اشتباه تابلو اداره كل هواشناسى استان خوزستان در انتهای کیانپارس

در اوج مشکل دار بوددن هوا و همچنین تعطیل شدن مدارس و ادارات  اهواز این تابلو هوا را همچنان صاف و خوب نشان می داد  که جای فکر کردن دارد.