اطلاعات خوزستان

لیست اماکن ورزشی شهر اهواز

لیست اماکن ورزشی شهر اهواز

شهر

نام مکان ورزشی

نوع مکان ورزشی

نوع بنای ورزشی

نوع زیربنا

مالکیت

آدرس

اهواززمین چمن فوتبال جهاد کشاورزیزمینها و استادیومهای فوتبالزمین چمن تمرینیروبازسازمان تربیت بدنیاهواز یوسفی انتهای خیابان امام
اهوازاستادیوم ۵۰ هزارنفری غدیرزمینها و استادیومهای فوتبالاستادیوم فوتبال تا ۵۰۰۰۰ نفریروبازسازمان تربیت بدنیجاده کمربندی اهواز
اهوازکوت عبداللهزمینها و استادیومهای فوتبالزمین خاکی تمرینیروبازسازمان تربیت بدنیروستای کوت عبدالله
اهوازجسانیه بزرگزمینها و استادیومهای فوتبالزمین خاکی تمرینیروبازسازمان تربیت بدنیجسانیه بزرگ
اهواززویه ۲زمینها و استادیومهای فوتبالزمین خاکی تمرینیروبازسازمان تربیت بدنیروستای زویه
اهوازسید حسن موسویزمینها و استادیومهای فوتبالزمین خاکی تمرینیروبازسازمان تربیت بدنیدهستان مدرس – روستای سید حسن موسوی
اهوازسالن هادی آباد ۲سالنهای سقف بلندتمرینیسرپوشیدهسازمان تربیت بدنیکوت عبدالله
اهواززورخانه زیباشهرسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)باستانیسرپوشیدهسازمان تربیت بدنیزیباشهر-مجموعه ورزشی باباک معتمد
اهوازسالن ۲۲ بهمنسالنهای سقف بلندتمرینیسرپوشیدهسازمان تربیت بدنیحمیدیه
اهوازگبیر۱سالنهای سقف بلندتمرینیسرپوشیدهسازمان تربیت بدنیروستای گبیر۱
اهوازسالن تمرینی شهداسالنهای سقف بلندتمرینی و استادیوم فوتبال تا ۱۰۰۰ نفریسرپوشیده و روبازسازمان تربیت بدنیحمیدیه
اهوازخانه بیلیارد- خانه شطرنجسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بیلیارد شطرنجسرپوشیدهسازمان تربیت بدنیکیانپارس-خیابان ۱۴ غربی
اهوازمجموعه بابک معتمدزمینها و استادیومهای فوتبالزمین خاکی تمرینی و سالن تمرینی و…روباز و سرپوشیدهسازمان تربیت بدنیزیباشهر-مجموعه ورزشی بابک معتمد
اهوازخانه کشتی-زورخانه پوریایی ولی- خانه ژیمناستیک  سالن ورزشی پوریایی ولیسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهکشتی  و باستانی و…سرپوشیده و روبازسازمان تربیت بدنیکمپلو شمالی-خیابان امیر کبیر
اهوازمجموعه ناصر خسروسالنهای سقف بلندتمرینیسرپوشیدهسازمان تربیت بدنیکمپلو جنوبی-مجموعه ورزشی ناصر خسرو
اهوازمجموعه قدسسالنهای سقف بلندتمرینی و استخر سرپوشیده و…سرپوشیده و روبازسازمان تربیت بدنیپادادشهر-مجموعه ورزشی قدس
اهوازمجموعه بدرسالنهای سقف بلندتمرینی و وزنه برداریسرپوشیدهسازمان تربیت بدنیزیتون کارگری-مجموعه ورزشی بدر
اهوازمجموعه۱۶ هکتاریزمینها و استادیومهای فوتبالزمین خاکی تمرینی و استخر سرپوشیده و…روباز و سرپوشیدهسازمان تربیت بدنیمجموعه ورزشی ۱۶ هکتاری اهواز
اهوازمجموعه ورزشی جهان پهلوان تختیزمینها و استادیومهای فوتبالزمین چمن تمرینی و استادیوم فوتبال تا ۱۰۰۰ نفری و …روباز و سرپوشیدهسازمان تربیت بدنیامانیه-خیابان تختی-جنب سیلو-مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی
اهوازگمبوعهزمینها و استادیومهای فوتبالزمین خاکی تمرینیروبازسازمان تربیت بدنیروستای گمبوعه
اهواززمین فوتبال خاکیزمینها و استادیومهای فوتبالزمین خاکی تمرینیروبازسازمان تربیت بدنیحمیدیه -ورودی شهر
اهوازصحیناتزمینها و استادیومهای فوتبالزمین خاکی تمرینیروبازسازمان تربیت بدنیاهواز-روستای صحینات
اهواززمین مینی فوتبالزمینهای ورزشیچند منظورهروبازادارات دولتیبلوار گلستان-شرکت توسعه ونیشکر
اهوازسالن ورزشی چندم نظوره بانوان نفتسالنهای سقف بلندتا۵۰۰ نفریسرپوشیدهادارات دولتیشهرک نفت فاز ۵ خیابان آبان ۱
اهواززمین چمن فوتبال شرکت نورد ولولهزمینها و استادیومهای فوتبالزمین چمن تمرینیروبازادارات دولتیکیلومتر ۹ جاده اهواز- خرمشهر شرکت نورد و لوله
اهوازاستخر سرپوشیده نیروگاه رامینسالنهای رشته های خاصاستخر سرپوشیدهسرپوشیدهادارات دولتیکوروش خیابان کارون
اهوازاستخر سرپوشیده جهاد کشاورزیسالنهای رشته های خاصاستخر سرپوشیدهسرپوشیدهادارات دولتیاتوبان گلستان
اهوازاستخر سرپوشیده بنیاد مستضعفانسالنهای رشته های خاصاستخر سرپوشیدهسرپوشیدهادارات دولتیگلستان -خیابان حجت
اهوازمجموعه استخر های شرکت نفتسالنهای رشته های خاصاستخر سرپوشیده و استخر روبازسرپوشیدهادارات دولتیکوی فدائیان اسلام
اهوازاستخر سرپوشیده ملی حفاریسالنهای رشته های خاصاستخر سرپوشیدهسرپوشیدهادارات دولتیزیتون کارمندی-خیابان اباذر
اهوازاستخر سرپوشیده مخابراتسالنهای رشته های خاصاستخر سرپوشیدهسرپوشیدهادارات دولتیکیانپارس خیابان ۱۷ شرقی
اهوازاستخرهای سرپوشیده شرکت نفتسالنهای رشته های خاصاستخر سرپوشیدهسرپوشیدهادارات دولتیشهرک نفت خیابان آبان ۱
اهوازاستخر سرپوشیده شرکت توسعه و نیشکرسالنهای رشته های خاصاستخر سرپوشیدهسرپوشیدهادارات دولتیاتوبان گلستان-شرکت توسعه
اهوازاستخر سرپوشیده راه آهنسالنهای رشته های خاصاستخر سرپوشیدهسرپوشیدهادارات دولتیخیابان فلسطین روبروی استانداری
اهوازمدرسه فوتبال شرکت نفتزمینها و استادیومهای فوتبالزمین چمن تمرینی و استادیوم فوتبال تا ۱۰۰۰ نفریروبازادارات دولتیشهرک نفت -فاز ۴
اهواززمین تنیس خاکی شماره ۱ ملی حفاریزمینهای ورزشیتنیسروبازادارات دولتیزیتون کارمندی-خیابان اباذر
اهواززمین چمن فوتبال شرکت مخابراتزمینها و استادیومهای فوتبالزمین چمن تمرینی و مجموعه ورزشیروبازادارات دولتیخیابان ۱۷ کیانپارس
اهوازمجموعه فرهنگی ورزشی زمین شهریسایرمجموعه ورزشی و زمین چمن تمرینیروبازادارات دولتیانتهای کوی مجاهد
اهواززمین چمن فوتبال شهید سلیمیزمینها و استادیومهای فوتبالزمین چمن تمرینیروبازادارات دولتیاتوبان گلستان-نرسیده به بیمارستان شهید بقایی
اهوازمجموعه سازمان آب وبرقسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازی و تمرینی و…سرپوشیده و روبازادارات دولتیگلستان کوی بوستان
اهوازمجموعه دانشگاه شهید چمرانزمینها و استادیومهای فوتبالزمین چمن تمرینی و استخر سرپوشیده و…روباز و سرپوشیدهادارات دولتیاتوبان گلستان-دانشگاه شهید چمران
اهواززمین چمن فوتبال دانشگاه علمی کاربردیزمینها و استادیومهای فوتبالزمین چمن تمرینیروبازادارات دولتیکوی پردیس
اهواززمین فوتبال تصفیه شکرزمینها و استادیومهای فوتبالزمین چمن تمرینیروبازادارات دولتیمسیر کارخانه تصفیه قند وشکر
اهواززمین چمن شهید بقاییزمینها و استادیومهای فوتبالزمین چمن تمرینیروبازادارات دولتیانتهای بلوار گلستان-جنب بیمارستان شهید بقایی
اهوازسالن ورزشی چند منظوره حجاب -بنیاد مستضعفانسالنهای سقف بلندتمرینیسرپوشیدهادارات دولتیگلستان-خیابان حجت
اهوازمجموعه ورزشی بانک صادارتسالنهای سقف بلندتمرینی و مجموعه ورزشیسرپوشیده و روبازادارات دولتیبلوار گلستان-کوی مجاهد
اهواززمین ورزشی اداره کل منابع طبیعیزمینهای ورزشیچند منظورهروبازادارات دولتیاتوبان گلستان
اهوازمجموعه فرهنگی ورزشی سپید-اداره زندانهاسایرمجموعه ورزشیروبازادارات دولتیاداره کل زندانهای خوزستان-جنب فنی و حرفه ای
اهوازمجموعه ورزشی اموزگار-آموزش وپرورشسایرمجموعه ورزشیروبازادارات دولتیفلکه کارگر-
اهوازسالن مجموعه ورزشی شهید باهنرسالنهای سقف بلندتا۵۰۰ نفریسرپوشیده  و روبازادارات دولتیخیابان شهید محمدیان-پشت سینما اکسین
اهوازمجموعه ورزشی المهدی -آموزش وپرورشسایرمجموعه ورزشیسرپوشیدهادارات دولتیخیابان ۱۴ پادادشهر-روبروی خانه معلم
اهوازمجموعه ورزشی شهید سالمی-آموزش وپرورشسایرمجموعه ورزشیروبازادارات دولتیکوی سپیدار -جنب نمایندگی ایران خودرو
اهوازمجموعه ورزشی ۱۳ آبان-آموزش و پرورشسالنهای سقف بلندتمرینیسرپوشیدهادارات دولتیامانیه-خیابان مستعان
اهوازسالن چندمنظوره شهید فهمیده-آموزش و پرورشسالنهای سقف بلندتمرینی و رزمیسرپوشیدهادارات دولتیکیانپارس خیابان ۲۱ غربی فاز سوم
اهوازباشگاه ورزشی افروزسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکوی رمضان منازل اتوبوسرانی
اهوازباشگاه ورزشی آزادیسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکوی نبوت خیابان هدایت ۶
اهوازباشگاه ورزشی آریوسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیبلوار معلم نبش فولادشهر
اهوازباشگاه ورزشی درخشانسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیباهنر بلوار معلم
اهوازباشگاه ورزشی زاگرسسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکوی نبوت خیابان زاگرس بین مطهری وسعدی
اهوازباشگاه ورزشی تیروژسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیباهنر بلوار صداقت شرقی منطقه ۱
اهوازباشگاه ورزشی قدس جنوبسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکوی ایثار بلوار معلم نرسیده به راه بند
اهوازباشگاه ورزشی اسکانسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکوی شهید باهنر منطقه ۵ سبحان
اهوازباشگاه ورزشی وصالسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکیانپارس بین خیابان ۸ غربی
اهوازباشگاه ورزشی یارانسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکیان آباد خیابان ۵ شرقی
اهوازباشگاه ورزشی مردان اهنینسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکیان آباد خیابان ۱۹ شرقی
اهوازباشگاه ورزشی پدپده ورزشسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیفاز ۲ پادادشهر ایستگاه ۳ منازل جهاد
اهوازباشگاه ورزشی اطلسسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیپادادشهر خیابان ۱۰
اهوازباشگاه ورزشی موفقیتسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیزیتون کارمندی خیابان کمیل بین زمزم وزمرد
اهوازباشگاه ورزشی ارغوانسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیپادادشهر خیابان ۱۸ غربی
اهوازباشگاه ورزشی گلبرگسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیپادادشهر خیابان ۱۵
اهوازباشگاه ورزشی گل سرخسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیفاز ۲ پادادشهر ایستگاه ۶
اهوازباشگاه ورزشی مهتابسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکوی فاطمیه انتهای خیابان ۲۰ متری
اهوازباشگاه ورزشی اکسینسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیجنب پادگان حمیدیه
اهوازباشگاه ورزشی بهارستانسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکمپلو خیابان شیخ بها جنوبی
اهوازباشگاه ورزشی دهکدهسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیجاده قدیم حمیدیه روستای دهکده
اهوازباشگاه ورزشی نیروسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیخیابان ۱۷ شهریور -خیابان مطهری
اهوازباشگاه ورزشی نوین تنسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیمسیر تصفیه شکر -روستای گبیر یک
اهوازباشگاه ورزشی مهیارسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیگلستان کارگر شرقی بین آبان وآبادان
اهوازباشگاه ورزشی نهضتسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصینهضت آباد خیابان ماموسیان

 

شهرعنوان پروژهمدل بنای ورزشینوع بنای ورزشینوع زیربنامالکیتآدرس
اهوازباشگاه ورزشی مهردادسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیمجمعه منازل گلستان فاز ۲ گروه ملی
اهوازباشگاه ورزشی شاهدسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیمیدان فرهنگ شهر -کارگر شرقی نبش غزالی
اهوازباشگاه ورزشی مشعل جنوبسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیشهرک رزمندگان فاز ۲
اهوازباشگاه ورزشی خیبرسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصی۶۰ متری کوی علوی بین فراهانی و زینب
اهوازباشگاه ورزشی سامانسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکمپلو شمالی خیابان فیض جنب کتابخانه باهنر
اهوازباشگاه ورزشی جوانانسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکمپلو انتهای کیان ۳۰ متری کوی علوی
اهوازباشگاه ورزشی آسیاسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیخیابان بهارستان بین کیان و غزنوی
اهوازباشگاه ورزشی فرشیدسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکمپلو جنوبی خیابان کاشف نبش فرحانی
اهوازباشگاه ورزشی قهرمانان جنوبسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکوی علوی خیابان کردونی
اهوازباشگاه ورزشی سیمرغسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیاتوبان گلستان روبروی بانک کشاورزی
اهوازباشگاه ورزشی میثاقسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصینهضت آباد-خیابان نریمان نبش جنب راهنمایی و رانندگی
اهوازباشگاه ورزشی رخشسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیگلستان خیابان فروردین بین دی و آذر
اهوازباشگاه ورزشی وحدتسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکوی پردیس بلوار گلشن
اهوازباشگاه ورزشی افلاکسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیشهرک دانشگاه خیابان ۵۲ دانشجو
اهوازباشگاه ورزشی فرزادسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیکوی مجاهد خیابان یاور۸
اهوازباشگاه ورزشی کیمیاسالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابهچندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیگلستان کوی سعدی خیابان شیراز
اهوازباشگاه ورزشی ایمانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)چندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیشهرک دانشگاه خیابان ۵۵ دانشجو
اهوازباشگاه ورزشی تارازسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)چندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیگلستان خیابان خرداد بین اسفند و اقبال
اهوازباشگاه ورزشی احرارسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)چندمنظورهسرپوشیدهبخش خصوصیگلستان خیابان متین
اهوازباشگاه ورزشی آریاسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیخیابان اصلی منبع آب خیابان ۲۱
اهوازباشگاه ورزشی سعیدسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکوت عبدالله مسیر روستای کوت امیر روستای بهر
اهوازباشگاه ورزشی نریمانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکوی شریعتی ۲ جنب پمپ بنزین غفاری
اهوازباشگاه ورزشی مبینسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکوی شریعتی اتوبان آیت الله بهبهانی
اهوازباشگاه ورزشی رهاسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیگلستان خیابان فروردین بین دی و آذر
اهوازباشگاه ورزشی کاوهسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیحصیرآباد بین خیابان ۸ و ۹
اهوازباشگاه ورزشی ققنوسسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیمنبع آب فاز ۳ شهرداری خیابان ۳
اهوازباشگاه بدنسازی دلاورانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیزیتون کارگری خیابان شهید چهار لنگ
اهوازباشگاه ورزشی بانوان شکیبسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکوی فرهنگیان خیابان لادن
اهوازباشگاه ورزشی توانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکوی ملت خیابان ۱۰ اقبال
اهوازباشگاه بدنسازی بانوسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیخیابان ۸ عامری
اهوازباشگاه بدنسازی جوانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکوی ملت خیابان ۱۵ عامری
اهوازباشگاه ورزشی نور خوزستانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیفلکه عامری خیابان شیخ پناه
اهوازباشگاه بدنسازی آریاناسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکوی ملت-خیابان ۳ انتهای خیابان ۴ اقبال
اهوازباشگاه ورزشی مهزیار طلاییسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیاتوبان پل پنجم بین خسروی و نظامی
اهوازباشگاه ورزشی پیلتنسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیآخرآسفالت خیابان شهید فاطمی زاده
اهوازباشگاه ورزشی یاران جنوبسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیآخرآسفالت خیابان ۹ شهید زارع
اهوازباشگاه ورزشی پارسیانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیچهارصد دستگاه روبروی پارک علامه
اهوازباشگاه بدنسازی مهاجرسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیفاز ۳ شهدای منبع آب خیابان ۱۱
اهوازباشگاه ورزشی تخت جمشیدسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیآسیآباد خیابن ۷
اهوازباشگاه ورزشی یزدانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیمنبع آب فاز ۳ شهرداری خیابان ۱۸
اهوازباشگاه ورزشی دلیرانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکوی شریعتی نبش خیابان شهید نبوی
اهوازباشگاه بدنسازی نامدارسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیآخرسفالت جنب بازارچه صدف
اهوازباشگاه بدنسازی برجیسسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیفاز ۲ پادادشهر ایستگاه ۴-خیابان ۸
اهوازباشگاه بدنسازی هیربدسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیپادادشهر خیابان ۱۱
اهوازباشگاه بدنسازی ایلیاسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیپادادشهر خیابان جواد الائمه
اهوازباشگاه ورزشی پهلوانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیپاداشهر شرقی روبروی استخر
اهوازباشگاه ورزشی پوریاسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیفاز ۲ پادادشهر ایستگاه ۷-خیابان سعادت
اهوازباشگاه ورزشی انرژیسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیملی راه فلکه سنگر- خیابان خاقانی ۱۹
اهوازباشگاه ورزشی ایرانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیشهرک آغاجاری خیابان گلهای داوودی
اهوازباشگاه ورزشی مهدیسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیزیتون کارمندی خیابان زاویه
اهوازباشگاه ورزشی ساراسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیزیتون کارمندی خیابان شهید بندر بین زیبا وزیتون
اهوازباشگاه بدنسازی آرمانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیشهرک ملی حفاری بلوار بهارستان
اهوازباشگاه بدنسازی پارسسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکیانپارس بین خیابان ۸ و ۹ غربی -مجتمع نوشین
اهوازباشگاه ورزشی فدکسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکوی فرهنگ شهر-منازل هفت تپه
اهوازباشگاه ورزشی آناهیدسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیزیتون کارمندی خیابان حجت بین زاهد و مناطق
اهوازباشگاه بدنسازی شمایلسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیزیتون کارمندی نبش یوسفی زاده
اهوازباشگاه بدنسازی علم و ورزشسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیزیتون کارمندی خیابان فیروزه بین زمرد و زمزم
اهوازباشگاه بدنسازی سوراسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیزیتون کارمندی فلکه چیتا
اهوازباشگاه بدنسازی مبارز۲سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیزیتون کارمندی خیابان زاهد بین فرشته و صالحپور
اهوازباشگاه بدنسازی تاراسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیخیابان ۷ غربی کیانپارس
اهوازباشگاه بدنسازی ملیکاسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکیانپارس خیابان ۹ غربی فاز ۳
اهوازباشگاه بدنسازی پاسارگادسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصینادری خیابان کتانباف شمالی بین سیروس و نادری
اهوازباشگاه بدنسازی کوشاسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکیان آباد خیابان ۷ غربی
اهوازباشگاه بدنسازی دانشسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکیانپارس خیابان ۱۷ غربی
اهوازباشگاه بدنسازی ستارهسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیانتهای خیابان زند
اهوازباشگاه بدنسازی بهارانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیامانیه خیابان عارف
اهوازباشگاه بدنسازی قهرمانانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیچهار راه زند خیابان شهید محمدیان-بین زند و هلالی
اهوازباشگاه بدنسازی شاهین طلاییسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصینادری خیابان شهید گندمی
اهوازباشگاه بدنسازی پارسیانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصینادری خیابان سی متری خیابان مهدوی
اهوازباشگاه بدنسازی ستارگان جنوبسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیچهار راه زند روبروی بیمارستان فاطمه زهرا
اهوازباشگاه بدنسازی مدرسه بدن ۱سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصینادری خیابان امام شرقی بین قناد زاده و محمدیان
اهوازباشگاه بدنسازی مدالسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیسی متری خیابان مسلم بین کیکاووس و قنواتی
اهوازباشگاه بدنسازی معراجسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصینادری خیابان حافظ بین نادری و کافی
اهوازاستخر سرپوشیده راشاسالنهای رشته های خاصاستخر سرپوشیدهسرپوشیدهبخش خصوصیخیابان ۷ غربی کیانپارس
اهوازاستخر سرپوشیده موجسالنهای رشته های خاصاستخر سرپوشیدهسرپوشیدهبخش خصوصیکوی ملت انتهای خیابان اقبال
اهوازسالن بدنسازی تهمتنسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصینادری خیابان مصطفایی بین سیمتری ومسلم
اهوازباشگاه بدنسازی مردان آهنینسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیگلستان-کوی سعدی
اهوازباشگاه بدنسازی آزادگانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیاتوبان آیت الله بهبهانی-روبروی شکاره ۱
اهوازباشگاه بدنسازی هدفسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیحصیرآباد خیابان ۴
اهوازباشگاه ورزشی اقتدارسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیفاز ۴ کوی ملت-شهرک شهید عباس پور
اهوازباشگاه ورزشی رکورد دارانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیکوی ملت خیابان ۱۶ عامری
اهوازباشگاه بدنسازی عیارانسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)بدنسازیسرپوشیدهبخش خصوصیفاز ۴ کوی ملت شهرک عباس پور
اهواززمین چمن فوتبالزمینها و استادیومهای فوتبالزمین چمن تمرینیروبازبخش خصوصیکیلومتر ۹ جاده اهواز-خرمشهر

لیست اماکن ورزشی شهر اهواز

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها