه واشربه….) ب- سیاسات (قصاص-حدود-تعزیرات-دیات) 1-آیات ناسخ ومنسوخ 2-احكام واقسام ان تتمه 1-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2-معرفي برخي ازكتابها 3-سيرفلسفه عرفان ودين ازاغازتاكنون جداول 1- جدول سوره هابترتیب نزول 2- جدول سوره هابه ترتیب الفبایی 3- جدول اسامی سالهای نزول سوره ها 4- جدول جهان بینی الهی 5- شجره نامه پیامبران 6- یاران امام درعاشورا(72نفر) 7- جدول اصحاب حضرت صاحب(313) 8- جدول مشخصات معصومین 9- جدول ادیان ومكاتب 10- حكومتهای ایران ادیان وخلفای 11- ادیان فلسفی وعرفانی ومذاهب ان 12- جدول اخلاق 13-جدول احكام منابع

 

 

سایر :

 • فرمت فایل از نوع پاور پوینت (.docx) است.
 • نیاز به مرتب سازی  و ویرایش دارد
 • تعداد 143 صفحه به صورت متن
 • قیمت خرید این فایل  30.000 تومان است.
 • جهت هر گونه سوال قبل از خرید  و راهنمایی لازم می توانید از بخش تماس با ما در ارتباط باشید.

[purchase_link id=”371070″ text=”خرید” style=”button” color=”green”]

 

هر گونه سوال در مورد جزوه قبل از دانلود از طریق تلگرام مدیر

 

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها