اگر مهندس و یک فرد فنی خوب هستید در این دسته می توانید آگهی های استخدامی خوزستان در این زمینه رو دنبال کنید