انتخابات خوزستان

نتایج انتخابات اتاق بازرگانی آبادان و خرمشهر

نتایج انتخابات اتاق بازرگانی آبادان و خرمشهر اسفند 1397

به گزارش خوزستان خبر  نتایج انتخابات اتاق بازرگانی آبادان و خرمشهر به ترتیب در لیست زیر مشخص شده است.

 

11اتاق آبادانبازرگانی10420247885عباسآريان زادخضير12
2اتاق آبادانبازرگانی1817110446منصوراديبان مهرصالح13
3اتاق آبادانبازرگانی10420217799حسنافخمي آبادانيهادي14
4اتاق آبادانبازرگانی1815651369محسنبراتيعباس15
5اتاق آبادانبازرگانی1817243012رامينجمشيديخداداد16
6اتاق آبادانبازرگانی1817442732محمدصادقجوهريغلام17
7اتاق آبادانبازرگانی5859715242حميدحميداويطعيمه18
8اتاق آبادانبازرگانی5859785526حسندشتي نژادمالک21
9اتاق آبادانبازرگانی1815378182مهديدشتي نژادحسين19
10اتاق آبادانبازرگانی1819319946سيدقاسمصفرپورسيدمندني23
11اتاق آبادانبازرگانی1817189840افشينقربانيسهراب24
12اتاق آبادانبازرگانی1817289731سيدحميدرضاکاشيسيدمسيب25
13اتاق آبادانبازرگانی1817254871زاميادمقصديغلامعباس26
14اتاق آبادانبازرگانی1819756238مهرانمنصوريانحميد27
15اتاق آبادانبازرگانی10420172928سيدابراهيميعقوب پورسيدلطيف28
گروه_فعالیت: صنعت
16اتاق آبادانصنعت1817409794غلامرضااکبري زادهجواد41
17اتاق آبادانصنعت0938709607احمدبافنده ايمان دوستعلي اصغر42
18اتاق آبادانصنعت1818882779احمدبهاريعلي بيگ43
19اتاق آبادانصنعت1971274070مجيدپورکايدسعادتقلي45
20اتاق آبادانصنعت1818181274اسمعيلحسينيحسين46
21اتاق آبادانصنعت1898288135مسعودخياط زادهيونس47
22اتاق آبادانصنعت1816947768احمدزنديحسن48
23اتاق آبادانصنعت10420247199شهابسليماني ظهرشيرياصغر49
24اتاق آبادانصنعت10420171927خسروشوکتشکراله51
25اتاق آبادانصنعت10420109483مسعودعبادي پوربهرام53
26اتاق آبادانصنعت1818338718ايمانغلامحسين زادهايرج54
27اتاق آبادانصنعت1819386694غلامحسينغلامعليان دهاقانيخداداد56
28اتاق آبادانصنعت14002911497مهرزادقنبري باورساداکبر57
29اتاق آبادانصنعت10420095938ابراهيمکاظميمعلا58
گروه_فعالیت: کشاورزی
30اتاق آبادانکشاورزی10860628583داوداحمدزادهسلمان81
31اتاق آبادانکشاورزی1817012193ابراهيمحسينيحسين82
32اتاق آبادانکشاورزی1818102196عليحسينيابراهيم83
33اتاق آبادانکشاورزی1829312391محمدخنکسارجبار84
34اتاق آبادانکشاورزی1819311929احمدزارعيحسن85
35اتاق آبادانکشاورزی1818097443سيدرضازيتون نژادموسويانسيداسداله86
36اتاق آبادانکشاورزی1817238248اميدقربانيستار87
37اتاق آبادانکشاورزی1818146509عبدالرضاقنواتي کرانياننوزر89
38اتاق آبادانکشاورزی1841642657صادقکياني ده کيانباران91
گروه_فعالیت: معدن
39اتاق آبادانمعدن1819583521اميرآقاخانيان فريدنيعبدالرسول61
40اتاق آبادانمعدن1816325449کاظمخلف نژادنجم62
41اتاق آبادانمعدن1817431250سيامکعلي شاه پورده شيخيمحمد63
42اتاق آبادانمعدن1971587885فرشيدقربانيستار64
43اتاق آبادانمعدن10420227303اسداللهکردزنگنهناصر65

 

گروه_فعالیت: بازرگانی
1اتاق خرمشهربازرگانی1828343722عبدالرضاآل علينعيم12
2اتاق خرمشهربازرگانی1818900505کاظمبهران احمديسياح14
3اتاق خرمشهربازرگانی1829670212پيمانبيت سياحصادق15
4اتاق خرمشهربازرگانی1829940252مهديثامري نياحسين16
5اتاق خرمشهربازرگانی1828802670سالمجبرزادهحبيب17
6اتاق خرمشهربازرگانی1829475932مهديحاجي زادهمنوچهر18
7اتاق خرمشهربازرگانی1828079766عبدالرضاسريح زاده رابعجابر21
8اتاق خرمشهربازرگانی1820085457سعيدسليمانيطاهر23
9اتاق خرمشهربازرگانی1828933244فاضلشنيورمجيد24
10اتاق خرمشهربازرگانی1829676571سعيدظهيريصالح25
11اتاق خرمشهربازرگانی1828619981جمالعطيه بچاريمکي26
12اتاق خرمشهربازرگانی1829041673هانيفيصليعبدالحليم27
13اتاق خرمشهربازرگانی1971851213کورشکوزادقدير29
14اتاق خرمشهربازرگانی1829496409محمدجوادمؤمنعبدالکاظم32
15اتاق خرمشهربازرگانی0386313245احمدمطوريانعبدالامير31
16اتاق خرمشهربازرگانی1828989142جابرناحيهعلي34
17اتاق خرمشهربازرگانی2296301363هاشمنوازششاکر35
گروه_فعالیت: صنعت
18اتاق خرمشهرصنعت1829613669جميلبيت عفريشناوا41
19اتاق خرمشهرصنعت1829341995فاطمهپوراکرميمحمد42
20اتاق خرمشهرصنعت1829524569عليرضاثامري نياحسين43
21اتاق خرمشهرصنعت1829809210جوادثانيان پورعبدالحسين45
22اتاق خرمشهرصنعت10861888312مرتضيجزايري اصلکاظم46
23اتاق خرمشهرصنعت1261948157مهردادچراغ پوردارا47
24اتاق خرمشهرصنعت1950212998محمدحداديانعزيز48
25اتاق خرمشهرصنعت0322789052اميرخلفيوهاب49
26اتاق خرمشهرصنعت1829227157جوادسعيدي حيزانيابراهيم51
27اتاق خرمشهرصنعت1827956755عبودطيبيرسول52
28اتاق خرمشهرصنعت1754984835امينفرطوسيچاسب53
29اتاق خرمشهرصنعت1829270893عبدالمنعمکعبي نژادمجيد54
30اتاق خرمشهرصنعت10980257284ماجدمطوريان پورمنصور56
گروه_فعالیت: کشاورزی
31اتاق خرمشهرکشاورزی1829450034غلامرضااقليماطالب81
32اتاق خرمشهرکشاورزی1899316371ثامرجاسمي نژاددريسعبيد82
33اتاق خرمشهرکشاورزی1816337722لفتهدريسعبدالحسين83
34اتاق خرمشهرکشاورزی1950909271احسانسامريمهدي84
35اتاق خرمشهرکشاورزی10420120484طاهرسليمانيعبدالرحيم85
36اتاق خرمشهرکشاورزی1829426648احمدشريفاتخلف86
37اتاق خرمشهرکشاورزی6109571121محمدعسکري صابردرويش87
گروه_فعالیت: معدن
38اتاق خرمشهرمعدن10420099357احمدحزباويشويع61
39اتاق خرمشهرمعدن5859709692سعيدحمداويحسن62
40اتاق خرمشهرمعدن1828292907اسمعيلرابحيابراهيم63
41اتاق خرمشهرمعدن1819245969سيدمصطفيموسويسيدعبدالمجيد64

 

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها